eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Remont piwnic po zalaniu w budynku Inspektoratu ZUS w Kutnie, ul. Jagiełły 12.Ogłoszenie z dnia 2023-06-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont piwnic po zalaniu w budynku Inspektoratu ZUS w Kutnie, ul. Jagiełły 12.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

1.3.) Oddział zamawiającego: I Oddział w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00001775600403

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamenhofa 2

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-431

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 42 638 29 65, 42 638 24 31

1.5.8.) Numer faksu: 42 637 52 91

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Zamowienia_Lodz1@zus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://portal.smartpzp.pl/zus

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Działalność w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont piwnic po zalaniu w budynku Inspektoratu ZUS w Kutnie, ul. Jagiełły 12.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c5ba211f-fb92-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00278662

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00393041/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont piwnic po zalaniu - Kutno, ul. Jagiełły 12

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245167

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 210000.271.7.2023-ZAP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 653971,50 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 211131,72 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont piwnic po zalaniu w budynku Inspektoratu ZUS w Kutnie, ul. Jagiełły 12.
Wymagane cechy robót budowlanych zostały opisane w dokumentacji projektowej (przedmiarach, planie podpiwniczenia budynku i rys. nr 1 IS) oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwanej dalej STWiORB.
Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonane roboty i
zastosowane materiały wynosi 48 miesięcy. Bieg okresu gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 11 do SWZ (dokumentacja projektowa oraz STWiORB).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45410000-4 - Tynkowanie

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do 27.06.2023 r. do godziny 10:00 na stronę internetową prowadzonego postępowania (platformę zakupową smartPzp) nie wpłynęła żadna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.