eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krynica-Zdrój › Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i papierniczych dla potrzeb SPZOZ Szpitala im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.Ogłoszenie z dnia 2023-06-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i papierniczych dla potrzeb SPZOZ Szpitala im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000300587

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kraszewskiego 142

1.5.2.) Miejscowość: Krynica-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-380

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 18473409

1.5.8.) Numer faksu: 184732700

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@szpital-krynica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-krynica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-46380f9f-fa20-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i papierniczych dla potrzeb SPZOZ Szpitala im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-46380f9f-fa20-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00262529

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00230915

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SPZOZ-ZP-271-18/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę biurowych i papierniczych dla potrzeb SPZOZ Szpitala im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części/ pakiety.
Pakiet nr 1 – Materiały biurowe
Pakiet nr 2– Papier ksero

4.5.3.) Główny kod CPV: 30192000-1 - Wyroby biurowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

4.5.5.) Wartość części: 31981,60 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę biurowych i papierniczych dla potrzeb SPZOZ Szpitala im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części/ pakiety.
Pakiet nr 1 – Materiały biurowe
Pakiet nr 2– Papier ksero

4.5.3.) Główny kod CPV: 30197644-2 - Papier kserograficzny

4.5.5.) Wartość części: 57085,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 24677,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24677,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 24677,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "UNIVERSE" Stanisław Szczerba

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 490024481

7.3.3) Ulica: ul. Krynicka 51

7.3.4) Miejscowość: Nawojowa

7.3.5) Kod pocztowy: 33-335

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 24677,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-06-09 do 2024-06-08

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 45273,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 51429,99 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 45273,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "UNIVERSE" Stanisław Szczerba

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 490024481

7.3.3) Ulica: ul. Krynicka 51

7.3.4) Miejscowość: Nawojowa

7.3.5) Kod pocztowy: 33-335

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 45273,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-06-09 do 2024-06-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.