eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Odnowienie subskrypcji na system ochrony antywirusowej, certyfikat ssl i wsparcie techniczne systemu ochrony antywirusowej i antyspamowej oraz środowiska serwerowego i wirtualnegoOgłoszenie z dnia 2023-06-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Odnowienie subskrypcji na system ochrony antywirusowej, certyfikat ssl i wsparcie techniczne systemu ochrony antywirusowej i antyspamowej oraz środowiska serwerowego i wirtualnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190064136

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Inżyniera Jana Śmidowicza, 69

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-127

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@amw.gdynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.gdynia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odnowienie subskrypcji na system ochrony antywirusowej, certyfikat ssl i wsparcie techniczne systemu ochrony antywirusowej i antyspamowej oraz środowiska serwerowego i wirtualnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ab66237-fe12-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00266378

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00074940/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.21 Odnowienie subskrypcji na system ochrony antywirusowej, certyfikat ssl i wsparcie techniczne systemu ochrony antywirusowej i antyspamowej oraz środowiska serwerowego i wirtualnego.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237494

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AMW-KANC.SZP.2712.48.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 150000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roczna subskrypcja od 29.06.2023 r. na kompletny system ochrony antywirusowej i antyspamowej z centralnym zarządzaniem dla wszystkich urządzeń komputerowych w łącznej ilości 1200 sztuk obejmujący:
• Ochronę antywirusową i antyspamową dla sieci komputerowej składającej się z komputerów i serwerów z systemami operacyjnymi: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux, Mac OS, Windows 2003 R2 Server, Win-dows 2008 R2 Server, Windows 2012 R2 Server, Windows 2016 Server, Windows 2019 Server;
• Ochronę urządzeń mobilnych (tablety i smartfony);
• Ochronę antywirusową i antyspamową dla kontrolerów domeny Windows Server 2016, klastra Hyper-V systemu Windows Server 2019, Windows 2019 Server, serwera plików, drukarek, systemu Microsoft Exchange 2016 (dwa serwery w DAG), serwery kopii zapa-sowych Microsoft DPM 2016 i Microsoft DPM 2019, serwera zarządzania wirtualizacją SCVMM 2019, serwera WSUS, serwerów aplikacji;
• System centralnego zarządzania ochroną antywirusową i antyspamową sieci komputero-wej;

Zamawiający informuje, że aktualnie używa systemu antywirusowego ESET Endpoint Security.
Usługa: Wsparcie techniczne
Wsparcie techniczne środowiska serwerowego oraz systemu ochrony antywirusowej i antyspamowej składającego się z:
• serwerów i macierzy dyskowych,
• domeny Active Directory,
• środowiska aktualizacji Windows Software Update Services,
• środowiska wymiany plików Windows Server,
• środowiska zarządzania usługami pulpitu zdalnego Remote Desktop Services,
• środowiska wirtualnego Microsoft Hyper-V wraz z maszynami wirtualnymi do poziomu wirtualizacji,
• środowiska do zarządzania wirtualizacją Microsoft System Center Virtual Machine Manager,
• środowiska systemu poczty Microsoft Exchange,
• środowiska kopii zapasowych Microsoft System Center DPM,
• środowiska systemu antywirusowego.
Dostawa: Certyfikat SSL Wildcard z roczną subskrypcją o parametrach nie gorszych niż:
• zgodność ze standardem X.509 v.3 (RFC5280),
• zabezpieczony funkcją skrótu SHA2,
• obsługa siły szyfrowania połączeń do 256 bitów,
• wsparcie dla SGC (Server Gated Cryptography),
• obsługa kluczy o długości 4096 bitów i więcej,
• minimalna długość kluczy kryptograficznych: RSA lub DSA 2048 bit, EC 571 bit: NIST K-571 oraz NIST B-571,
• wydany przez CERTUM PCC posiadający aktualny certyfikat zgodności ze standar-dami WebTrust,
• możliwa weryfikacja statusu certyfikatu przy pomocy list CRL oraz protokołu OCSP.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

79132000-8 - Usługi uwierzytelniania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 146739,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 146739,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 146739,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SYNERGIA IT

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 739 206 67 98

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 146739,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.