eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Remont piwnic po zalaniu w budynku Inspektoratu ZUS w Kutnie, ul. Jagiełły 12.Ogłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont piwnic po zalaniu w budynku Inspektoratu ZUS w Kutnie, ul. Jagiełły 12.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

1.3.) Oddział zamawiającego: I Oddział w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00001775600403

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamenhofa 2

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-431

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 42 638 29 65, 42 638 24 31

1.5.8.) Numer faksu: 42 637 52 91

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Zamowienia_Lodz1@zus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont piwnic po zalaniu w budynku Inspektoratu ZUS w Kutnie, ul. Jagiełły 12.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c5ba211f-fb92-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245167

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00393041/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont piwnic po zalaniu - Kutno, ul. Jagiełły 12

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://portal.smartpzp.pl/zus

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://portal.smartpzp.pl/zus

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: http://portal.smartpzp.pl/zus

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny w zakresie RODO wypełniono poprzez zapisy w SWZ dostępnej pod adresem http://portal.smartpzp.pl/zus

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 210000.271.7.2023-ZAP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 653971,50 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 211131,72 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont piwnic po zalaniu w budynku Inspektoratu ZUS w Kutnie, ul. Jagiełły 12.
Wymagane cechy robót budowlanych zostały opisane w dokumentacji projektowej (przedmiarach, planie podpiwniczenia budynku i rys. nr 1 IS) oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwanej dalej STWiORB.
Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonane roboty i
zastosowane materiały wynosi 48 miesięcy. Bieg okresu gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 11 do SWZ (dokumentacja projektowa oraz STWiORB).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45410000-4 - Tynkowanie

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Został szczegółowo opisany w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika robót

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunek w zakresie zdolności technicznej (doświadczenia).
Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności technicznej (doświadczenia) jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, w zakres której wchodził remont pomieszczeń obejmujący renowację wodoodporną tynków.
Ww. robota musi być wykonana w sposób należyty. Przez datę wykonania roboty budowlanej należy rozumieć datę podpisania protokołu odbioru końcowego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, mogą polegać na zdolnościach technicznych tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ).
2. Warunek w zakresie zdolności zawodowej.
Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że dysponuje lub zgodnie z art. 118 ustawy, będzie dysponował, kierownikiem robót, który:
- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w ww. specjalności (przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania wymaganych uprawnień budowlanych do daty upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu) oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
- kierował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jedną robotą budowlaną, w zakres której wchodził remont pomieszczeń obejmujący renowację wodoodporną tynków.
Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień odpowiadających wskazanym uprawnieniom budowlanym, wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa polskiego, zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682), z zastrzeżeniem w szczególności art. 12a ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334) oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551).
Zamawiający dopuszcza również kwalifikacje odpowiadające wyżej opisanym kwalifikacjom nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że zostaną one nadane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, mogą polegać na zdolnościach zawodowych tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ.
Dowodami potwierdzającymi czy roboty budowlane zostały wykonane należycie są: - referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, - inne odpowiednie dokumenty - jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.
2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania zdolności zawodowej, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty dotyczące każdego z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków
udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zostały opisane w SWZ dostępnej pod adresem http://portal.smartpzp.pl/zus

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zostały szczegółowo opisane w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/zus

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-27 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający przewiduje ograniczenie liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert, do trzech. W przypadku, gdy liczba ofert, podlegających negocjacjom będzie większa niż trzy, Zamawiający przewiduje, że dokona wstępnej selekcji ofert, w oparciu o kryteria oceny ofert wskazane w ogłoszeniu i SWZ. Ocenie będą podlegały oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Zamawiający w wyniku oceny ofert stworzy listę rankingową ofert. Do dalszych negocjacji zaprosi Wykonawców, którzy uzyskali miejsce od 1 do 3 na wskazanej liście rankingowej.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę z powodów określonych art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.).
2. Na ofertę, oprócz Formularza oferty, składają się kosztorysy ofertowe, sporządzone zgodnie z zapisami pkt 5 SWZ, na podstawie przedmiarów robót zamieszczonych w Załączniku Nr 11 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.