eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa leków, wyrobów medycznych, ręczników jednorazowych- 18 pakietówOgłoszenie z dnia 2023-06-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa leków, wyrobów medycznych, ręczników jednorazowych- 18 pakietów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Psychiatrii i Neurologii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288509

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sobieskiego 9

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-957

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 224582528

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mariolak@ipin.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ipin.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ipin.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa leków, wyrobów medycznych, ręczników jednorazowych- 18 pakietów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad6c196c-fee2-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00276891

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239553

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP/TP/39/32/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 243742,85 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

pakiet 1 cenobamate
pakiet 1 cenobamate

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 28992 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

pakiet 2 idarucizumab
pakiet 2 idarucizumab

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 32250 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

pakiet 3 leki różne
pakiet 3 leki różne

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 58363 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

pakiet 4 olanzapine
pakiet 4 olanzapine

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 48383,85 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

pakiet 5 duloxetine, pregabalin
pakiet 5 duloxetine, pregabalin

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 1140 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

pakiet 6 czepek do EEG
pakiet 6 czepek do EEG

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 4868 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

pakiet 7 butelki do dobowej zbiórki moczu
pakiet 7 butelki do dobowej zbiórki moczu

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33140000-3 - Materiały medyczne

33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 5334 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

pakiet 8 kaniula motylek
pakiet 8 kaniula motylek

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 1179 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

pakiet 9 opaski do rurek tracheostomijnych
pakiet 9 opaski do rurek tracheostomijnych

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33140000-3 - Materiały medyczne

33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 3500 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

pakiet 10 rurki tracheostomijne
pakiet 10 rurki tracheostomijne

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 2625 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

pakiet 11 elektrody do Holtera
pakiet 11 elektrody do Holtera

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 12250 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

pakiet 12 kabel do EKG
pakiet 12 kabel do EKG

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 5800 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

pakiet 13 układ oddechowy
pakiet 13 układ oddechowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 9817 PLN

Część 14

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

pakiet 14 test mefedron
pakiet 14 test mefedron

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 1445 PLN

Część 15

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

pakiet 15 opatrunki specjalistyczne
pakiet 15 opatrunki specjalistyczne

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 9300 PLN

Część 16

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

pakiet 16 test ciążowy
pakiet 16 test ciążowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 800 PLN

Część 17

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

pakiet 17 koc jednorazowy
pakiet 17 koc jednorazowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 3000 PLN

Część 18

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

pakiet 18 ręczniki jednorazowe
pakiet 18 ręczniki jednorazowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 14696 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie wpłynęła żadna oferta

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 34830 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 34830 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 34830 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Urtica Sp.zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8942556799

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 34830 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-06-27 do 2024-06-26

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 29149,74 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 29638,93 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 29149,74 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Salus International Sp.zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6340125442

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 29149,74 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-06-27 do 2024-06-26

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 52026,57 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 52026,57 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 52026,57 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Urtica Sp.zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8942556799

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 52026,57 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-06-27 do 2024-06-26

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

cena najkorzystniejszej oferty przekracza środki finansowe przeznaczone na realizację zamówienia

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie wpłynęła żadna oferta

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie wpłynęła żadna oferta

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie wpłyęła żadna oferta

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie wpłynęła żadna oferta

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie wpłynęła żadna oferta

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14267,99 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14267,99 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14267,99 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biameditek Sp.zo.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 542021357

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14267,99 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-06-27 do 2024-06-26

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie wpłynęła żadna oferta

Część 13

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 13)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10096,92 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10096,92 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10096,92 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 13)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Promed S.A

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1180062976

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 13)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10096,92 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-06-27 do 2024-06-26

Część 14

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie wpłynęła żadna oferta

Część 15

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 15)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 15)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10098,16 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10098,16 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10098,16 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 15)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Smith&Nephew Sp.zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5262825537

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 15)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10098,16 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-06-27 do 2024-06-26

Część 16

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 16)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 16)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 198,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 198,72 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 198,72 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 16)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Salus International Sp.zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6340125442

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 16)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 198,72 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-06-27 do 2024-06-26

Część 17

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 17)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 17)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1406,16 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1406,16 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1406,16 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 17)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarys International Group Sp.zo.o. sp.k

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 17)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1406,16 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-06-27 do 2024-06-26

Część 18

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 18)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 18)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6691,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14256 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6691,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 18)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe C.E.G Olga Perlińska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7722126599

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 18)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6691,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-06-27 do 2024-06-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.