eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jejkowice › REWITALIZACJA CENTRUM GMINY Z BUDOWĄ CENTRUM PRZESIADKOWEGO Z PUNKTAMI HANDLOWYMI I PUNKTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJOgłoszenie z dnia 2022-07-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
REWITALIZACJA CENTRUM GMINY Z BUDOWĄ CENTRUM PRZESIADKOWEGO Z PUNKTAMI HANDLOWYMI I PUNKTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JEJKOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258760

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 38A

1.5.2.) Miejscowość: Jejkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-290

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324302002

1.5.8.) Numer faksu: 324302880

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@jejkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: jejkowice.info.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.jejkowice.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REWITALIZACJA CENTRUM GMINY Z BUDOWĄ CENTRUM PRZESIADKOWEGO Z PUNKTAMI HANDLOWYMI I PUNKTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-522aab8f-fba0-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00268047

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006507/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rewitalizacja centrum Gminy z budową centrum przesiadkowego z punktami handlowymi i punktem informacji turystycznej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00237830/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IN.271.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

III.2 Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem umowy jest wykonanie, w formule zaprojektuj i wybuduj, zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja centrum Gminy z budową centrum przesiadkowego z punktami handlowymi
i punktem informacji turystycznej”.
Inwestycja zlokalizowana będzie przy ul. Głównej w Jejkowicach, na dz. nr 1231/52, 1229/52, 1233/52, 1228/52, 1227/52, 1474/52, 1473/52, 1714/52, 1713/52, 1712/52, 1785/52, 1784/52, 276/52.
Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu budowlanego począwszy od opracowania i zatwierdzenia dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z uzyskaniem wszyst-kich niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń, pozwolenia na rozbiórkę, budowę/zgłoszenia, poprzez realizację robót budowlanych wraz z dostawą i wbudowaniem materiałów, wykonaniem dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną, do uzy-skania pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia o niezgłoszeniu sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy.
Zakres inwestycji:
- rozbiórka istniejących obiektów usługowo-handlowych wraz z przyłączami znajdujących się na działkach: 1713/52, 1712/52, 1785/52, 1784/52;
- rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami znajdującego się na działce nr 276/52;
- budowa dwóch budynków usługowo-handlowych wraz z niezbędnymi przyłączami oraz instala-cjami wewnętrznymi;
- budowa wiaty/zadaszenia w obrębie w/w budynków usługowo-handlowych
- budowa wiaty przystankowej na „wysepce” na działce nr 1233/52;
- budowa wiaty na pojemniki na odpady stałe oraz wiaty na rowery i hulajnogi
elektryczne;
- prace związane z zagospodarowaniem terenu;
- budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z punktem doładowywania pojazdów
elektrycznych,
- zabudowa fontanny wolnostojącej;
- montaż mebli miejskich;
- montaż oświetlenia zewnętrznego terenu wraz z monitoringiem;
- usunięcie kolizji istniejącej sieci teletechnicznej z projektowanym budynkiem;
- przebudowa lub skablowanie napowietrznej instalacji teletechnicznej i
energetycznej,
- wycięcie istniejących krzewów iglastych kolidujących z inwestycją,
Ogólne dane charakterystyczne, wytyczne funkcjonalno-użytkowe zawarte są w Programie
Funkcjonalno-Użytkowym - PFU (będącym załącznikiem do niniejszej umowy) jak i koncepcji archi-tektonicznej stanowiącej załącznik do PFU.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45111250-5 - Badanie gruntu

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45233140-2 - Roboty drogowe

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający nie otrzymał żadnej poprawnie złożonej oferty do przedmiotowego zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.