eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jejkowice › REWITALIZACJA CENTRUM GMINY Z BUDOWĄ CENTRUM PRZESIADKOWEGO Z PUNKTAMI HANDLOWYMI I PUNKTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ



Ogłoszenie z dnia 2022-07-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
REWITALIZACJA CENTRUM GMINY Z BUDOWĄ CENTRUM PRZESIADKOWEGO Z PUNKTAMI HANDLOWYMI I PUNKTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JEJKOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258760

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 38A

1.5.2.) Miejscowość: Jejkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-290

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324302002

1.5.8.) Numer faksu: 324302880

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@jejkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: jejkowice.info.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REWITALIZACJA CENTRUM GMINY Z BUDOWĄ CENTRUM PRZESIADKOWEGO Z PUNKTAMI HANDLOWYMI I PUNKTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-522aab8f-fba0-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00237830

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006507/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rewitalizacja centrum Gminy z budową centrum przesiadkowego z punktami handlowymi i punktem informacji turystycznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.jejkowice.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz.344).
2.Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu, który dostępny jest pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal .
5. Wykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/ odnaleźć postępowanie, w którym chce złożyć ofertę. Po wejściu w jego szczegóły odnajdzie przycisk umożliwiający szyfrowanie. System miniPortal automatycznie zapamiętuje, w którym postępowaniu Wykonawca zaszyfrował ofertę. Tak przygotowany plik należy przesłać przez formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. Identyfikator postępowania jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu (Lista wszystkich postępowań) oraz na stronie Zamawiającego wraz z całą dokumentacją dotyczącą niniejszego postępowania.
8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Załączniki do formularza komunikacji muszą być zgodne z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
9.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz.2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. poz. 2415).
11.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ePUAP).
13.Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są pracownicy Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych, Funduszy Zewnętrznych i Spraw Gospodarczych Urzędu Gminy Jejkowice: Alina Wojtala, Artur Szweda, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tel. 32 4302002 wew. 34 lub 46,
14.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia treści SWZ. Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ należy przesyłać za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
Zamawiający do wniosków o wyjaśnienia SWZ, dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej ug@jejkowice.pl.
15. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać lub zmienić ofertę za pośrednictwem Formularza do wycofania oferty, zmiany oferty lub wniosku, dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania, zmiany oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. EU L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jejkowice, ul. Główna 38a,
44-290 Jejkowice;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Jejkowice jest Pan Marek Woźniak (kontakt do inspektora: e-mail: wozniakmarek@op.pl);
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rewitalizacja
centrum Gminy z budową centrum przesiadkowego z punktami handlowymi
i punktem informacji turystycznej” prowadzonym w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze
zm.);
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan , że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IN.271.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

III.2 Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem umowy jest wykonanie, w formule zaprojektuj i wybuduj, zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja centrum Gminy z budową centrum przesiadkowego z punktami handlowymi
i punktem informacji turystycznej”.
Inwestycja zlokalizowana będzie przy ul. Głównej w Jejkowicach, na dz. nr 1231/52, 1229/52, 1233/52, 1228/52, 1227/52, 1474/52, 1473/52, 1714/52, 1713/52, 1712/52, 1785/52, 1784/52, 276/52.
Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu budowlanego począwszy od opracowania i zatwierdzenia dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z uzyskaniem wszyst-kich niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń, pozwolenia na rozbiórkę, budowę/zgłoszenia, poprzez realizację robót budowlanych wraz z dostawą i wbudowaniem materiałów, wykonaniem dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną, do uzy-skania pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia o niezgłoszeniu sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy.
Zakres inwestycji:
- rozbiórka istniejących obiektów usługowo-handlowych wraz z przyłączami znajdujących się na działkach: 1713/52, 1712/52, 1785/52, 1784/52;
- rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami znajdującego się na działce nr 276/52;
- budowa dwóch budynków usługowo-handlowych wraz z niezbędnymi przyłączami oraz instala-cjami wewnętrznymi;
- budowa wiaty/zadaszenia w obrębie w/w budynków usługowo-handlowych
- budowa wiaty przystankowej na „wysepce” na działce nr 1233/52;
- budowa wiaty na pojemniki na odpady stałe oraz wiaty na rowery i hulajnogi
elektryczne;
- prace związane z zagospodarowaniem terenu;
- budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z punktem doładowywania pojazdów
elektrycznych,
- zabudowa fontanny wolnostojącej;
- montaż mebli miejskich;
- montaż oświetlenia zewnętrznego terenu wraz z monitoringiem;
- usunięcie kolizji istniejącej sieci teletechnicznej z projektowanym budynkiem;
- przebudowa lub skablowanie napowietrznej instalacji teletechnicznej i
energetycznej,
- wycięcie istniejących krzewów iglastych kolidujących z inwestycją,
Ogólne dane charakterystyczne, wytyczne funkcjonalno-użytkowe zawarte są w Programie
Funkcjonalno-Użytkowym - PFU (będącym załącznikiem do niniejszej umowy) jak i koncepcji archi-tektonicznej stanowiącej załącznik do PFU.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45111250-5 - Badanie gruntu

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45233140-2 - Roboty drogowe

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 490 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ofertom zostaną przyznane punkty, obliczone następująco:

a) kryterium – cena brutto

Zamawiający przyzna stosowną ilość punktów w trakcie badania ofert wg wzoru określonego poniżej:

L1 = (Cmin / Cbad) x 60 pkt
gdzie:
L1 - liczba punktów badanej oferty
Cmin - najniższa cena brutto spośród badanych ofert
Cbad – cena brutto oferty badanej

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższym kryterium otrzyma maksymalną ilość 60 punktów. Pozostałym Wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów.

b) kryterium – wydłużenie okresu gwarancji jakości

Wykonawcy będą oceniani w powyższym zakresie w następujący sposób.
Podstawowy okres gwarancji jakości wynosi minimum 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego ”bez zastrzeżeń” całego przedmiotu zamówienia. Wykonawca w formularzu ofertowym może zadeklarować wydłużenie okresu gwarancji o 6 lub 12 miesięcy. Zamawiający przyzna punkty w przedmiotowym kryterium oceny ofert w następujący sposób:
nie przedłużenie okresu gwarancji jakości [60 miesięcy] - 0 pkt.,
przedłużenie gwarancji jakości o 6 miesięcy [66 miesięcy łącznie] – 15,0 pkt.,
przedłużenie gwarancji jakości o 12 miesięcy [72 miesiące łącznie] - 30,0 pkt.,
– maksymalnie Wykonawca może uzyskać 30 pkt.

L2 - Liczba punktów otrzymana przez poszczególne oferty zostanie przyznana wg powyższej punktacji

UWAGA:
W przypadku jeżeli Wykonawca w formularzu oferty:
- nie wpisze okresu udzielonej łącznie gwarancji bądź też deklarowany okres udzielonej łącznie gwarancji będzie krótszy aniżeli 60 miesięcy, treść oferty Wykonawcy zostanie potraktowana jako niezgodna z warunkami zamówienia. Oferta zostanie odrzucona, w trybie art. 226 ust 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- zadeklaruje okres udzielonej gwarancji łącznie przekraczający 72 miesiące, Zamawiający w ocenie oferty przyjmie maksymalny okres gwarancji łącznie tj. 72 miesiące;

c) kryterium – doświadczenie Kierownika budowy

Wykonawcy będą oceniani w powyższym zakresie w następujący sposób:
Podstawowe - doświadczenie jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru, w zakre-sie budowy bądź przebudowy bądź rozbudowy obiektu kubaturowego na minimum 2 zadaniach o po-wierzchni użytkowej min. 100m2 każde.

Podana wyżej powierzchnia użytkowa dotyczy wyłącznie części nowobudowanej bądź przebudowywanej bądź objętej rozbudową w ramach zadania inwestycyjnego.
Wykonawca może wykazać większe doświadczenie Kierownika budowy.

Zamawiający przyzna punkty w przedmiotowym kryterium oceny ofert w następujący sposób:

Doświadczenie jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru, w zakresie budowy bądź przebudowy bądź rozbudowy obiektu kubaturowego na minimum 2 zadaniach
o powierzchni użytkowej min. 100m2 każde. - 0 pkt.,

Doświadczenie jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru, w zakresie budowy bądź przebudowy bądź rozbudowy obiektu kubaturowego na minimum 3 zadaniach
z czego 2 zadania o powierzchni użytkowej min. 100m2 każde. - 5 pkt.,

Doświadczenie jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru, w zakresie budowy bądź przebudowy bądź rozbudowy obiektu kubaturowego na minimum 4 zadaniach
z czego 2 zadania o powierzchni użytkowej min. 100m2 każde. - 10 pkt.,

– maksymalnie Wykonawca może uzyskać 10 pkt.

L3 - Liczba punktów otrzymana przez poszczególne oferty zostanie przyznana wg powyższej punktacji

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyska największą ilość punktów wg wzoru określonego poniżej:

C = L1 + L2 + L3

C - suma otrzymanych punktów
L1 - liczba punktów w kryterium cena
L2 - liczba punktów w kryterium wydłużenie gwarancji jakości
L3 - liczba punktów w kryterium doświadczenie Kierownika budowy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postę-powaniu, dotyczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
b) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
d) zdolności technicznej lub zawodowej

- określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.

3. Określenie warunków udziału w postępowaniu.

3.1. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności do występo-wania w obrocie gospodarczym oraz kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalno-ści zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
3.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finan-sowej, jeżeli wykaże, że:
- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.500.000,00 PLN.
- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN.

3.3. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał następującą robotę:
- minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie bądź przebudowie bądź rozbudowie obiektu
kubaturowego wraz z instalacją elektryczną i sanitarną oraz zagospodarowaniem terenu o powierzchni
użytkowej min. 100m2 każda.
Powierzchnia użytkowa dotyczy wyłącznie części nowobudowanej bądź przebudowywanej bądź objętej rozbudową w ramach zadania inwestycyjnego.

W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich,
Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do waluty obcej określonej w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszcze-nia zapytania ofertowego na stronie internetowej.

b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia), tj.:
jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy posiadającą:

- uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

- doświadczenie jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru, w zakresie budowy bądź przebudowy bądź rozbudowy obiektu kubaturowego na minimum 2 zadaniach o powierzchni użytkowej min. 100m2 każde.
Podana wyżej powierzchnia użytkowa dotyczy wyłącznie części nowobudowanej bądź przebudowywanej bądź objętej rozbudową w ramach zadania inwestycyjnego.
jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót posiadającą:
- uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności insta-lacyjnej w zakresie instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących prze-pisów prawa.
jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót posiadającą:
- uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności insta-lacyjnej w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, wentylacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obo-wiązujących przepisów prawa.
Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to Zamawiający rozumie przez to rozumie przez to uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydanych na pod-stawie Rozporządzeni Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania za-wodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji tech-nicznych w budownictwie w zakresie odpowiadającym wymaganiom wskazanym odpowiednio w punk-cie powyżej, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub w przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności: z Ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawo-dowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1646) oraz Usta-wą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 ze zm.)
Do doświadczenia danej osoby nie będzie się zaliczać okresu pełnienia funkcji
(świadczenia usług lub wykonywania obowiązków, etc.) w czasie przypadającym na tzw.
okresy zgłaszania wad, gwarancji, rękojmi.
W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia
zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy
wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu
czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyja-śnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia sto-sownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres
obowiązków, czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
3.4. Wskazany wyżej wykaz personelu stanowi jedynie minimalne wymagania dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postepowaniu, (załącznik nr 2 do SWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z wykonawców, w zakre-sie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału w po-stępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwali-fikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufa-nym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wyko-nawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu udostępnia-jącego zasoby.
Oświadczenia te stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie wa-runków udziału w postepowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale VI.3.
1) W zakresie zdolności zawodowej - wykaz robót budowlanych (załącznik nr 4
do SWZ) potwierdzający, że w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, minimum
2 roboty budowlane polegające na budowie bądź przebudowie bądź rozbudowie obiektu
kubaturowego wraz z instalacją elektryczną i sanitarną oraz zagospodarowaniem terenu o powierzchni
użytkowej min. 100m2 każda.
Dokument należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowa-nia Wykonawcy.
3) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dys-ponowania tymi osobami. (załącznik nr 5 do SWZ).
Dokument należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifi-kowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informa-cjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej sa-mej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym (załącznik nr 6 do SWZ).
5) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia to jest wykonywa-niem robót budowlanych na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000.000,00 zł. wymaganą przez Zama-wiającego wraz z dowodem uiszczenia opłaty.
6) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (co najmniej 1.500.000,00zł.), w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem (składaną na wezwanie Zamawiające-go);
7) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej Ewidencji i Informacji o dzia-łalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 mie-siące przed jej złożeniem

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postepowaniu, (załącznik nr 2 do SWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z wykonawców, w zakre-sie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału w po-stępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwali-fikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufa-nym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wyko-nawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu udostępnia-jącego zasoby.
5) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dys-pozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi za-sobami tych podmiotów (załącznik nr 3 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
o którym mowa powyżej, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępnia-jącymi zasoby, gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępnia-jącego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodo-wych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
6) dokument potwierdzający wniesienie wadium – w przypadku wnoszenia wadium w
formie innej niż pieniężna, w oryginale w postaci elektronicznej.
4) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informa-cjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej sa-mej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym (załącznik nr 6 do SWZ).
7) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej Ewidencji i Informacji o dzia-łalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 mie-siące przed jej złożeniem (składaną na wezwanie Zamawiającego), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

10. Na ofertę składają się wypełnione i podpisane dokumenty:
1) formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ
– oryginał podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym,
2) oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ,
- podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

4) jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo do reprezentowania albo reprezentowania i zawarcia umowy
wykonawców składających ofertę wspólnie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy lub mocodawców;
5) jeżeli dotyczy - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodo-wy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym podmiotu udostępniającego zasoby;
6) dokument wadium – w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, w oryginale
w postaci elektronicznej.
8. Dokumenty i informacje, które Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przed
zawarciem umowy:
a) informację o osobach, które będą podpisywać Umowę w imieniu Wykonawcy;
b) pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeśli ich umocowanie do podpisania
umowy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty;
c) w przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie – umowę
regulującą współpracę tych podmiotów. Wykonawcy ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy;
d) informację o osobach uprawnionych do utrzymywania bieżących kontaktów w trakcie
realizacji Umowy.
e) kopię dokumentów potwierdzających, że osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej i przynależy do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownic-twa lub organizacji równoważnej;
f) nr konta bankowego, na które będą dokonywane płatności;
g) najpóźniej w dniu podpisania umowy, przed jej zawarciem, przedstawi ważną polisę ubezpieczenio-wą OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy na kwotę mi-nimum 1.000.000,00 zł.
h) kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową w układzie zgodnym z przedmiarami robót (Lp oraz pozycja katalogu z przedmiarów ). Należy wskazać nazwy materiałów, urządzeń i montowanego sprzętu , wskazując dla nich nazwy producentów oraz typ stosowany na rynku lub inne cechy podane dla tych produktów na rynku, które pozwolą w sposób jednoznaczny zidentyfikować materiał , urządzenie
i sprzęt oraz dla każdego produktu należy wskazać cenę jednostkową netto. Wykaz będzie stanowił podstawę żądania od Wykonawcy użycia wskazanych materiałów, urządzeń i sprzętu na etapie realizacji inwestycji. Dopuszczamy jednak modyfikację przedmiaru (w czytelny sposób) w stosunku do dokumentacji projektowej.
i) Harmonogram rzeczowo – finansowy, przygotowany w oparciu o warunki i terminy płatności zapisa-ne w we wzorze umowy, tj. załączniku nr 9 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 35 000,00zł. przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SWZ.
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 li-stopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument taki musi być nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, spo-rządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), nazwę gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia,
e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela zgodne z art. 98 ust. 6 pkt 1, 2 i 3 ustawy Pzp.:
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Pekao S.A. nr: 12 1240 4403 1111 0000 5265 3186 z dopiskiem na przelewie: „Wadium do prze-targu IN.271.8.2022 na zadanie „Rewitalizacja centrum Gminy z budową centrum przesiadkowego z punktami handlowymi i punktem informacji turystycznej”
5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do jego wystawie-nia ze strony gwaranta/poręczyciela. Odpowiedzialność za skuteczne wniesienie wadium ponosi
wyłącznie Wykonawca.
6. W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty zaleca się dołączyć kopię pole-cenia przelewu, elektroniczne potwierdzenie przelewu lub zeskanowany wydruk z przelewu elektro-nicznego.
7. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajduje się na ra-chunku Zamawiającego przed upływem oznaczonego terminu składania ofert.
8. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wniesienia wadium
w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy, występuje odpo-wiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym także wspólnicy spółki cywil-nej) ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowa-nia ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przed-łożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnic-twa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i odbierania poleceń dla i w imieniu każdego i wszystkich Wykonawców.
2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia składa oświadczenie o nie-podleganiu wykluczeniu w zakresie określonym w SWZ oraz spełnianiu warunków udziału w postępo-waniu określonych w SWZ w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia musi wykazać, że nie
podlega wykluczeniu z postępowania, dlatego dokumenty i oświadczenia składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składają samodzielnie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia.
5. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ oceniane będzie łącznie. Doku-menty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu mogą być złożone przez tego lub tych z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego wa-runku. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy zrealizują te roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 usta-wy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie - według załącznika nr 7 do SWZ
7. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulu-jącej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W uzasadnionych przypadkach, przy ewentualnej zmianie warunków w regulaminie Rządowego Funduszu Polski Ład, dopuszcza się zmiany warunków płatności.
Powyższe będzie wymagało sporządzenia stosownego aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności
14. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace już wykonane.
15. W przypadku odstąpienia od Umowy, w zakresie odebranego Przedmiotu umowy, Zamawiającemu będą przysługiwały wszystkie uprawnienia z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji, a także z tytułu przeniesienia praw autorskich, o których mowa w niniejszej umowie.
16. Wszelkie zmiany zawartej Umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
17. Zmiany Umowy nie mogą dotyczyć jej istotnych postanowień, z zastrzeżeniem ust. 18
18. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, mających wpływ na realizację umowy,
b) zmiana terminu realizacji Umowy:
 w przypadku następstwa działania organów administracji, w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej Wykonawcy i o ile opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą starannością;
 w przypadku pojawienia się na etapie realizacji robót nowych warunków lub wymagań nałożonych przez właścicieli lub zarządców infrastruktury, dotyczących tych elementów, w które ingeruje lub z którymi koliduje Przedmiot umowy;
− z powodu działania siły wyższej, tj.: nadzwyczajnym, nagłym i niespodziewanym zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od woli Wykonawcy, którego Wykonawca nie mógł przy zachowaniu należytej staranności uniknąć bądź przezwyciężyć tego zdarzenia lub jego skutków, co Wykonawca winien udowodnić za pomocą odpowiednich dokumentów lub oświadczeń.
− w sytuacji gdy wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót określonych umową, w szczególności z powodu technologii realizacji prac, wymogów określonych normami lub przepisami prawa, które wymagają konkretnych warunków atmosferycznych, tj. m.in.:
długotrwałe – trwające dłużej niż 3 dni lub intensywne w wielkości powyżej 30 l/m2 opady atmosferyczne, klęski żywiołowe, niskie temperatury – poniżej 0oC, porywisty wiatr – powyżej 10 m/s, gruba pokrywa śnieżna, powodujące ewakuację sprzętu lub inne niż podane wyżej warunki(parametry) atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonywanie Przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiającego;
− w sytuacji gdy wystąpią niesprzyjające warunki geotechniczne, archeologiczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót w terminie, o którym mowa w § 11 ust.1 Umowy lub określonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym tj.:
• niewypały i niewybuchy,
• wykopaliska archeologiczne,
• wystąpienie awarii lub katastrofy budowlanej, nie wynikającej z nieprawidłowego działania lub zaniechania Wykonawcy.
oraz inne dalsze zapisy o zmianie umowy o których mowa między innymi w § 20 oraz § 25 wzoru umowy oraz w samej
treści umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-19 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnianego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-19 14:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.