eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czubin › Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Czubinie.Ogłoszenie z dnia 2021-11-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Czubinie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CZUBINIE

1.3.) Oddział zamawiającego: DPS w CZUBINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013301421

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 13

1.5.2.) Miejscowość: Czubin

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-840

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 729 51 27

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpsczubin.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsczubin.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.dpsczubin.com.pl/postepowanie-modernizacja-systemu-sygnalizacji-pozarowej-w-budynkach-domu-pomocy-spolecznej-w-czubinie/ https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Czubinie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a48ae21-1b2e-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00267699

2.6.) Wersja ogłoszenia: 02

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00036897/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Czubinie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00189246/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 536913,50 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 429532,58 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych obejmujących wykonanie (dostawa, montaż, uruchomienie i zaprogramowanie, dokumentacja powykonawcza), zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i najnowszymi zasadami wiedzy technicznej, kompletnego Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) wraz z wydzieloną instalacją elektryczną zasilającą centrale CSP i zasilacz ZSP, wraz ze stacją operatorską systemu z wizualizacją systemu SSP w zespole budynków DPS Czubin, wraz z pracami towarzyszącymi.
2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej (w tym projekcie wykonawczym), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót, które to stanowią integralną część Specyfikacji i wchodzą w skład Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.
7. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, z aktualnie obowiązującymi w danym zakresie przepisami prawa, w tym przepisami ustawy Prawo Budowlane, przepisami BHP i Ppoż, normami, wiedzą i sztuka budowlaną. Przedmiot zamówienia należy wykonać wyłącznie z materiałów nowych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski i Unii Europejskiej. Materiały muszą posiadać aprobaty techniczne i niezbędne certyfikaty, atesty, itp.
Szczegóły w Rozdziale IV SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 414198,92 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 414198,92 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 414198,92 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NGS spółka z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 1251643492, REGON 36478659

7.3.3) Ulica: Wileńska 80

7.3.4) Miejscowość: Wołomin

7.3.5) Kod pocztowy: 05-200

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 414198,92 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.