eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zagnańsk › Pełnienie roli wychowawców w świetlicach środowiskowych na terenie Gminy Zagnańsk w ramach projektu "Świetlice - Rodzina - Wsparcie w Gminie Zagnańsk

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-04-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie roli wychowawców w świetlicach środowiskowych na terenie Gminy Zagnańsk w ramach projektu „Świetlice - Rodzina - Wsparcie w Gminie Zagnańsk

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ZAGNAŃSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290505181

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Spacerowa 8A

1.5.2.) Miejscowość: Zagnańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-050

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gopszagnansk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cuszagnansk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie roli wychowawców w świetlicach środowiskowych na terenie Gminy Zagnańsk w ramach projektu „Świetlice - Rodzina - Wsparcie w Gminie Zagnańsk

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-38fd32cc-f00e-11ee-ac52-ee29f86ffd4f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00268060

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-04-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00263097/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Pełnienie funkcji wychowawców w świetlicach środowiskowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

platformazakupowa.pl/pn/zagnansk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: platformazakupowa.pl/pn/zagnansk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składania ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p. , odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w
ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji ―Komunikaty‖. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego
wykonawcy.
3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art.125 ust.1 p.z.p. , podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych formatach danych, w
szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust.1 SWZ
składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez Platformę, dostępną pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/zagnansk
5. Wymagania techniczne i organizacyjne związane z wykorzystaniem Platformy zakupowej:
a)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d)włączona obsługa JavaScript,
e)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f)Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g)Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
szczegóły w punkcie XI SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie‖, informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku (ul. Spacerowa 8 A, 26- 050 Zagnańsk, tel. 41 3113135). zwany dalej „Administratorem‖ lub „Zamawiającym‖.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem
e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
szczegóły w punkcie I SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.1.2024.FESW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

: Pełnienie funkcji wychowawcy w świetlicy środowiskowej w Chrustach –
Świetlica otwarta będzie 3 dni w tygodniu ( poniedziałki, wtorki i środy) po 3 godziny,
średnio 36h w miesiącu w godz. 14.30 – 17.30
Godziny pracy mogą ulec zmianie w czasie ferii zimowych i letnich ( np. godziny poranne)
Ponadto Zamawiający zastrzega możliwość skumulowania zajęć w razie wystąpienia takiej konieczności lub zrobienie przerwy wakacyjnej.
Osoba pełniąca funkcję wychowawcy w świetlicy w Chrustach będzie zobowiązana do przeprowadzenia 828 godzin, w tym zajęcia stacjonarne w świetlicy oraz jako opiekuna na wyjściach uzupełniających zajęcia ekologiczne oraz ruchowe. Dla uczestników świetlicy zaplanowano 16 wyjść przez okres 23 miesięcy trwania projektu. Wyjścia zaplanowane na soboty lub dni wolne od nauki szkolnej np. ferie, wakacje. Jednorazowe wyjście będzie trwać około 4 - 5h.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85312100-0 - Usługi opieki dziennej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT
w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia oraz planowanymi postanowieniami umownymi określonymi w niniejszej SWZ.
3. Cena ofertowa wskazana przez wykonawców - osoby fizyczne biorące udział
w postępowaniach musi zawierać podwójne ubruttowienie tzw. „brutto brutto”, cena musi zawiera koszty pochodne od wynagrodzenia, czyli składki ZUS zakładu pracy (Zamawiajacego).
4. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji
i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane
z realizacją przedmiotu zamówienia.
5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
7. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównywania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie wychowawcy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: spełnienie aspektu społecznego

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji wychowawcy w świetlicy środowiskowej w Tumlinie
Świetlica otwarta będzie 3 dni w tygodniu ( poniedziałki, wtorki i środy) po 3 godziny,
średnio 36h w miesiącu w godz. 14.30 – 17.30.
Godziny pracy mogą ulec zmianie w czasie ferii zimowych i letnich (np. godziny poranne). Ponadto Zamawiający zastrzega możliwość skumulowania zajęć w razie wystąpienia takiej konieczności lub zrobienie przerwy wakacyjnej.
Osoba pełniąca funkcję wychowawcy w świetlicy w Tumlinie będzie zobowiązana do przeprowadzenia 828 godzin, w tym zajęcia stacjonarne w świetlicy oraz jako opiekuna na wyjściach uzupełniających zajęcia ekologiczne oraz ruchowe. Dla uczestników świetlicy zaplanowano 16 wyjść przez okres 23 miesięcy trwania projektu. Wyjścia zaplanowane na soboty lub dni wolne od nauki szkolnej np. ferie, wakacje. Jednorazowe wyjście będzie trwać około 4 - 5h.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85312100-0 - Usługi opieki dziennej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT
w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia oraz planowanymi postanowieniami umownymi określonymi w niniejszej SWZ.
3. Cena ofertowa wskazana przez wykonawców - osoby fizyczne biorące udział
w postępowaniach musi zawierać podwójne ubruttowienie tzw. „brutto brutto”, cena musi zawiera koszty pochodne od wynagrodzenia, czyli składki ZUS zakładu pracy (Zamawiajacego).
4. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji
i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane
z realizacją przedmiotu zamówienia.
5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
7. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównywania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie wychowawcy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: spełnienie aspektu społecznego

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji wychowawcy w świetlicy środowiskowej w Kajetanowie
Świetlica otwarta będzie 3 dni w tygodniu ( poniedziałki, wtorki i środy) po 3 godziny, średnio 36h w miesiącu w godz. 14.30 – 17.30.
Godziny pracy mogą ulec zmianie w czasie ferii zimowych i letnich (np. godziny poranne). Ponadto Zamawiający zastrzega możliwość skumulowania zajęć w razie wystąpienia takiej konieczności lub zrobienie przerwy wakacyjnej.
Osoba pełniąca funkcję wychowawcy w świetlicy w Kajetanowie będzie zobowiązana do przeprowadzenia 828 godzin, w tym zajęcia stacjonarne w świetlicy oraz jako opiekuna na wyjściach uzupełniających zajęcia ekologiczne oraz ruchowe. Dla uczestników świetlicy zaplanowano 16 wyjść przez okres 23 miesięcy trwania projektu. Wyjścia zaplanowane na soboty lub dni wolne od nauki szkolnej np. ferie, wakacje. Jednorazowe wyjście będzie trwać około 4 - 5h.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85312100-0 - Usługi opieki dziennej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT
w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia oraz planowanymi postanowieniami umownymi określonymi w niniejszej SWZ.
3. Cena ofertowa wskazana przez wykonawców - osoby fizyczne biorące udział
w postępowaniach musi zawierać podwójne ubruttowienie tzw. „brutto brutto”, cena musi zawiera koszty pochodne od wynagrodzenia, czyli składki ZUS zakładu pracy (Zamawiajacego).
4. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji
i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane
z realizacją przedmiotu zamówienia.
5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
7. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównywania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie wychowawcy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: spełnienie aspektu społecznego

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu należy złożyć wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Dotyczy wszystkich części:
Minimum 1 osoba posiadająca min. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo- wychowawczą posiadająca minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.
Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż jedną część, musi spełniać wymagania
w stosunku do każdej z części.
Jedna osoba nie może być wskazana w więcej niż jednym zadaniu – wszystkie świetlice będą otwarte w te same dni w tygodniu w tych samych godzinach. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej — dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału należy uzupełnić pole wskazane w załączniku zgodnie z posiadanym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym– załącznik nr 5 do SWZ
3) Dokument potwierdzający spełnienie klauzuli społecznej – jeżeli wykonawca zaznaczył w ofercie że spełnia klauzule społeczne (zaświadczenie z Urzędu Pracy, oświadczenie o braku zatrudnienia, orzeczenie o niepełnosprawności).
treść odpowiada zakresowi oświadczenia , o którym mowa w art.125 ust.1.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

dokument potwierdzający prawo do reprezentowania podmiotu, pełnomocnictwo jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą się wspólnie ubiegać o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia oświadczenia, o których mowa w Rozdziale
VIII ust.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które
usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe warunki zmiany umowy przewiduje załącznik nr 6 do SWZ - projekt umowy, a w szczególności paragraf 5 wymienionego dokumentu:
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy jest dopuszczalna na zasadach określonych w art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, tj. dopuszcza się zmianę istotnych postanowień i warunków umowy m.in. wynikającą ze zmiany przepisów prawa, w tym:
1) w przypadku wystąpienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację umowy ( min. zmian stawki podatku VAT) ,
2) zmianę osoby wskazanej w ofercie jako odpowiedzialnej za wykonanie przedmiotu umowy, pod warunkiem iż nowa osoba będzie posiadała doświadczenie i kwalifikacje zawodowe minimum równoważne lub wyższe niż osoba wskazana w ofercie,
a) w przypadku zmiany osoby realizującej przedmiot umowy Wykonawca zgłasza zamiar zmiany osoby pisemnie w terminie min. 5 dni roboczych liczonych od daty zamiaru wprowadzenia nowej osoby, przedstawiając komplet dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe nowej osoby.
b) Zamawiający w terminie 3 dni roboczych wyraża zgodę na zmianę osoby realizującej przedmiot umowy /lub nie wyraża zgody w przypadku braku odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia,
c) w przypadku wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwi wykonanie przedmiotu umowy. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań,
w szczególności: wojna, terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa, epidemie, klęski żywiołowe, takie jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-04-10 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/zagnansk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-04-10 14:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-05-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.