eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dostawa gazu medycznego tj. ciekłego powietrza wraz z dzierżawą stacjonarnego zbiornika.Ogłoszenie z dnia 2022-01-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa gazu medycznego tj. ciekłego powietrza wraz z dzierżawą stacjonarnego zbiornika.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej

1.3.) Oddział zamawiającego: Centrum Medyczne Dobrzyńska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930266152

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dobrzyńska 21/23

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-403

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wzsoz.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzynska.wroc.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/dobrzynska_wroc

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa gazu medycznego tj. ciekłego powietrza wraz z dzierżawą stacjonarnego zbiornika.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9172300d-45f0-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00001768

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007222/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Dostawa gazu medycznego tj ciekłego powietrza wraz dzierżawą stacjonarnego zbiornika

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00268201/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 59/P/21

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 123200,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazu medycznego tj. ciekłego powietrza, które będzie stosowane przez Zamawiającego do wykonywania zabiegów krioterapii wraz z dzierżawą stacjonarnego zbiornika.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ, a warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
2.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a)sukcesywną dostawę ciekłego powietrza medycznego, które stosowane będzie przez Zamawiającego jako wyrób medyczny do zabiegów krioterapii przeprowadzanych z wykorzystaniem kriokomory ARCTICA CLASSIC Mini
(2-3 osobowej z przedsionkiem),
b)dzierżawę stacjonarnego zbiornika na ciekłe powietrze z kompletnym osprzętem, bez parownicy, wyposażonego
w system telemetrii,
c)dostawę, montaż (osadzenie na istniejącym fundamencie) i demontaż zbiornika,
d)podłączenie zbiornika do istniejącej instalacji,
e)szkolenie pracowników Zamawiającego – w jego siedzibie - w zakresie bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji zbiornika i urządzeń z nim związanych,
f)w całym okresie trwania umowy utrzymanie zbiornika w należytym stanie technicznym, tj. zapewnienie bieżących przeglądów oraz jego konserwację zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego,
g)bieżące usuwanie awarii wraz z naprawami.
3.Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę gazu medycznego jest zobligowany do wydzierżawienia Zamawiającemu stacjonarnego zbiornika na ciekłe powietrze medyczne, o pojemności wodnej mieszczącej się w zakresie 5 000 – 6 000 litrów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 24100000-5 - Gazy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

24111500-0 - Gazy medyczne

44615000-4 - Zbiorniki ciśnieniowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 124848,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 124848,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 124848,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Messer Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 851 010 93 26

7.3.3) Ulica: ul. Maciejkowicka 30

7.3.4) Miejscowość: Chorzów

7.3.5) Kod pocztowy: 41-503

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 124848,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.