eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Witkowo › Dowozy dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-07-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dowozy dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Witkowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019467

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gnieźnieńska

1.5.2.) Miejscowość: Witkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-230

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 614777734

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@witkowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.witkowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowozy dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb7d81fd-f3a9-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00270501

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006069/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dowozy dzieci do szkół

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00223804/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ITz.271.16.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 740898,76 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dowóz na trasie:
Jaworowo, Królewiec, Gorzykowo, Malenin, Mąkownica, Witkowo Szkoła Podstawowa
ul. Poznańska, Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich, Szkoła Podstawowa
ul. Czerniejewska, Przedszkole ul. Jasna, Małachowo-Szemborowice, Małachowo-Kępe, Małachowo-Wierzbiczany (przy drodze na Czerniejewo), Witkowo Szkoła Podstawowa
ul. Czerniejewska, Przedszkole ul. Jasna, Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Przedszkole
ul. Powstańców Wielkopolskich, Ruchocinek, Mielżyn Zespół Szkolno Przedszkolny, Ruchocinek, Ruchocin, Mielżyn Zespół Szkolno Przedszkolny, Jaworowo, Mielżyn Zespół Szkolno Przedszkolny – 58 km.
Odwóz na trasie:
Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Kołaczkowo, Folwark, Piaski – Krzyżówka (pod lasem), Witkówko, Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Strzyżewo Witkowskie, Wiekowo – 8 przystanków na żądanie, Wiekowo – OSP Sala, Ruchocinek (była jednostka wojskowa), Ruchocinek (sklep), Ruchocinek (na żądanie), Dębina – 51 km.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.5.) Wartość części: 106843,98 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dowóz na trasie:
Pierwszy semestr:
Chłądowo, Ćwierdzin przy lesie, Wierzchowiska, Kołaczkowo przedszkole, Kołaczkowo, Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich, Przedszkole ul. Jasna, Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Kamionka (wiatrak), Skorzęcin (szosa), Skorzęcin, Skorzęcin Nadleśnictwo, Chłądowo - wylewisko, Ćwierdzin przystanek na żądanie, Kołaczkowo do przedszkola, Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich, Przedszkole ul. Jasna, Szkoła Podstawowa
ul. Czerniejewska,– 48 km.
Drugi semestr:
Kamionka (wiatrak), Skorzęcin - szosa, Skorzęcin, Skorzęcin Nadleśnictwo, Chłądowo - wylewisko, Ćwierdzin przystanek na żądanie, Kołaczkowo przedszkole, Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich, Przedszkole
ul. Jasna, Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Chłądowo, Ćwierdzin przy lesie, Wierzchowiska, Kołaczkowo przedszkole, Kołaczkowo, Witkowo Szkoła Podstawowa
ul. Poznańska, Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich, Przedszkole ul. Jasna, Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska– 48 km.
Odwóz na trasie:
Witkowo Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich, Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Przedszkole ul. Jasna, Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Małachowo-Wierzbiczany, Małachowo-Kępe, Małachowo-Szemborowice, Małachowo-Wierzbiczany na żądanie, Małachowo-Złych Miejsc - świetlica, Małachowo-Złych Miejsc na żądanie, Folwark, Piaski, Krzyżówka, Witkówko, Witkowo, Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich, Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Przedszkole ul. Jasna, Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Kamionka, Skorzęcin szosa, Skorzęcin świetlica, Skorzęcin Nadleśnictwo, Sokołowo, Gaj, Ostrowite Prymasowskie, Gaj Żeleźnica, Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Mąkownica, Malenin, Gorzykowo, Królewiec, Jaworowo – 80 km.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.5.) Wartość części: 125468,16 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dowóz na trasie:
Pierwszy semestr:
Wiekowo I,II,III, Wiekowo (wieś), Wiekowo (droga powidzka), Strzyżewo Witkowskie, Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich, Przedszkole ul. Jasna, Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Ruchocinek (była jednostka wojskowa), Ruchocinek (sklep), Ruchocinek (przystanek na żądanie), Dębina, Witkowo Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich, Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Przedszkole ul. Jasna, Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Wierzbiczany, Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Przedszkole ul. Jasna, Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich, Witkowo
ul. Modrzewiowa, Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska – 42 km.
Drugi semestr:
Ruchocinek (była jednostka wojskowa), Ruchocinek (sklep), Ruchocinek (przystanek na żądanie), Dębina, Witkowo Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich, Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Przedszkole ul. Jasna, Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Wiekowo I,II,III, Wiekowo (wieś), Wiekowo (droga powidzka), Strzyżewo Witkowskie, Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich, Przedszkole ul. Jasna, Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Wierzbiczany, Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Przedszkole ul. Jasna, Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich, Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska – 42 km.
Odwóz na trasie:
Witkowo Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich, Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Przedszkole ul. Jasna, Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Kołaczkowo, Kołaczkowo przedszkole, Chłądowo, Skorzęcin Hutka, Skorzęcin Nadleśnictwo, Sokołowo, Gaj, Ostrowite Prymasowskie, Gaj Żeleźnica, Sokołowo, Ćwierdzin (przystanek na żądanie), Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Kołaczkowo, Kołaczkowo przedszkole, Ćwierdzin Wierzchowiska, Ćwierdzin przy lesie, Ćwierdzin, Kamionka wylewisko, Chłądowo, Kamionka sołtys, Witkowo Szkoła Podstawowa
ul. Poznańska, Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich, Chłądowo, Kamionka wylewisko, Ćwierdzin Wierzchowiska, Ćwierdzin przy lesie, Ćwierdzin, Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Szkoła Podstawowa
ul. Czerniejewska, Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich, Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Szemborowice, Małachowo-Kępe, Małachowo-Wierzbiczany – 101 km.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.5.) Wartość części: 140171,46 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dowóz na trasie:
Gaj Żeleźnica, Ostrowite Prymasowskie, Gaj, Gaj Żeleźnica, Sokołowo, Sokołowo przystanek na żądanie, Kołaczkowo (przedszkole), Witkowo Szkoła Podstawowa
ul. Czerniejewska, Przedszkole ul. Jasna, Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Przedszkole
ul. Powstańców Wielkopolskich, Folwark, Krzyżówka, Piaski, Witkówko, Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Przedszkole ul. Jasna, Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich – 38 km.
Odwóz na trasie:
Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich, Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Przedszkole ul. Jasna, Strzyżewo Witkowskie, Wiekowo, Ruchocinek (była jednostka wojskowa), Ruchocinek (sklep), Ruchocinek (przystanek na żądanie), Dębina, Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich, Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Przedszkole
ul. Jasna, Mąkownica, Malenin, Gorzykowo, Królewiec, Czajki, Mielżyn Zespół Szkolno Przedszkolny, Ruchocinek, Ruchocin, Mielżyn Zespół Szkolno Przedszkolny, Jaworowo, Mielżyn Zespół Szkolno Przedszkolny, Ruchocinek – sklep, Ruchocinek – skrzynki, Ruchocinek – osiedle, Ruchocin, Jaworowo - 94 km.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.5.) Wartość części: 129389,04 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dowóz na trasie:
Ruchocinek, Wiekowo, Witkowo ul. Kosynierów Miłosławskich – początek, Witkowo
ul. Kosynierów Miłosławskich - koniec, Sokołowo, Ćwierdzin 14, Kołaczkowo, Folwark, Witkówko, Witkowo ul. Dworcowa, Witkowo ul. Park Kościuszki, Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Małachowo-Kępe, Małachowo-Złych Miejsc, Gniezno ul. Sobieskiego, Gniezno ul. Chudoby 16a, Gniezno ul. Żwirki i Wigury, Gniezno ul. Powstańców Wielkopolskich, Kłecko – 97 km.
Odwóz na trasie:
Od poniedziałku do czwartku
Gniezno ul. Żwirki i Wigury, Kłecko, Gniezno ul. Powstańców Wielkopolskich, Gniezno
ul. Chudoby 16a, Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Kępe, Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Witkowo ul. Park Kościuszki, Witkowo ul. Dworcowa, Witkówko, Folwark, Kołaczkowo, Ćwierdzin, Sokołowo, Witkowo ul. Kosynierów Miłosławskich – koniec, Witkowo ul. Kosynierów Miłosławskich – początek, Wiekowo, Ruchocinek, Gniezno ul. Chudoby 16a, Gniezno
ul. Żwirki i Wigury, Gniezno ul. Powstańców Wielkopolskich, Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Kępe, Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Witkowo Szkoła podstawowa ul. Poznańska, Witkowo ul. Park Kościuszki, Witkowo, ul. Dworcowa, Witkówko, Folwark, Ćwierdzin, Sokołowo, Witkowo, Kosynierów Miłosławskich – koniec, Witkowo, Kosynierów Miłosławskich – początek, Wiekowo, Ruchocinek - 158 km.
W piątki
Gniezno ul. Żwirki i Wigury, Kłecko, Gniezno ul. Powstańców Wielkopolskich, Gniezno
ul. Chudoby 16a, Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Kępe, Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Witkowo ul. Park Kościuszki, Witkowo ul. Dworcowa, Witkówko, Folwark, Kołaczkowo, Ćwierdzin, Sokołowo, Witkowo ul. Kosynierów Miłosławskich – koniec, Witkowo ul. Kosynierów Miłosławskich – początek, Wiekowo, Ruchocinek- 97 km.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.5.) Wartość części: 239026,12 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4,97 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4,97 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4,97 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 634146508

7.3.3) Ulica: ul. Strzałkowska 7

7.3.4) Miejscowość: Mielżyn

7.3.5) Kod pocztowy: 62-230

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 100761,78 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-01 do 2023-06-23

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4,97 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4,97 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4,97 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 634146508

7.3.3) Ulica: Strzałkowska 7

7.3.4) Miejscowość: Mielżyn

7.3.5) Kod pocztowy: 62-230

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 118325,76 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-01 do 2023-06-23

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4,97 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4,97 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4,97 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 634146508

7.3.3) Ulica: ul. Strzałkowska 7

7.3.4) Miejscowość: Mielżyn

7.3.5) Kod pocztowy: 62-230

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 132192,06 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-01 do 2023-06-23

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4,97 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4,97 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4,97 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 634146508

7.3.3) Ulica: Strzałkowska 7

7.3.4) Miejscowość: Mielżyn

7.3.5) Kod pocztowy: 62-230

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 122023,44 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-01 do 2023-06-23

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4,97 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4,97 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4,97 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 634146508

7.3.3) Ulica: Strzałkowska 7

7.3.4) Miejscowość: Mielżyn

7.3.5) Kod pocztowy: 62-230

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 225419,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-01 do 2023-06-23

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.