eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czubin › Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Czubinie.Ogłoszenie z dnia 2021-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Czubinie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CZUBINIE

1.3.) Oddział zamawiającego: DPS w CZUBINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013301421

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 13

1.5.2.) Miejscowość: Czubin

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-840

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 729 51 27

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpsczubin.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsczubin.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Czubinie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a48ae21-1b2e-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00189246

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00036897/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Czubinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.dpsczubin.com.pl/postepowanie-modernizacja-systemu-sygnalizacji-pozarowej-w-budynkach-domu-pomocy-spolecznej-w-czubinie/ https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
2) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
3) poczty elektronicznej: sekretariat@dpsczubin.com.pl
Szczegóły w Rozdziale XIII SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.
Szczegóły w Rozdziale XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wypełniając obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO, informujemy:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawców jest:
Dom Pomocy Społecznej w Czubinie z siedzibą w Czubinie 13, 05-840 Brwinów, adres e-mail: sekretariat@dpsczubin.com.pl , tel. 22 729 51 27.
2) Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@dpsczubin.com.pl ,
3) Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia postępowań
o udzielenie zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych /Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm./
4) Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby i podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 prawa zamówień publicznych, a także podmioty które w ramach zawartych z Administratorem umów świadczą usługi z zakresu doradztwa, obsługi prawnej, działalności pocztowej, wsparcia/ obsługi IT, brakowania dokumentacji itp.
5) Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w celu określonym w pkt 3 będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, z zastrzeżeniem, że jeżeli okres realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie przekraczał 4 lata - dokumentacja postępowania będzie przechowywana przez cały okres obowiązywania tej umowy.
6) Osobom, których dane dotyczą przysługuje:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych*
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych**
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych ***
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
7) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8) Dane osobowe pozyskane w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane o czym mowa w art. 22 RODO.
Informacje dodatkowe:
Udostępnienie protokołu wraz z załącznikami na podstawie art. 18 i 74 PZP ma zastosowanie do wszystkich danych zebranych w toku postępowania, za wyjątkiem:
- danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO / szczególnej kategorii/
- informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.)
- obowiązku zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku prowadzonego postępowania, które Zamawiający określił w dokumentach postępowania lub ogłoszeniu o zamówieniu.
Zamawiający udostępnia dane o których mowa w art. 10 RODO /dot. wyroków skazujących i naruszeń prawa/ w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w rozdziale IX ustawy PZP, do upływu terminu na ich wniesienie.
Szczegóły w Rozdziale II SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych obejmujących wykonanie (dostawa, montaż, uruchomienie i zaprogramowanie, dokumentacja powykonawcza), zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i najnowszymi zasadami wiedzy technicznej, kompletnego Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) wraz z wydzieloną instalacją elektryczną zasilającą centrale CSP i zasilacz ZSP, wraz ze stacją operatorską systemu z wizualizacją systemu SSP w zespole budynków DPS Czubin, wraz z pracami towarzyszącymi.
2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej (w tym projekcie wykonawczym), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót, które to stanowią integralną część Specyfikacji i wchodzą w skład Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.
7. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, z aktualnie obowiązującymi w danym zakresie przepisami prawa, w tym przepisami ustawy Prawo Budowlane, przepisami BHP i Ppoż, normami, wiedzą i sztuka budowlaną. Przedmiot zamówienia należy wykonać wyłącznie z materiałów nowych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski i Unii Europejskiej. Materiały muszą posiadać aprobaty techniczne i niezbędne certyfikaty, atesty, itp.
Szczegóły w Rozdziale IV SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji (zwany dalej „TG”)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca, zobowiązany jest do wykazania, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 0/00 PLN).
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionych na wezwanie dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat (liczone wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert) lub jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył; rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) co najmniej dwie roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane polegające na wykonaniu lub modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej, o wartości każdej roboty budowlanej co najmniej 250 000,00 PLN brutto (każda robota budowlana w ramach odrębnej umowy).
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionego na wezwanie Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Uwaga! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b) dysponuje lub będzie dysponował osobą lub osobami posiadającymi aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, która/e będzie/ą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadającą/posiadającymi:
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (osoba pełniąca funkcje kierownika robót instalacyjnych w ww. zakresie)
Uwaga:
 wyżej wymieniona osoba/osoby winna/winny posiadać uprawnienia budowlane zgodne z art. 12-16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszona we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa lub spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy Prawo budowlane, tj. jej odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniać wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa;
 przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie Prawa budowlanego albo odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną uprawnieniami budowlanymi (zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionego na wezwanie Wykazu osób.
Szczegóły w Rozdziale VIII SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Szczegóły w Rozdziale X SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;
4) wykaz osób - załącznik nr 9 do SWZ;
5) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Szczegóły w Rozdziale X SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy/usługi/roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Szczegóły w Rozdziale XI I SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian niniejszej umowy w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy PZP.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy polegających na:
1) zmianie zakresu rzeczowego poprzez zmianę określenia przedmiotu umowy oraz sposobu jej wykonywania;
2) zmianie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy;
3) zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje umowę;
4) zmianie sposobu realizacji umowy, w tym zmiany technologiczne oraz zmiany
w przedmiarach robót nie będące zmianami istotnymi w rozumieniu art. 36a ust. 5 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. 2020, poz. 1333 z późn. zm.);
5) wprowadzeniu do umowy innych zmian, w tym związanych ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą być dokonane na skutek zaistnienia następujących zdarzeń:
1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w szczególności w sposób powodujący,
że wykonanie przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowe,
2) konieczności zmiany wskazanych w umowie osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy m.in. ze względu na takie zdarzenia, jak śmierć, choroba, ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy;
3) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia do umowy zmian, jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
4) działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie (przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia zewnętrzne, które powstały
po zawarciu umowy, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć ani im zapobiec, takie jak w szczególności: powodzie, huragany, trzęsienia ziemi i inne nieoczekiwane i gwałtowne wydarzenia atmosferyczne, geologiczne czy hydrologiczne, działania wojenne);
5) konieczności wykonania czynności/ robót/ prac zapewniających bezpieczeństwo lub służących zapobieżeniu awarii,
6) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, w tym w szczególności wystąpienia niemożliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy okoliczności zmieniających sytuację finansową, płatniczą, organizacyjną Zamawiającego w sposób powodujący konieczność zmiany umowy,
7) zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiającego, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu umowy,
8) zaistnienia innych niż wyżej wymienione okoliczności prawnych lub faktycznych (ekonomicznych, technicznych, innych) niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, za których wystąpienie żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących brakiem możliwości należytego wykonania umowy w pierwotnym kształcie.
4. Do umowy mogą być również wprowadzone zmiany porządkujące i informacyjne,
w szczególności związane ze:
1) zmianami formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
2) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków realizacji umowy,
3) zmianą danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego),
4) zmianą danych teleadresowych.
5. Łączna wartość zmian, o których mowa w ust. 2 nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej – aneksu do umowy pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień umowy wyłączających konieczność zmiany umowy.
Szczegóły we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. Udostępnione również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-12 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

WIZJA LOKALNA
Przed przygotowaniem oferty konieczne jest odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej przyszłego miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia. Wizja lokalna umożliwi wykonawcom uzyskanie informacji przydatnych do przygotowania oferty, w tym zapoznanie się ze stanem technicznym istniejącego obiektu.
Odbycie wizji lokalnej jest obowiązkowe.
Wizja lokalna zrealizowana zostanie w dniu 1 października 2021r., godzina 10.00. Spotkanie odbędzie się w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie z siedzibą w Czubinie 13, 05-840 Brwinów (przy wejściu do budynku głównego).
Uwaga! Zamawiający informuje, że oferta złożona bez odbycia wizji lokalnej podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 nowej ustawy Pzp.
Przeprowadzenie wizji lokalnej przyszłego terenu budowy jest konieczne z uwagi na charakter obiektów w jakich mają zostać przeprowadzone prace. Jest niezbędna w celu właściwego oszacowania wartości oferty i weryfikacji aktualnego stanu instalacji SSP.
Z uwagi na stan epidemiczny wizja lokalna odbędzie się wyłącznie w sytuacji braku możliwości narażenia Wykonawcy na ryzyko zachorowania, na zasadach uzgodnionych z Dyrektorem obiektu lub osobą umocowaną przez Dyrektora.
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ
Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3. Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy
Załącznik nr 4. Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 5. Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 6. Wzór umowy
Załącznik nr 7. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Załącznik nr 8. Specyfikacja techniczna materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych
Załącznik nr 9. Wykaz osób.
Załącznik nr 10. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.