eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostawa oraz wywóz kontenerów i worków Big Bag na odpady wraz z utylizacją zgodnie z ich klasyfikacją w BDO.Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dostawa oraz wywóz kontenerów i worków Big Bag na odpady wraz z utylizacją zgodnie z ich klasyfikacją w BDO.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gdańskie Nieruchomości

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192817769

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 74

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-254

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: nz@nieruchomoscigda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieruchomoscigda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie nieruchomościami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oraz wywóz kontenerów i worków Big Bag na odpady wraz z utylizacją zgodnie z ich klasyfikacją w BDO.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-467b0c4b-f25e-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252534

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060126/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.17 Usuwanie odpadów z terenów zewnętrznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-467b0c4b-f25e-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w SWZ.
2.Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy e-Zamówienia (zwanej dalej „Platformą”) pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: nz@nieruchomoscigda.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl. oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2.Szczegółowy sposób przygotowania oferty znajduje się na stronie
https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/.
3.Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego”
udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce
„Informacje podstawowe”.
4.Zalogowany Wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do
zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji
dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić
pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać
odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt 6.
Uwaga!
Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w
programie Adobe Acrobat Reader DC.
6. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w
formacie PAdES typ wewnętrzny.
7.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się
na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie
dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop (przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
8. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”).
W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki
stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
9.Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 p.z.p., podmiotowych środków dowodowych przyjmuje
się datę ich przekazania na Platformie e-Zamówienia.
10.Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
11.Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
12.W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip, .7Z.
13 Uwaga! W Rozporządzeniu KRI nie występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich formatach zostaną
uznane za złożone nieskutecznie.
14.Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych oraz środki
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych są Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Partyzantów 74,
80-254 Gdańsk, inspektorem ochrony danych osobowych w Gdańskich Nieruchomościach SZB jest Pan Krzysztof Gliński, ul.
Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk, adres e-mail iodo@nieruchomoscigda.pl, telefon nr 606 748 693.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego na dostawę oraz wywóz kontenerów i worków Big Bag na odpady wraz z utylizacją zgodnie z ich klasyfikacją w BDO Nr sprawy TZ.250.35.2023.MD
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 zpóźn. zm.), dalej „ustawa Pzp”,
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata,
zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO,
• posiada Pani/Pan:
- prawo dostępu do danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO w celu korzystania ze środków ochrony prawnej, o których
mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu ich wniesienia,
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych**,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TZ.250.35.2023.MD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Podstawienia kontenerów o pojemności od 3,5m3 do 7 m3 i worków Big Bag o pojemności 1m3 do miejsc administrowanych i wskazanych przez Zamawiającego, ich odbiór oraz wywóz wypełnionych kontenerów I worków Big Bag na wysypisko wraz z utylizacją odpadów.
Przewidziany rodzaj wywozu odpadów zgodnie z klasyfikacją odpadów w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami wraz z określeniem wielkości kontenera i worków Big Bag do podstawienia:
 kod odpadu 020103- odpadowa masa roślinna- 7 m3,
 kod odpadu 020103- odpadowa masa roślinna –Big Bag 1 m3
 kod odpadu 160103- zużyte opony-7 m3,
 kod odpadu160119- tworzywa sztuczne 7 m3,
 kod odpadu160119- tworzywa sztuczne –Big Bag 1 m3
 kod odpadu 170904- zmieszane odpady budowlane (wełna, karton-gips, wiadra plastikowe po gładzi szpachlowo- gipsowej, worki po cemencie, złom, taśmy samoprzylepne, siatki elewacyjne) - 7 m3,
 kod odpadu 170904- zmieszane odpady budowlane (wełna, karton-gips, wiadra plastikowe po gładzi szpachlowo- gipsowej, worki po cemencie, złom, taśmy samoprzylepne, siatki elewacyjne)- Big Bag 1 m3
 kod odpadu 200307 odpady wielkogabarytowe- 7 m3,
 kod odpadu 170101 170102- gruz (beton, cegła, ceramika budowlana, kafle, tynki, gładzie, zaprawy, cement, itong, pustaki, gazobeton) 5 m3,
 kod odpadu 170101 170102- gruz (beton, cegła, ceramika budowlana, kafle, tynki, gładzie, zaprawy, cement, itong, pustaki, gazobeton) – Big Bag 1 m3
 kod odpadu 170380- odpadowa papa 3,5 m3,
 kod odpadu 170380 - odpadowa papa Big Bag 1 m3,
 kod odpadu 170202- szkło budowlane 3,5 m3,
 kod odpadu 170202- szkło budowlane- Big Bag 1 m3,
 kod odpadu 170203- tworzywa sztuczne budowlane 7 m3,
 kod odpadu 170203- tworzywa sztuczne budowlane Big Bag 1 m3,
 kod odpadu 170201- drewno budowlane: płyta meblowa, OSB, sklejka, meble nietapicerowane, drewno rozbiórkowe itp. 7 m3,
 kod odpadu 170201- drewno budowlane: płyta meblowa, OSB, sklejka, meble nietapicerowane, drewno rozbiórkowe itp. - Big Bag 1 m3,
 kod odpadu 150110 - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone- odbiór na paletach lub w workach
 kod odpadu 160303- opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone- odbiór na paletach lub w workach.
 Kod odpadu 080112- farby emulsyjne – odbiór na paletach lub w workach
 Kod odpadu 200102- szkło-butelki- 7 m3,
 Kod odpadu 200102- szkło-butelki- Big Bag 1 m3,
 Kod odpadu 200110- odzież -7 m3,
 Kod odpadu 200110- odzież – Big Bag 1 m3,
 Kod odpadu 080112- farby emulsyjne – odbiór na paletach lub w workach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie dodatkowych dostaw, w zakresie określonym w pkt 1 opisu przedmiotu zamówienia do kwoty 173 564,35 zł netto zamówienia w tym:
Zadanie (Część) 1- 132 836,28 zł netto.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zgłoszenie potrzeby dostarczenia kontenera lub worka Big Bag

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zgłoszenie potrzeby odbioru załadowanego odpadami kontenera lub worka Big Bag oraz jego transport i utylizacja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Podstawienia kontenerów o pojemności 7 m3 i worków Big Bag o pojemności 1m3 do miejsc administrowanych i wskazanych przez Zamawiającego, ich odbiór oraz wywóz wypełnionych kontenerów i worków Big Bag wraz z utylizacją odpadów.
Przewidziany rodzaj wywozu odpadów zgodnie z klasyfikacją odpadów w Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami wraz z określeniem wielkości kontenera i worków Big Bag do podstawienia:
 kod odpadu 160214- zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213 zgodnie z aktualną listą kodów odpadów niezbędna w BDO- 7m3,
 kod odpadu 160214- zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213 zgodnie z aktualną listą kodów odpadów niezbędna w BDO. - Big Bag 1 m3.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie dodatkowych dostaw, w zakresie określonym w pkt 1 opisu przedmiotu zamówienia do kwoty 173 564,35 zł netto zamówienia w tym:
Zadanie (Część) 2- 31 654,00 zł netto.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zgłoszenie potrzeby dostarczenia kontenera

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zgłoszenie potrzeby odbioru załadowanego odpadami kontenera oraz jego transport i utylizacja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Podstawienia kontenerów o pojemności 5 m3 i worków Big- Bag o pojemności 1m3 do miejsc administrowanych i wskazanych przez Zamawiającego, ich odbiór oraz wywóz wypełnionych kontenerów i worków Big Bag wraz z utylizacją odpadów.
Przewidziany rodzaj wywozu odpadów zgodnie z klasyfikacją odpadów w Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami wraz z określeniem wielkości kontenera i worków Big Bag do podstawienia:
 kod odpadu 170504- gleba, ziemia w tym kamienie -5 m3,
 kod odpadu 170504- gleba, ziemia w tym kamienie -Big Bag 1 m3.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie dodatkowych dostaw, w zakresie określonym w pkt 1 opisu przedmiotu zamówienia do kwoty 173 564,35 zł netto zamówienia w tym:
Zadanie (Część) 1- 9 074,07 zł netto.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zgłoszenie potrzeby dostarczenia kontenera lub worka Big Bag

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zgłoszenie potrzeby odbioru załadowanego odpadami kontenera lub worka Big Bag oraz jego transport i utylizacja.

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności:
1) wpisu do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami prowadzony przez właściwego marszałka zgodnie z art. 49 ust. 1 Ustawy o odpadach oraz aktualne decyzje uprawniające do realizacji zmówienia w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj., Dz. U. 2023 r. poz. 295 z późń. zm.).
2) wpisu do rejestru BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) ze szczególnym uwzględnieniem zezwolenia na transport oraz zezwolenia na zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
2. zdolności technicznej, jeżeli wykażą, że dysponują minimalną liczbą poszczególnych rodzajów pojazdów gwarantującą sprawną realizację przedmiotu zamówienia, to jest pojazdami
1) w przypadku składania oferty na Zadanie (Część) 1 a) 1 pojazdem- hakowcem przystosowanym do odbioru i transportu odpadów w kontenerach do 7 m3,
b) 1 pojazdem- bramowcem przystosowanym do odbioru odpadów w kontenerach do 7 m3,
c) 1 pojazdem przystosowanym do odbioru i transportu odpadów na paletach, w workach lub w workach Big Bag 1m3,
2) w przypadku składania oferty na Zadanie (Część) 2:
a) 1 pojazdem- hakowcem do odbioru i transportu odpadów w kontenerach do 7m3,
b) 1 pojazdem- bramowcem przystosowanym do odbioru odpadów w kontenerach do 7 m3,
c)1 pojazdem przystosowanym do odbioru i transportu odpadów w workach Big Bag 1m3,
3) w przypadku składania oferty na Zadanie (Część) 3:
a) 1 pojazdem- hakowcem do odbioru i transportu odpadów w kontenerach do 5 m3,
b) 1 pojazdem- bramowcem przystosowanym do odbioru odpadów w kontenerach do 5 m3,
c) 1 pojazdem przystosowanym do odbioru i transportu odpadów w workach Big Bag 1m3,
3. zdolności zawodowej jeżeli
1) w przypadku składania oferty na Zadanie (Część) 1 wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej 2 usługi w zakresie dostarczania odbierania kontenerów i worków Big Bag na odpady oraz transportu i utylizacji odpadów przez okres minimum 6 miesięcy o wartości minimum 150 000, 00 zł brutto każda.
2) w przypadku składania oferty na Zadanie (Część) 2 wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej 2 usługi w zakresie dostarczania odbierania kontenerów i worków Big Bag na odpady oraz transportu i utylizacji odpadów w sposób ciągły przez okres minimum 6 miesięcy o wartości minimum 30 000,00 zł brutto każda.
3)w przypadku składania oferty na Zadanie (Część) 3 wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej 2 usługi w zakresie dostarczania odbierania kontenerów i worków Big Bag na odpady oraz transportu i utylizacji odpadów w sposób ciągły przez okres minimum 6 miesięcy o wartości minimum 10 000,00 zł brutto każda.
4) skierują do realizacji zamówienia co najmniej:
a) w przypadku składania oferty na Zadanie (Część) 1
 1 osobę na stanowisku kierowniczym,
 3 osoby na stanowisku kierowcy,
b) w przypadku składania oferty na Zadanie (Część) 2:
 1 osobę na stanowisku kierowniczym.
 3 osoby na stanowisku kierowcy,
c) w przypadku składania oferty na Zadanie (Część) 3:
 1 osobę na stanowisku kierowniczym,
 3 osoby na stanowisku kierowcy,
Kierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony muszą spełniać wymagania określone ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z późn. zm).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 129 z póżn. zm.).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z Formularzem ofertowym składają oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
2 Wykonawca do oferty musi załączyć aktualny na dzień złożenia:
- wpis do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami prowadzony przez właściwego marszałka zgodnie z art. 49 ust. 1 Ustawy o odpadach (t.j., Dz. U. 2023 r. poz. 295 z późń. zm.) uprawniający do realizacji zamówienia.
-oświadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do BDO ze szczególnym uwzględnieniem zezwolenia na transport oraz zezwolenia na zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - wg wzoru- załącznik nr 6 do SWZ,
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami sporządzony według wzoru załącznika nr 7 do SWZ,
- Wykaz usług, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich 3 lat, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie sporządzony według wzoru załącznika nr 8 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Złożyć podpisany Formularz ofertowy udostępniony przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
2. Złożyć podpisany Formularz cenowy, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego na wybrane przez siebie Zadanie (Część) stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
3. Podać w złożonym formularzu ofertowym czas reakcji na zgłoszenie potrzeby podstawienia kontenera w celu załadowania odpadów,
Minimalny czas 1 dzień
Niespełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty.
4. Podać w złożonym formularzu ofertowym czas reakcji na zgłoszenie potrzeby odbioru odbiór kontenera z odpadami. Minimalny czas 1 dzień
Niespełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty.
5. Wykonawca, który powierzył części zamówienia podwykonawcom podaje w złożonej ofercie:
a) nazwy podwykonawców, którym powierza części zamówienia, jeżeli są znani oraz nazwy tych części,
b) nazwy podwykonawców na których zasoby się powołuje oraz nazwy tych części.
6. Złożyć, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 6, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

I. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3.800,00 w tym:
Zadanie (Część) 1: 3 000,00 zł;
Zadanie (Część) 2: 600,00 zł;
Zadanie (Część) 3: 200,00 zł;
II. Termin wniesienia wadium upływa dnia 15.06.2023 r. o godz. 12:00.
Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. do dnia 14.07.2023 r.
III. Wadium może być wnoszone w formie:
1) pieniądza przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO SA nr konta: 71 1240 1268 1111 0010 5035 8604,
2) gwarancji bankowych,
3) gwarancji ubezpieczeniowych
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)
IV. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia winno być złożone w oryginale, w formie lub postaci elektronicznej (dotyczy pkt 2-4).
V. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia o których mowa w pkt 2-4) musi wskazywać jako beneficjenta Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy.
VI. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia o których mowa w pkt 2-4) powinno być nieodwołalne i musi gwarantować Zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 98 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

PEŁNOMOCNICTWO
a) Pełnomocnictwo upoważniające do działania w imieniu Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenia zamówienia należy złożyć razem z ofertą.
b) Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to
poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego,
2. Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składają Wykonawcy w zakresie, w jakim spełniają warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia wskazane powyżej składane są przez osoby upoważnione do reprezentowania każdego wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie, w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały szczegółowo opisane w paragrafie 12 projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów określonych w SWZ.
2. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej zastosowane będą przepisy od art. 248 do art. 251 ustawy Pzp.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca, który powierzył części zamówienia podwykonawcom podaje w złożonej ofercie:
a) nazwy podwykonawców, którym powierza części zamówienia, jeżeli są znani oraz nazwy tych części;
b) nazwy podwykonawców na których zasoby się powołuje oraz nazwy tych części.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
„Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
- Wykonawca, który polega na zdolnościach zawodowych udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 5-10, a także na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
3. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udostępniających zasobów.
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczeniu uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1
ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie jakim udostępnia się zasoby. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Oświadczenie oraz zobowiązanie wskazane powyżej
składane są przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby (podwykonawcy), zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Punkty będą przyznawane według zasad określonych w pkt. 25 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.