eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Witkowo › Dowozy dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-06-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowozy dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Witkowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019467

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gnieźnieńska

1.5.2.) Miejscowość: Witkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-230

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 614777734

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@witkowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.witkowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowozy dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb7d81fd-f3a9-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00223804

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006069/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dowozy dzieci do szkół

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo zgodnie z rozdz. IX SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje zgodnie z rozdz. IX, XII i XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdz. XXI SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ITz.271.16.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dowóz na trasie:
Jaworowo, Królewiec, Gorzykowo, Malenin, Mąkownica, Witkowo Szkoła Podstawowa
ul. Poznańska, Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich, Szkoła Podstawowa
ul. Czerniejewska, Przedszkole ul. Jasna, Małachowo-Szemborowice, Małachowo-Kępe, Małachowo-Wierzbiczany (przy drodze na Czerniejewo), Witkowo Szkoła Podstawowa
ul. Czerniejewska, Przedszkole ul. Jasna, Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Przedszkole
ul. Powstańców Wielkopolskich, Ruchocinek, Mielżyn Zespół Szkolno Przedszkolny, Ruchocinek, Ruchocin, Mielżyn Zespół Szkolno Przedszkolny, Jaworowo, Mielżyn Zespół Szkolno Przedszkolny – 58 km.
Odwóz na trasie:
Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Kołaczkowo, Folwark, Piaski – Krzyżówka (pod lasem), Witkówko, Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Strzyżewo Witkowskie, Wiekowo – 8 przystanków na żądanie, Wiekowo – OSP Sala, Ruchocinek (była jednostka wojskowa), Ruchocinek (sklep), Ruchocinek (na żądanie), Dębina – 51 km.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dowóz na trasie:
Pierwszy semestr:
Chłądowo, Ćwierdzin przy lesie, Wierzchowiska, Kołaczkowo przedszkole, Kołaczkowo, Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich, Przedszkole ul. Jasna, Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Kamionka (wiatrak), Skorzęcin (szosa), Skorzęcin, Skorzęcin Nadleśnictwo, Chłądowo - wylewisko, Ćwierdzin przystanek na żądanie, Kołaczkowo do przedszkola, Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich, Przedszkole ul. Jasna, Szkoła Podstawowa
ul. Czerniejewska,– 48 km.
Drugi semestr:
Kamionka (wiatrak), Skorzęcin - szosa, Skorzęcin, Skorzęcin Nadleśnictwo, Chłądowo - wylewisko, Ćwierdzin przystanek na żądanie, Kołaczkowo przedszkole, Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich, Przedszkole
ul. Jasna, Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Chłądowo, Ćwierdzin przy lesie, Wierzchowiska, Kołaczkowo przedszkole, Kołaczkowo, Witkowo Szkoła Podstawowa
ul. Poznańska, Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich, Przedszkole ul. Jasna, Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska– 48 km.
Odwóz na trasie:
Witkowo Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich, Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Przedszkole ul. Jasna, Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Małachowo-Wierzbiczany, Małachowo-Kępe, Małachowo-Szemborowice, Małachowo-Wierzbiczany na żądanie, Małachowo-Złych Miejsc - świetlica, Małachowo-Złych Miejsc na żądanie, Folwark, Piaski, Krzyżówka, Witkówko, Witkowo, Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich, Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Przedszkole ul. Jasna, Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Kamionka, Skorzęcin szosa, Skorzęcin świetlica, Skorzęcin Nadleśnictwo, Sokołowo, Gaj, Ostrowite Prymasowskie, Gaj Żeleźnica, Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Mąkownica, Malenin, Gorzykowo, Królewiec, Jaworowo – 80 km.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dowóz na trasie:
Pierwszy semestr:
Wiekowo I,II,III, Wiekowo (wieś), Wiekowo (droga powidzka), Strzyżewo Witkowskie, Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich, Przedszkole ul. Jasna, Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Ruchocinek (była jednostka wojskowa), Ruchocinek (sklep), Ruchocinek (przystanek na żądanie), Dębina, Witkowo Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich, Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Przedszkole ul. Jasna, Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Wierzbiczany, Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Przedszkole ul. Jasna, Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich, Witkowo
ul. Modrzewiowa, Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska – 42 km.
Drugi semestr:
Ruchocinek (była jednostka wojskowa), Ruchocinek (sklep), Ruchocinek (przystanek na żądanie), Dębina, Witkowo Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich, Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Przedszkole ul. Jasna, Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Wiekowo I,II,III, Wiekowo (wieś), Wiekowo (droga powidzka), Strzyżewo Witkowskie, Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich, Przedszkole ul. Jasna, Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Wierzbiczany, Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Przedszkole ul. Jasna, Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich, Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska – 42 km.
Odwóz na trasie:
Witkowo Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich, Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Przedszkole ul. Jasna, Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Kołaczkowo, Kołaczkowo przedszkole, Chłądowo, Skorzęcin Hutka, Skorzęcin Nadleśnictwo, Sokołowo, Gaj, Ostrowite Prymasowskie, Gaj Żeleźnica, Sokołowo, Ćwierdzin (przystanek na żądanie), Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Kołaczkowo, Kołaczkowo przedszkole, Ćwierdzin Wierzchowiska, Ćwierdzin przy lesie, Ćwierdzin, Kamionka wylewisko, Chłądowo, Kamionka sołtys, Witkowo Szkoła Podstawowa
ul. Poznańska, Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich, Chłądowo, Kamionka wylewisko, Ćwierdzin Wierzchowiska, Ćwierdzin przy lesie, Ćwierdzin, Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Szkoła Podstawowa
ul. Czerniejewska, Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich, Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Szemborowice, Małachowo-Kępe, Małachowo-Wierzbiczany – 101 km.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dowóz na trasie:
Gaj Żeleźnica, Ostrowite Prymasowskie, Gaj, Gaj Żeleźnica, Sokołowo, Sokołowo przystanek na żądanie, Kołaczkowo (przedszkole), Witkowo Szkoła Podstawowa
ul. Czerniejewska, Przedszkole ul. Jasna, Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Przedszkole
ul. Powstańców Wielkopolskich, Folwark, Krzyżówka, Piaski, Witkówko, Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Przedszkole ul. Jasna, Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich – 38 km.
Odwóz na trasie:
Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich, Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Przedszkole ul. Jasna, Strzyżewo Witkowskie, Wiekowo, Ruchocinek (była jednostka wojskowa), Ruchocinek (sklep), Ruchocinek (przystanek na żądanie), Dębina, Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich, Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Przedszkole
ul. Jasna, Mąkownica, Malenin, Gorzykowo, Królewiec, Czajki, Mielżyn Zespół Szkolno Przedszkolny, Ruchocinek, Ruchocin, Mielżyn Zespół Szkolno Przedszkolny, Jaworowo, Mielżyn Zespół Szkolno Przedszkolny, Ruchocinek – sklep, Ruchocinek – skrzynki, Ruchocinek – osiedle, Ruchocin, Jaworowo - 94 km.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dowóz na trasie:
Ruchocinek, Wiekowo, Witkowo ul. Kosynierów Miłosławskich – początek, Witkowo
ul. Kosynierów Miłosławskich - koniec, Sokołowo, Ćwierdzin 14, Kołaczkowo, Folwark, Witkówko, Witkowo ul. Dworcowa, Witkowo ul. Park Kościuszki, Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Małachowo-Kępe, Małachowo-Złych Miejsc, Gniezno ul. Sobieskiego, Gniezno ul. Chudoby 16a, Gniezno ul. Żwirki i Wigury, Gniezno ul. Powstańców Wielkopolskich, Kłecko – 97 km.
Odwóz na trasie:
Od poniedziałku do czwartku
Gniezno ul. Żwirki i Wigury, Kłecko, Gniezno ul. Powstańców Wielkopolskich, Gniezno
ul. Chudoby 16a, Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Kępe, Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Witkowo ul. Park Kościuszki, Witkowo ul. Dworcowa, Witkówko, Folwark, Kołaczkowo, Ćwierdzin, Sokołowo, Witkowo ul. Kosynierów Miłosławskich – koniec, Witkowo ul. Kosynierów Miłosławskich – początek, Wiekowo, Ruchocinek, Gniezno ul. Chudoby 16a, Gniezno
ul. Żwirki i Wigury, Gniezno ul. Powstańców Wielkopolskich, Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Kępe, Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Witkowo Szkoła podstawowa ul. Poznańska, Witkowo ul. Park Kościuszki, Witkowo, ul. Dworcowa, Witkówko, Folwark, Ćwierdzin, Sokołowo, Witkowo, Kosynierów Miłosławskich – koniec, Witkowo, Kosynierów Miłosławskich – początek, Wiekowo, Ruchocinek - 158 km.
W piątki
Gniezno ul. Żwirki i Wigury, Kłecko, Gniezno ul. Powstańców Wielkopolskich, Gniezno
ul. Chudoby 16a, Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Kępe, Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Czerniejewska, Witkowo Szkoła Podstawowa ul. Poznańska, Witkowo ul. Park Kościuszki, Witkowo ul. Dworcowa, Witkówko, Folwark, Kołaczkowo, Ćwierdzin, Sokołowo, Witkowo ul. Kosynierów Miłosławskich – koniec, Witkowo ul. Kosynierów Miłosławskich – początek, Wiekowo, Ruchocinek- 97 km.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane W przypadku, gdy pojawi się konieczność przewiezienia liczby dzieci przekraczającej liczbę przewidzianą w podstawowym postępowaniu, Wykonawcy, który wygra postępowanie
w części V zostanie udzielone zamówienie z wolnej ręki na wykonanie usług zgodnie
z opisem i warunkami z części V postępowania.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Nie dotyczy.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca musi posiadać zezwolenie na podjęcie i wykonywanie transportu drogowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 180 ze zm.).
W celu wykazania, że wykonawca spełnia niniejszy warunek udziału w postępowaniu, należy na wezwanie zamawiającego złożyć ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu wystarczy, że jeden z takich wykonawców będzie dysponował wymaganymi uprawienia. Jednakże, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą zagwarantować, że umowę będzie faktycznie realizował ten wykonawca, który posiada uprawnienia. Dodatkowo w takiej sytuacji wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą zobowiązani dołączyć do oferty lub wniosku specjalne oświadczenie, w którym wskażą na podział prac pomiędzy wykonawców (art. 117 ust. 4 Pzp).
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Nie dotyczy.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej,
a) Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 1 usługi w zakresie dowozu dzieci do szkół trwającej min. 9 miesięcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane. (Warunek będzie spełniony przy wykazaniu ww. doświadczenia dla dowolnej liczby części).
b) Wymagane jest wykazanie, że wykonawca dysponuje min. 1 autobusem dla:
Cz. I - min. 60 miejsc siedzących,
Cz. II - min. 60 miejsc siedzących
Cz. III - min. 60 miejsc siedzących,
Cz. IV - min. 60 miejsc siedzących,
oraz dla
Cz. V – min. 21 miejsc siedzących.
c) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- minimum jednym kierowcą uprawnionym do kierowania autobusami dla każdej oferowanej części zamówienia,
- minimum jednym opiekunem posiadającym szkolenie BHP dla każdej oferowanej części zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, poza oświadczeniem o braku podstaw wykluczenia, o którym mowa w pkt 1, wykonawca złoży:
1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835). (Nie dotyczy wykonawców, którzy nie są wpisani w rejestrach dotyczących działalności gospodarczej).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wymagane podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) W przypadku zamówień na usługi, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zamawiający żąda: odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy- załącznik nr 3 do SWZ;
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SWZ;
4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 5 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz oferty sporządzony wg wzoru Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 1 do SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu.
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
3) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia – jeżeli dotyczy.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia – jeżeli dotyczy.
5) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6) Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy (w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieuprawniona; w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia). Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale (tj. w formie elektronicznej - z podpisem kwalifikowanym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym- elektronicznym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio
w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym-elektronicznym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) W przypadku, o którym mowa w ppkt 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 SWZ.
5) Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy (w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieuprawniona; w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia). Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale (tj. w formie elektronicznej - z podpisem kwalifikowanym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym- elektronicznym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym-elektronicznym mocodawcy.
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
6) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
5) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana warunków umowy może nastąpić w formie pisemnej przy zachowaniu wymogów określonych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na:
- konieczność zmiany trasy (wydłużenie, skrócenie) w tym ilości przystanków, z których będą odbierane i pozostawiane dzieci, w takim wypadku wynagrodzenie zostanie zapłacone za rzeczywiście przejechaną ilość kilometrów.
- zmianę osób zatrudnionych, pod warunkiem, że nowa osoba spełnia warunki określone przez Gminę. Dla każdej zmienionej osoby należy dostarczyć odpowiednie dokumenty,
- zmianę podwykonawców. W przypadku udostępnienia przez podwykonawców potencjału technicznego, nowy podwykonawca lub sam Przewoźnik/wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu określone przez Gminę,
- zmianę pojazdów w przypadku braku możliwości wykonywania usługi wskazanym
w ofercie pojazdem, pod warunkiem, że będzie zgodny z wymaganiami Gminy,
- zmianę wynagrodzenia wynikającego ze zmiany trasy (w tym korekty podanej długości trasy) oraz wynikającego ze zmiany stawki VAT,
- nieprzewidziane okoliczności formalno-prawne mające wpływ na realizację umowy,
- okoliczności będące następstwem siły wyższej,
- zmiany w zakresie dni i godzin przewozu uczniów stosownie do zmian w planie zajęć
i organizacji roku szkolnego,
- zmianę przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań, niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,
2. Zamawiający dopuszcza również wprowadzenie zmian wynikających z sytuacji związanej ze stanem zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-04 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-04 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ogólny opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz dzieci do i ze szkół prowadzonych przez Gminę i Miasto Witkowo na terenie gm. Witkowo od dnia 01.09.2022 r. do 23.06.2023 r.
i do m. Gniezna oraz Kłecka wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki na każdej trasie, w trakcie przewozu oraz podczas wsiadania i wysiadania dzieci z autobusu w miejscach do tego przeznaczonych zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.), środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.).
1) Pojazdy wykonujące usługę muszą mieć datę produkcji od 2002 r., posiadać ubezpieczenie OC, NW oraz aktualny przegląd techniczny. Pojazd wykonujący usługę
w cz. V musi mieć możliwość przewozu wózka inwalidzkiego.
2) Wykonawca przed przystąpieniem do zamówienia zobowiązuje się zapoznać z trasami przejazdu autobusów.
3) Czas dowozu i odwozu uczniów, jak również trasy przejazdu autobusów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe uzgodnienia dotyczące godzin dowozu i odwozu uczniów będą dokonywane z Dyrektorami poszczególnych szkół lub osobami do tego uprawnionymi. Wykonawca w trakcie świadczonej usługi przewozu obowiązany jest zapewnić opiekę nad przewożonymi uczniami, przy czym kierowca nie może być jednocześnie opiekunem przewożonych dzieci. Wykonywanie usługi musi się dokonywać zgodnie z przepisami dotyczącymi ruchu drogowego i bezpieczeństwa w czasie przewozu. W trakcie przewozu, wsiadania i wysiadania uczniowie mają zagwarantowaną opiekę, bezpieczeństwo
i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4) Ubezpieczenie uczniów od wszelkich szkód i następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas przewozów spoczywa na wykonawcy.
5) Opiekun dla części V powinien być osobą, która będzie w stanie przenieść ucznia
z wózka inwalidzkiego na miejsce siedzące w autobusie.
6) W przypadku dużych rozbieżności między podanym rozkładem a rzeczywistymi trasami Wykonawca ma prawo w terminie 5 dni roboczych licząc od pierwszego dnia wykonywania usługi przedstawić zamawiającemu dokładny rozkład jazdy z prawidłowymi długościami tras, na podstawie którego zamawiający będzie mógł zaktualizować rozkład załączony
do niniejszego zamówienia pod warunkiem, że wykonawca przedstawi dowód na konieczność takiej zmiany. Aktualizacja wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.