eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dostawa gazu medycznego tj. ciekłego powietrza wraz z dzierżawą stacjonarnego zbiornika.Ogłoszenie z dnia 2021-11-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa gazu medycznego tj. ciekłego powietrza wraz z dzierżawą stacjonarnego zbiornika.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej

1.3.) Oddział zamawiającego: Centrum Medyczne Dobrzyńska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930266152

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dobrzyńska 21/23

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-403

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wzsoz.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzynska.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa gazu medycznego tj. ciekłego powietrza wraz z dzierżawą stacjonarnego zbiornika.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9172300d-45f0-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00268201

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007222/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Dostawa gazu medycznego tj ciekłego powietrza wraz dzierżawą stacjonarnego zbiornika

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/dobrzynska_wroc

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/dobrzynska_wroc

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Potępowanie prowadzone jest w języku polskim, za pośrednictwem platformy zakupowej (platformazakupowa.pl), dostępnej na stronie profilu nabywcy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dobrzynska_wroc. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w zakresie: przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ, przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych, przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu, przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu, przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych, przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego
wynikające z ustawy Pzp., przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy, w tym wniosku o umówienie wizji lokalnej, przesyłania odwołania/inne, odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu)
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: przetargi@wzsoz.wroc.pl.
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem Platformy zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. Wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru
danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0, włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf; platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8; oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 14. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania: akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący; zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, z siedzibą przy ul. Dobrzyńskiej 21/23, 50-403 Wrocław;
2) w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Kontakt: iod@wzsoz.wroc.pl, tel.: 71 77 47 792;
3) przetwarzanie Pani/Pana danych będzie odbywać się na podstawie zgody, wyrażonej poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu, tj. art. 6. ust 1 lit. a, na podstawie art. 6. ust.1 lit. b, w celu zawarcia umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie następujących przepisów prawa:
a) ustawa z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych,
b) rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy,
c) ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą̨osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp., jak również̇ podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów z związku z realizacjąobowiązków Administratora;
5) prawo żądania podania danych jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
6) konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.;
7) przysługuje Pani/Panu:
a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników,
c) na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Dane kontaktowe Urząd Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 59/P/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazu medycznego tj. ciekłego powietrza, które będzie stosowane przez Zamawiającego do wykonywania zabiegów krioterapii wraz z dzierżawą stacjonarnego zbiornika.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ, a warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
2.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a)sukcesywną dostawę ciekłego powietrza medycznego, które stosowane będzie przez Zamawiającego jako wyrób medyczny do zabiegów krioterapii przeprowadzanych z wykorzystaniem kriokomory ARCTICA CLASSIC Mini
(2-3 osobowej z przedsionkiem),
b)dzierżawę stacjonarnego zbiornika na ciekłe powietrze z kompletnym osprzętem, bez parownicy, wyposażonego
w system telemetrii,
c)dostawę, montaż (osadzenie na istniejącym fundamencie) i demontaż zbiornika,
d)podłączenie zbiornika do istniejącej instalacji,
e)szkolenie pracowników Zamawiającego – w jego siedzibie - w zakresie bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji zbiornika i urządzeń z nim związanych,
f)w całym okresie trwania umowy utrzymanie zbiornika w należytym stanie technicznym, tj. zapewnienie bieżących przeglądów oraz jego konserwację zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego,
g)bieżące usuwanie awarii wraz z naprawami.
3.Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę gazu medycznego jest zobligowany do wydzierżawienia Zamawiającemu stacjonarnego zbiornika na ciekłe powietrze medyczne, o pojemności wodnej mieszczącej się w zakresie 5 000 – 6 000 litrów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24100000-5 - Gazy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24111500-0 - Gazy medyczne

44615000-4 - Zbiorniki ciśnieniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający wykorzysta 70% ilości asortymentu. Pozostałe 30% Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Po stwierdzeniu ważności ofert oraz spełnienia wymagań niniejszej SWZ, komisja Zamawiającego dokona oceny merytorycznej ofert ważnych, złożonych przez Wykonawców w oparciu o następujące kryteria:
cena brutto waga – 60%
termin zainstalowania zbiornika, podłączenia do instalacji, uruchomienia całości i zgłoszenia do odbioru waga – 25%
czas reakcji serwisu waga – 15%

SP = C + TI + CR

SP – suma punktów uzyskanych przez badaną ofertę;
C – liczba punktów w kryterium cena brutto;
TI – liczba punktów w kryterium termin wykonania wszystkich prac niezbędnych do uruchomienia zbiornika
CR – liczba punktów w kryterium czas reakcji serwisu
1 pkt = 1%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Wykonawca maksymalnie może uzyskać 100 pkt.

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (waga 60 %)
W ramach niniejszego kryterium, Wykonawca w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, wpisze oferowaną cenę za realizację przedmiotu zamówienia. Cena oferty brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. W ocenie tego kryterium cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe wg poniższego wzoru:

najniższa cena brutto
C = --------------------------------------------------- x 60 = ____ pkt (wartość punktowa ceny)
całkowita cena brutto badanej oferty

Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta w ramach niniejszego kryterium to 60 pkt.

2) Termin zainstalowania zbiornika, podłączenia do instalacji, uruchomienia całości i zgłoszenia do odbioru (waga 25%)
W ramach tego kryterium, Wykonawca w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. poda termin zainstalowania zbiornika, podłączenia do instalacji, uruchomienia całości i zgłoszenia do odbioru przez UDT.
W ocenie tego kryterium Zamawiający będzie przyznawał punkty wg poniższego wzoru (licząc do dwóch miejsc po przecinku):

najkrótszy termin instalacji
TI = -------------------------------------------------------------- x 25 = ____ pkt (wartość punktowa terminu instalacji)
termin instalacji badanej oferty

Termin zainstalowania zbiornika, podłączenia do instalacji, uruchomienia całości i zgłoszenia do odbioru nie może być dłuższy niż 10 dni.

Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta w ramach niniejszego kryterium to 25 pkt.

3) Czas reakcji serwisu zbiorników (waga 15%)
W ramach tego kryterium, Wykonawca w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ poda czas reakcji serwisu.
najkrótszy czas reakcji serwisu
CR = -------------------------------------------------------------- x 15 = ____ pkt (wartość punktowa czasu reakcji serwisu)
czas reakcji serwisu badanej oferty

Czas reakcji serwisu nie może przekroczyć 48 godzin.

Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta w ramach niniejszego kryterium to 15 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin zainstalowania zbiornika, podłączenia do instalacji, uruchomienia całości i zgłoszenia do odbioru

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisu zbiorników

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.,
b) art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4, 7, 8 i 10 ustawy Pzp., wykluczeniu na tej podstawie podlega Wykonawca:
 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne, wyjątkiem przypadku o którym mowa w art. 108 ust.1 pkt. 3, chyba, że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert, dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
 który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
 który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
 który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie uprawniające do obrotu na terenie Polski oferowanymi produktami stanowiącymi przedmiot zamówienia tj:
 ważne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej,
 ważne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktu leczniczego, jeżeli Wykonawca jest wytwórcą,
 pozwolenie na dopuszczenie do obrotu gazów medycznych - stanowiących przedmiot zamówienia - wydanego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp., wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie
art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp., wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
−art. 108 ust.1 pkt 3-6 ustawy Pzp.,
−art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp., odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych,
−art. 109 ust. 1 pkt 7, 8, 10 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualne i ważne:
-zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej,
-zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktu leczniczego, jeżeli Wykonawca jest wytwórcą,
-pozwolenie na dopuszczenie do obrotu gazów medycznych - stanowiących przedmiot zamówienia - wydanego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a)na potwierdzenie, że oferowane wyroby medyczne, stanowiące przedmiot zamówienia, spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych – dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w postaci:
-deklaracji zgodności CE o spełnieniu wymagań zasadniczych,
-certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę notyfikowaną,
-wpisu lub zgłoszenia/ powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
w przypadku kiedy wyroby objęte przedmiotem zamówienia nie zostały zakwalifikowane przez producenta, jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, w związku z czym nie podlegają przepisom cytowanej ustawy ani dyrektywom europejskim, dla tego wyrobu Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia dokumentów opisanych powyżej.

b) kartę charakterystyki dla oferowanego gazu medycznego.

W przypadku sporządzenia w/w dokumentów w języku obcym, należy przedłożyć dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 7 pkt. 1 tabeli lub złożenia dokumentów niekompletnych, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia
w wyznaczonym terminie. Zamawiający informuje, że pomimo przewidzenia wezwania, nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz Oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę,
2) Formularz asortymentowo – cenowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę.
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udział w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia o treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do SWZ.
4) Przedmiotowe środki dowodowe wymagane przez Zamawiającego na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy Pzp., składane przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań stawianych przez Zamawiającego w SWZ, określone w Rozdziale VIII ust. 7 pkt 1.
5) Pełnomocnictwo do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników w imieniu Wykonawcy - jeżeli dotyczy. Pełnomocnictwo winno być przedłożone w formie oryginału opatrzone podpisem mocodawcy lub odpisu poświadczonego notarialnie.
6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli występuje) wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 tabeli rozdziału VIII SWZ składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy o treści zgodnej z Projektem umowy (załącznik nr 4 do SWZ) z uwzględnieniem zmian powstałych w wyniku wyjaśnień treści SWZ w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2.W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3.Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl na stronie prowadzonego postępowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dobrzynska_wroc. Złożenie oferty odbywa się poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-23 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.