eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Odnowienie subskrypcji na system ochrony antywirusowej, certyfikat ssl i wsparcie techniczne systemu ochrony antywirusowej i antyspamowej oraz środowiska serwerowego i wirtualnegoOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odnowienie subskrypcji na system ochrony antywirusowej, certyfikat ssl i wsparcie techniczne systemu ochrony antywirusowej i antyspamowej oraz środowiska serwerowego i wirtualnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190064136

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Inżyniera Jana Śmidowicza, 69

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-127

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@amw.gdynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.gdynia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odnowienie subskrypcji na system ochrony antywirusowej, certyfikat ssl i wsparcie techniczne systemu ochrony antywirusowej i antyspamowej oraz środowiska serwerowego i wirtualnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ab66237-fe12-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237494

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00074940/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.21 Odnowienie subskrypcji na system ochrony antywirusowej, certyfikat ssl i wsparcie techniczne systemu ochrony antywirusowej i antyspamowej oraz środowiska serwerowego i wirtualnego.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe określenie wymagań
technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej zawarto w rozdziale 8 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AMW-KANC.SZP.2712.48.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roczna subskrypcja od 29.06.2023 r. na kompletny system ochrony antywirusowej i antyspamowej z centralnym zarządzaniem dla wszystkich urządzeń komputerowych w łącznej ilości 1200 sztuk obejmujący:
• Ochronę antywirusową i antyspamową dla sieci komputerowej składającej się z komputerów i serwerów z systemami operacyjnymi: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux, Mac OS, Windows 2003 R2 Server, Win-dows 2008 R2 Server, Windows 2012 R2 Server, Windows 2016 Server, Windows 2019 Server;
• Ochronę urządzeń mobilnych (tablety i smartfony);
• Ochronę antywirusową i antyspamową dla kontrolerów domeny Windows Server 2016, klastra Hyper-V systemu Windows Server 2019, Windows 2019 Server, serwera plików, drukarek, systemu Microsoft Exchange 2016 (dwa serwery w DAG), serwery kopii zapa-sowych Microsoft DPM 2016 i Microsoft DPM 2019, serwera zarządzania wirtualizacją SCVMM 2019, serwera WSUS, serwerów aplikacji;
• System centralnego zarządzania ochroną antywirusową i antyspamową sieci komputero-wej;

Zamawiający informuje, że aktualnie używa systemu antywirusowego ESET Endpoint Security.
Usługa: Wsparcie techniczne
Wsparcie techniczne środowiska serwerowego oraz systemu ochrony antywirusowej i antyspamowej składającego się z:
• serwerów i macierzy dyskowych,
• domeny Active Directory,
• środowiska aktualizacji Windows Software Update Services,
• środowiska wymiany plików Windows Server,
• środowiska zarządzania usługami pulpitu zdalnego Remote Desktop Services,
• środowiska wirtualnego Microsoft Hyper-V wraz z maszynami wirtualnymi do poziomu wirtualizacji,
• środowiska do zarządzania wirtualizacją Microsoft System Center Virtual Machine Manager,
• środowiska systemu poczty Microsoft Exchange,
• środowiska kopii zapasowych Microsoft System Center DPM,
• środowiska systemu antywirusowego.
Dostawa: Certyfikat SSL Wildcard z roczną subskrypcją o parametrach nie gorszych niż:
• zgodność ze standardem X.509 v.3 (RFC5280),
• zabezpieczony funkcją skrótu SHA2,
• obsługa siły szyfrowania połączeń do 256 bitów,
• wsparcie dla SGC (Server Gated Cryptography),
• obsługa kluczy o długości 4096 bitów i więcej,
• minimalna długość kluczy kryptograficznych: RSA lub DSA 2048 bit, EC 571 bit: NIST K-571 oraz NIST B-571,
• wydany przez CERTUM PCC posiadający aktualny certyfikat zgodności ze standar-dami WebTrust,
• możliwa weryfikacja statusu certyfikatu przy pomocy list CRL oraz protokołu OCSP.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

79132000-8 - Usługi uwierzytelniania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Polskojęzyczne wsparcie techniczne świadczone przez producenta albo autoryzowanego dystrybutora na Polskę (oprócz Wykonawcy)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
Opis spełnienia warunku:
Dokument wystawiony przez producenta lub dystrybutora oferowanego oprogramowania potwierdzający, że jest on autoryzowanym partnerem producenta oferowanego oprogramowania uprawnionym do sprzedaży licencji i wdrażania oferowanego oprogramowania.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Opis spełnienia warunku:
a) Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem (załącznik nr 12) tj. wykaz dostaw i usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy i usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy i usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykonanie minimum 1 zamówienia obejmującego łącznie (nie dopuszcza się przedłożenia kilku dokumentów na cząstkowe zakresy wymienione poniżej):
• Dostarczenie subskrypcji oprogramowania antywirusowego do ochrony serwerów i stacji roboczych z konsolą centralnego zarządzania dla minimum 500 urządzeń,
• Świadczenie wsparcia technicznego dla systemu ochrony antywirusowej ESET dla minimum 500 urządzeń
• Świadczenie wsparcia technicznego dla środowiska serwerowego opartego o Windows Serwer składającego się z minimum dwóch serwerów poczty Exchange 2016 skonfigurowanych w DAG, serwera plików opartego o system minimum Windows Server 2016, serwera wydruków, serwera aktualizacji WSUS, klastra środowiska wirtualnego Hyper-V, systemu zarządzania maszynami wirtualnymi System Center Virtual Machine Manager 2019, serwera backupu System Center Data Protection Manager 2019, kontrolerów domeny opartych o system minimum Windows Serwer 2016, serwerów fizycznych i macierzy dyskowych.

b) Wykonawca musi dysponować osobami (załącznik nr 13), które zostaną skierowa-ne przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpo-wiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budow-lanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, do-świadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;.
Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna dysponowanie przez wykonawcę osoba-mi:
1) Minimum 1 osobą, posiadającą certyfikat potwierdzający umiejętność instalowania i konfigurowania oferowanego oprogramowania. Certyfikat musi być wystawiony przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego oprogramowania lub autoryzowany przez niego ośrodek szkoleniowy. (Załącznik nr 14)
2) Minimum 1 osobą posiadającą certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia obejmującego umiejętność instalowania i konfigurowania systemu Windows Serwer 2008 lub nowszego. (Załącznik nr 15)
3) Minimum 1 osobą posiadającą certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia obejmującego umiejętność instalowania i konfigurowania systemu Microsoft Exchange 2010 lub nowszego. (Załącznik nr 16)
4) Minimum 1 osobą posiadającą certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia obejmującego umiejętność wdrażania i administrowania środowiskiem wirtualnym opartym o Microsoft Hyper-V. (Załącznik nr 17)
5) Minimum 1 osobą posiadającą certyfikat potwierdzający umiejętność świadczenia usług serwisowych zgodnie z ITIL (np. ITIL Foundation). (Załącznik nr 18)
c) Wykonawca musi dysponować: Punktem serwisowym umożliwiającym dotarcie do siedziby Zamawiającego w ciągu 1godziny od zgłoszenia serwisowego (Załącznik nr 19)
d) Wykonawca musi dysponować: Portalem/systemem serwisowym w którym Zamawiający będzie mógł dokonywać zgłoszeń serwisowych i widzieć szczegóły ich realizacji (Załącznik nr 20 )

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców - sporządzony według wzoru (załącznik nr 5)
Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 8);
Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 4)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków (Załącznik nr 11)
Wykaz dostaw i usług wraz z referencjami (załącznik nr 12)
d) Wykaz osób (załącznik nr 13)
Oświadczenie o dysponowaniu osobami (załączniki nr 14-18)
Oświadczenie o dysponowaniu punktem serwisowym (załącznik nr 19)
Oświadczenie o dysponowaniu portalem/systemem serwisowym (załącznik nr 20)
Dokument potwierdzający , że Wykonawca jest autoryzowanym partnerem producenta oferowanego oprogramowania uprawnionym do sprzedaży subskrypcji i wdrażania oferowanego oprogramowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.