eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostawa oraz wywóz kontenerów i worków Big Bag na odpady wraz z utylizacją zgodnie z ich klasyfikacją w BDO.Ogłoszenie z dnia 2023-06-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa oraz wywóz kontenerów i worków Big Bag na odpady wraz z utylizacją zgodnie z ich klasyfikacją w BDO.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gdańskie Nieruchomości

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192817769

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Partyzantów 74

1.4.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.4.3.) Kod pocztowy: 80-254

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: nz@nieruchomoscigda.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieruchomoscigda.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zarządzanie nieruchomościami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00267933

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-06-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00252534

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na dostawie kontenerów i worków Big Bag, odbiorze i transporcie załadowanych odpadami kontenerów, worków Big Bag oraz odpadów na paletach wraz z utylizacją zgodnie z ich klasyfikacją w BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami).
1) Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie:
Zadanie (Część) 1:
Zakres usługi obejmuje podstawienie kontenerów o pojemności od 3,5m3 do 28 m3, worków Big Bag o pojemności 1m3 do miejsc administrowanych i wskazanych przez Zamawiającego, odbiór i transport załadowanych odpadami kontenerów, worków Big Bag oraz odpadów na paletach (dostarczonych przez Zamawiającego) wraz z utylizacją odpadów.
Przewidziany rodzaj wywozu odpadów zgodnie z klasyfikacją odpadów w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, wraz z określeniem rodzaju i wielkości pojemnika do podstawienia:
 kod odpadu 020103- odpadowa masa roślinna- Big Bag 1 m3 lub kontener 7 m3
 kod odpadu 160103- zużyte opony - kontener 7 m3,
 kod odpadu 160119- tworzywa sztuczne - Big Bag 1 m3 lub kontener 7 m3
 kod odpadu 170904- zmieszane odpady budowlane (wełna, karton-gips, wiadra plastikowe po gładzi szpachlowo- gipsowej, worki po cemencie, złom, taśmy samoprzylepne, siatki elewacyjne) - Big Bag 1 m3 lub kontener od 3,5 do 28 m3,
 kod odpadu 170107 - zmieszane odpady budowlane (beton, cegła, ceramika budowlana, kafle, tynki, gładzie, zaprawy, cement, i-tong, pustaki, gazobeton) Big Bag 1 m3 lub kontener 7 m3,
 kod odpadu 200307 odpady wielkogabarytowe kontener od 7 do 28 m3,
 kod odpadu 170101 - gruz betonowy Big Bag 1 m3 lub kontener 5 m3,
 kod odpadu 170102 - gruz ceglany Big Bag 1 m3 lub kontener 5 m3
 kod odpadu 170380- odpadowa papa Big Bag 1 m3 lub kontener 3,5 m3,
 kod odpadu 170202- szkło budowlane Big Bag 1m3 lub 3,5 m3,
 kod odpadu 170203- tworzywa sztuczne budowlane - Big Bag 1 m3 lub kontener 7 m3
 kod odpadu 170201- drewno budowlane: płyta meblowa, OSB, sklejka, meble nietapicerowane, drewno rozbiórkowe itp. Big Bag 1m3 lub kontener od 7 do 28 m3,
 kod odpadu 150110 - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone- odbiór na paletach.
 kod odpadu 160303- opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone- odbiór na paletach.
 Kod odpadu 200102 – szkło butelki - Big Bag 1 m3 lub kontener 7 m3
 Kod odpadu 200110- odzież - Big Bag 1 m3 lub kontener 7 m3
 Kod odpadu 080112- farby emulsyjne – odbiór na paletach.
 Kod odpadu 200121- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć Big Bag 1 m3 lub kontener do 7m3
 Kod odpadu 200113, rozpuszczalniki, kwasy – odbiór na paletach
 Kod odpadu 200127- żywice, kleje- odbiór na paletach.
Dopuszcza się odbiór, wywóz i utylizację niewielkich ilości odpadów (do 0,5 Mg danego odpadu łącznie i nie więcej niż 10 razy w okresie trwania niniejszej umowy) przyjmowanych przez zakład utylizacji odpadów, z którym Wykonawca ma podpisaną umowę, o kodach odpadu według klasyfikacji BDO innych niż wyżej. wymienione.

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na dostawie kontenerów i worków Big Bag, odbiorze i transporcie załadowanych odpadami kontenerów, worków Big Bag oraz odpadów na paletach wraz z utylizacją zgodnie z ich klasyfikacją w BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami).
1) Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie:
Zadanie (Część) 1:
Zakres usługi obejmuje podstawienie kontenerów o pojemności od 3,5m3 do 28 m3, worków Big Bag o pojemności 1m3 do miejsc administrowanych i wskazanych przez Zamawiającego, odbiór i transport załadowanych odpadami kontenerów, worków Big Bag oraz odpadów na paletach (dostarczonych przez Zamawiającego) wraz z utylizacją odpadów.
Przewidziany rodzaj wywozu odpadów zgodnie z klasyfikacją odpadów w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, wraz z określeniem rodzaju i wielkości pojemnika do podstawienia:
 kod odpadu 020103- odpadowa masa roślinna- Big Bag 1 m3 lub kontener 7 m3
 kod odpadu 160103- zużyte opony - kontener 7 m3,
 kod odpadu 160119- tworzywa sztuczne - Big Bag 1 m3 lub kontener 7 m3
 kod odpadu 170904- zmieszane odpady budowlane (wełna, karton-gips, wiadra plastikowe po gładzi szpachlowo- gipsowej, worki po cemencie, złom, taśmy samoprzylepne, siatki elewacyjne) - Big Bag 1 m3 lub kontener od 3,5 do 28 m3,
 kod odpadu 170107 - zmieszane odpady budowlane (beton, cegła, ceramika budowlana, kafle, tynki, gładzie, zaprawy, cement, i-tong, pustaki, gazobeton) Big Bag 1 m3 lub kontener 7 m3,
 kod odpadu 200307 odpady wielkogabarytowe kontener od 7 do 28 m3,
 kod odpadu 170101 - gruz betonowy Big Bag 1 m3 lub kontener 5 m3,
 kod odpadu 170102 - gruz ceglany Big Bag 1 m3 lub kontener 5 m3
 kod odpadu 170380- odpadowa papa Big Bag 1 m3 lub kontener 3,5 m3,
 kod odpadu 170202- szkło budowlane Big Bag 1m3 lub 3,5 m3,
 kod odpadu 170203- tworzywa sztuczne budowlane - Big Bag 1 m3 lub kontener 7 m3
 kod odpadu 170201- drewno budowlane: płyta meblowa, OSB, sklejka, meble nietapicerowane, drewno rozbiórkowe itp. Big Bag 1m3 lub kontener od 7 do 28 m3,
 kod odpadu 150110 - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone- odbiór na paletach.
 kod odpadu 160303- nieorganiczne odpady zawierające substancje
niebezpieczne odbiór na paletach
 Kod odpadu 200102 – szkło butelki - Big Bag 1 m3 lub kontener 7 m3
 Kod odpadu 200110- odzież - Big Bag 1 m3 lub kontener 7 m3
 Kod odpadu 080112- farby emulsyjne – odbiór na paletach.
 Kod odpadu 200121- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć Big Bag 1 m3 lub kontener do 7m3
 Kod odpadu 200113, rozpuszczalniki, kwasy – odbiór na paletach
 Kod odpadu 200127- żywice, kleje- odbiór na paletach.
Dopuszcza się odbiór, wywóz i utylizację niewielkich ilości odpadów (do 0,5 Mg danego odpadu łącznie i nie więcej niż 10 razy w okresie trwania niniejszej umowy) przyjmowanych przez zakład utylizacji odpadów, z którym Wykonawca ma podpisaną umowę, o kodach odpadu według klasyfikacji BDO innych niż wyżej. wymienione.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności:
1) wpisu do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami prowadzony przez właściwego marszałka zgodnie z art. 49 ust. 1 Ustawy o odpadach oraz aktualne decyzje uprawniające do realizacji zmówienia w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj., Dz. U. 2023 r. poz. 295 z późń. zm.).
2) wpisu do rejestru BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) ze szczególnym uwzględnieniem zezwolenia na transport oraz zezwolenia na zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
2. zdolności technicznej, jeżeli wykażą, że dysponują minimalną liczbą poszczególnych rodzajów pojazdów gwarantującą sprawną realizację przedmiotu zamówienia, to jest pojazdami
1) w przypadku składania oferty na Zadanie (Część) 1 a) 1 pojazdem- hakowcem przystosowanym do odbioru i transportu odpadów w kontenerach do 7 m3,
b) 1 pojazdem- bramowcem przystosowanym do odbioru odpadów w kontenerach do 7 m3,
c) 1 pojazdem przystosowanym do odbioru i transportu odpadów na paletach, w workach lub w workach Big Bag 1m3,
d) 1 pojazdem- hakowcem przystosowanym do odbioru i transportu odpadów w kontenerach do 28 m3.
2) w przypadku składania oferty na Zadanie (Część) 2:
a) 1 pojazdem- hakowcem do odbioru i transportu odpadów w kontenerach do 7m3,
b) 1 pojazdem- bramowcem przystosowanym do odbioru odpadów w kontenerach do 7 m3,
c)1 pojazdem przystosowanym do odbioru i transportu odpadów w workach Big Bag 1m3,
3) w przypadku składania oferty na Zadanie (Część) 3:
a) 1 pojazdem- hakowcem do odbioru i transportu odpadów w kontenerach do 5 m3,
b) 1 pojazdem- bramowcem przystosowanym do odbioru odpadów w kontenerach do 5 m3,
c) 1 pojazdem przystosowanym do odbioru i transportu odpadów w workach Big Bag 1m3,
3. zdolności zawodowej jeżeli:
1) w przypadku składania oferty na Zadanie (Część) 1 wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej 2 usługi w zakresie dostarczania kontenerów, worków Big Bag na odpady oraz odbiór i transport załadowanych odpadami kontenerów, worków Big Bag oraz odpadów na paletach wraz z utylizacją odpadów przez okres minimum 6 miesięcy o wartości minimum 150 000, 00 zł brutto każda z tych dwóch usług.
2) w przypadku składania oferty na Zadanie (Część) 2 wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej 2 usługi w zakresie dostarczania kontenerów, worków Big Bag na odpady oraz odbiór i transport załadowanych odpadami kontenerów, worków Big Bag wraz z utylizacją odpadów przez okres minimum 6 miesięcy o wartości minimum 30 000,00 zł brutto każda z tych dwóch usług.
3) w przypadku składania oferty na Zadanie (Część) 3 wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej 2 usługi w zakresie dostarczania kontenerów, worków Big Bag na odpady oraz odbiór i transport załadowanych odpadami kontenerów, worków Big Bag wraz z utylizacją odpadów przez okres minimum 6 miesięcy o wartości minimum 10 000,00 zł brutto każda z tych dwóch usług.
4) skierują do realizacji zamówienia co najmniej:
a) w przypadku składania oferty na Zadanie (Część) 1
 1 osobę na stanowisku kierowniczym,
 3 osoby na stanowisku kierowcy,
b) w przypadku składania oferty na Zadanie (Część) 2:
 1 osobę na stanowisku kierowniczym.
 3 osoby na stanowisku kierowcy,
c) w przypadku składania oferty na Zadanie (Część) 3:
 1 osobę na stanowisku kierowniczym,
 3 osoby na stanowisku kierowcy,
Kierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony muszą spełniać wymagania określone ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z późn. zm).

Po zmianie:
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności:
1) wpisu do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami prowadzony przez właściwego marszałka zgodnie z art. 49 ust. 1 Ustawy o odpadach oraz aktualne decyzje uprawniające do realizacji zmówienia w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj., Dz. U. 2023 r. poz. 295 z późń. zm.).
2) wpisu do rejestru BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) ze szczególnym uwzględnieniem zezwolenia na transport oraz zezwolenia na zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
2. zdolności technicznej, jeżeli wykażą, że dysponują minimalną liczbą poszczególnych rodzajów pojazdów gwarantującą sprawną realizację przedmiotu zamówienia, to jest pojazdami
1) w przypadku składania oferty na Zadanie (Część) 1 a) 1 pojazdem- hakowcem przystosowanym do odbioru i transportu odpadów w kontenerach do 7 m3,
b) 1 pojazdem- bramowcem przystosowanym do odbioru odpadów w kontenerach do 7 m3,
c) 1 pojazdem przystosowanym do odbioru i transportu odpadów na paletach, w workach lub w workach Big Bag 1m3,
d) 1 pojazdem- hakowcem przystosowanym do odbioru i transportu odpadów w kontenerach do 28 m3.
2) w przypadku składania oferty na Zadanie (Część) 2:
a) 1 pojazdem- hakowcem do odbioru i transportu odpadów w kontenerach do 7m3,
b) 1 pojazdem- bramowcem przystosowanym do odbioru odpadów w kontenerach do 7 m3,
c)1 pojazdem przystosowanym do odbioru i transportu odpadów w workach Big Bag 1m3,
3) w przypadku składania oferty na Zadanie (Część) 3:
a) 1 pojazdem- hakowcem do odbioru i transportu odpadów w kontenerach do 5 m3,
b) 1 pojazdem- bramowcem przystosowanym do odbioru odpadów w kontenerach do 5 m3,
c) 1 pojazdem przystosowanym do odbioru i transportu odpadów w workach Big Bag 1m3,
W przypadku składania ofert na:
• część 1 i 2 i 3 lub 1 i 2 lub 3 – warunek będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje samochodami określonymi dla części 1
• część 2 i 3 warunek będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje samochodami określonymi dla części 2
3. zdolności zawodowej jeżeli:
1) w przypadku składania oferty na Zadanie (Część) 1 wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej 2 usługi w zakresie dostarczania kontenerów, worków Big Bag na odpady oraz odbiór i transport załadowanych odpadami kontenerów, worków Big Bag oraz odpadów na paletach wraz z utylizacją odpadów przez okres minimum 6 miesięcy o wartości minimum 150 000, 00 zł brutto każda z tych dwóch usług.
2) w przypadku składania oferty na Zadanie (Część) 2 wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej 2 usługi w zakresie dostarczania kontenerów, worków Big Bag na odpady oraz odbiór i transport załadowanych odpadami kontenerów, worków Big Bag wraz z utylizacją odpadów przez okres minimum 6 miesięcy o wartości minimum 30 000,00 zł brutto każda z tych dwóch usług.
3) w przypadku składania oferty na Zadanie (Część) 3 wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej 2 usługi w zakresie dostarczania kontenerów, worków Big Bag na odpady oraz odbiór i transport załadowanych odpadami kontenerów, worków Big Bag wraz z utylizacją odpadów przez okres minimum 6 miesięcy o wartości minimum 10 000,00 zł brutto każda z tych dwóch usług.
4) skierują do realizacji zamówienia co najmniej:
a) w przypadku składania oferty na Zadanie (Część) 1
 1 osobę na stanowisku kierowniczym,
 3 osoby na stanowisku kierowcy,
b) w przypadku składania oferty na Zadanie (Część) 2:
 1 osobę na stanowisku kierowniczym.
 3 osoby na stanowisku kierowcy,
c) w przypadku składania oferty na Zadanie (Część) 3:
 1 osobę na stanowisku kierowniczym,
 3 osoby na stanowisku kierowcy,
W przypadku składania ofert na:
• część 1 i 2 i 3 lub 1 i 2lub 3 – warunek będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje osobami określonymi dla części 1
• część 2 i 3 warunek będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje osobami określonymi dla części 2

Kierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony muszą spełniać wymagania określone ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z późn. zm).

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z Formularzem ofertowym składają oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
2 Wykonawca do oferty musi załączyć aktualny na dzień złożenia:
- wpis do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami prowadzony przez właściwego marszałka zgodnie z art. 49 ust. 1 Ustawy o odpadach (t.j., Dz. U. 2023 r. poz. 295 z późń. zm.) uprawniający do realizacji zamówienia.
-oświadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do BDO ze szczególnym uwzględnieniem zezwolenia na transport oraz zezwolenia na zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - wg wzoru- załącznik nr 6 do SWZ,
- Zmodyfikowany wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami sporządzony według wzoru załącznika nr 7 do SWZ,
- Zmodyfikowany wykaz usług, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich 3 lat, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie sporządzony według wzoru załącznika nr 8 do SWZ.

Po zmianie:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z Formularzem ofertowym składają oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
2 Wykonawca do oferty musi załączyć aktualny na dzień złożenia:
- wpis do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami prowadzony przez właściwego marszałka zgodnie z art. 49 ust. 1 Ustawy o odpadach (t.j., Dz. U. 2023 r. poz. 295 z późń. zm.) uprawniający do realizacji zamówienia.
-oświadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do BDO ze szczególnym uwzględnieniem zezwolenia na transport oraz zezwolenia na zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - wg wzoru- załącznik nr 6 do SWZ,
- drugi Zmodyfikowany wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami sporządzony według wzoru załącznika nr 7 do SWZ,
- Zmodyfikowany wykaz usług, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich 3 lat, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie sporządzony według wzoru załącznika nr 8 do SWZ.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą:
1. Złożyć podpisany Formularz ofertowy udostępniony przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
2. Złożyć podpisany Zmodyfikowany Formularz cenowy, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego na wybrane przez siebie Zadanie (Część) stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
3. Podać w złożonym formularzu ofertowym czas reakcji na zgłoszenie potrzeby podstawienia kontenera lub worka Big Bag w celu załadowania odpadów,
Minimalny czas 1 dzień
Niespełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty.
4. Podać w złożonym formularzu ofertowym czas reakcji na zgłoszenie potrzeby odbioru kontenera, worka Big Bag lub palety z odpadami ( Zadanie Część 1) wraz z utylizacją. Minimalny czas 1 dzień
Niespełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty.
5. Wykonawca, który powierzył części zamówienia podwykonawcom podaje w złożonej ofercie:
a) nazwy podwykonawców, którym powierza części zamówienia, jeżeli są znani oraz nazwy tych części,
b) nazwy podwykonawców na których zasoby się powołuje oraz nazwy tych części.
6. Złożyć, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 6, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

Po zmianie:
1. Złożyć podpisany Formularz ofertowy udostępniony przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
2. Złożyć podpisany Drugi Zmodyfikowany Formularz cenowy, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego na wybrane przez siebie Zadanie (Część) stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
3. Podać w złożonym formularzu ofertowym czas reakcji na zgłoszenie potrzeby podstawienia kontenera lub worka Big Bag w celu załadowania odpadów,
Minimalny czas 1 dzień
Niespełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty.
4. Podać w złożonym formularzu ofertowym czas reakcji na zgłoszenie potrzeby odbioru kontenera, worka Big Bag lub palety z odpadami ( Zadanie Część 1) wraz z utylizacją. Minimalny czas 1 dzień
Niespełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty.
5. Wykonawca, który powierzył części zamówienia podwykonawcom podaje w złożonej ofercie:
a) nazwy podwykonawców, którym powierza części zamówienia, jeżeli są znani oraz nazwy tych części,
b) nazwy podwykonawców na których zasoby się powołuje oraz nazwy tych części.
6. Złożyć, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 6, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
I. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3.800,00 w tym:
Zadanie (Część) 1: 3 000,00 zł;
Zadanie (Część) 2: 600,00 zł;
Zadanie (Część) 3: 200,00 zł;
II. Termin wniesienia wadium upływa dnia 21.06.2023 r. o godz. 12:00.
Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. do dnia 20.07.2023 r.
III. Wadium może być wnoszone w formie:
1) pieniądza przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO SA nr konta: 71 1240 1268 1111 0010 5035 8604,
2) gwarancji bankowych,
3) gwarancji ubezpieczeniowych
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)
IV. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia winno być złożone w oryginale, w formie lub postaci elektronicznej (dotyczy pkt 2-4).
V. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia o których mowa w pkt 2-4) musi wskazywać jako beneficjenta Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy.
VI. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia o których mowa w pkt 2-4) powinno być nieodwołalne i musi gwarantować Zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 98 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków.

Po zmianie:
I. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3.800,00 w tym:
Zadanie (Część) 1: 3 000,00 zł;
Zadanie (Część) 2: 600,00 zł;
Zadanie (Część) 3: 200,00 zł;
II. Termin wniesienia wadium upływa dnia 23.06.2023 r. o godz. 12:00.
Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. do dnia 22.07.2023 r.
III. Wadium może być wnoszone w formie:
1) pieniądza przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO SA nr konta: 71 1240 1268 1111 0010 5035 8604,
2) gwarancji bankowych,
3) gwarancji ubezpieczeniowych
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)
IV. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia winno być złożone w oryginale, w formie lub postaci elektronicznej (dotyczy pkt 2-4).
V. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia o których mowa w pkt 2-4) musi wskazywać jako beneficjenta Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy.
VI. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia o których mowa w pkt 2-4) powinno być nieodwołalne i musi gwarantować Zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 98 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały szczegółowo opisane w paragrafie 12 projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

Po zmianie:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały szczegółowo opisane w paragrafie 12 drugich zmodyfikowanych projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-06-21 12:00

Po zmianie:
2023-06-23 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-06-21 13:00

Po zmianie:
2023-06-23 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-07-20

Po zmianie:
2023-07-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.