eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała Podlaska › Wykonanie dokumentacji dla zadań przebudowy i modernizacji budynków SZ1 i ZSZ2 w podziale na 2 części.Ogłoszenie z dnia 2023-06-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie dokumentacji dla zadań przebudowy i modernizacji budynków SZ1 i ZSZ2 w podziale na 2 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237380

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 83-343-66-92

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@bialapodlaska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bialapodlaska.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji dla zadań przebudowy i modernizacji budynków SZ1 i ZSZ2 w podziale na 2 części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf782541-fada-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00260615

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00061700/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Modernizacja obiektów dydaktycznych wraz z zakupami wyposażenia dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska - projekt

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00233645

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.3.7.2023.EZ2

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 121951,22 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opracowanie audytu energetycznego, ekspertyzy przyrodniczej, analizy dostępności oraz kompletu dokumentacji projektowej wielobranżowej dla zadania pn: Przebudowa i adaptacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 na sale zajęć.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1a (część 1), 1b (część 2) do SWZ.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną liczbę części. Oferta musi obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia dla danej części.
4. Każdą wyspecyfikowaną w SWZ część (2 części) należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienia), wszelkie zapisy znajdujące się w SWZ dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowej. Jeżeli w SWZ nie został zamieszczony zapis, której części dotyczy określony artykuł, paragraf, ustęp, warunek, formularz, dokument itp. – oznacza, że dotyczy wszystkich części.
5. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na warunkach określonych w § 10 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 2a (część 1), 2b (część 2) do SWZ.
6. Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.
7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2a (część 1), 2b (część 2) do SWZ.
8. Wykonawca będzie zobowiązany nie później niż w terminie podpisania umowy, posiadać umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności.
9. Przedmiot zamówienia wiąże się z ubieganiem o dofinansowanie projektu pod nazwą „Modernizacja obiektów dydaktycznych wraz z zakupami wyposażenia dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelszczyzny na lata 2021-2027”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

79212000-3 - Usługi audytu

79212300-6 - Usługi audytu ustawowego

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 65040,65 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opracowanie audytu energetycznego, ekspertyzy przyrodniczej, analizy dostępności oraz kompletu dokumentacji projektowej wielobranżowej dla zadania pn: Przebudowa i modernizacja działu samochodowego warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1a (część 1), 1b (część 2) do SWZ.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną liczbę części. Oferta musi obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia dla danej części.
4. Każdą wyspecyfikowaną w SWZ część (2 części) należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienia), wszelkie zapisy znajdujące się w SWZ dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowej. Jeżeli w SWZ nie został zamieszczony zapis, której części dotyczy określony artykuł, paragraf, ustęp, warunek, formularz, dokument itp. – oznacza, że dotyczy wszystkich części.
5. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na warunkach określonych w § 10 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 2a (część 1), 2b (część 2) do SWZ.
6. Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.
7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2a (część 1), 2b (część 2) do SWZ.
8. Wykonawca będzie zobowiązany nie później niż w terminie podpisania umowy, posiadać umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności.
9. Przedmiot zamówienia wiąże się z ubieganiem o dofinansowanie projektu pod nazwą „Modernizacja obiektów dydaktycznych wraz z zakupami wyposażenia dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelszczyzny na lata 2021-2027”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

79212000-3 - Usługi audytu

79212300-6 - Usługi audytu ustawowego

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 56910,57 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne
Art. 255 pkt 3 ustawy Pzp
Uzasadnienie faktyczne
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 97170,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 366540,00 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne
Art. 255 pkt 3 ustawy Pzp
Uzasadnienie faktyczne
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 97170,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 366540,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.