eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Dostawy gazu ziemnegoOgłoszenie z dnia 2023-06-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawy gazu ziemnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM" Sp.z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670574883

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Wincentego Witosa 94

1.4.2.) Miejscowość: Radom

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.4.7.) Numer telefonu: 48 380 20 00

1.4.8.) Numer faksu: 48 380 20 33

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: radkom@radkom.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radkom.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00257204

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-06-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00251791

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucje gazu do instalacji znajdujących się w obiektach Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikacja punktów poboru gazów zostały zawarty w załączniku 1a.
2. Zamawiający informuje, że prognoza zużycia gazu ziemnego w przedmiocie zamówienia stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie trwania umowy może ulec zmianie w poszczególnych zadaniach do całkowitej wartości umowy (będzie zależało to od rzeczywistych potrzeb). Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (odszkodowań) w przypadku zakupu mniejszej ilości gazu ziemnego niż prognozowana ilość w przedmiocie zamówienia (zmniejszenie lub zwiększenie ilości poboru gazu z każdego zadania, zmiana grupy taryfowej lub parametrów technicznych punktu poboru gazu, faktycznym poborem gazu w ramach poszczególnych punktów poboru/zadań). Faktyczne zużycie gazu może ulec zmianie - 30% w stosunku do ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i specyfikacji punktów poboru gazu– załącznik 1a do SWZ.
3. Gaz ziemny powinien spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i polskimi normami. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi, Zamawiającemu na jego pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 15 marca 2018r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz.U. 2018 poz. 640) lub w każdym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki.
Uwaga. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy ze względów organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych prawo zmiany ilości w poszczególnych obiektach do całkowitej wartości umowy.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucje gazu do instalacji znajdujących się w obiektach Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikacja punktów poboru gazów zostały zawarty w załączniku 1a.
2. Zamawiający informuje, że prognoza zużycia gazu ziemnego w przedmiocie zamówienia stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie trwania umowy może ulec zmianie w poszczególnych zadaniach do całkowitej wartości umowy (będzie zależało to od rzeczywistych potrzeb). Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (odszkodowań) w przypadku zakupu mniejszej ilości gazu ziemnego niż prognozowana ilość w przedmiocie zamówienia (zmniejszenie lub zwiększenie ilości poboru gazu z każdego zadania, zmiana grupy taryfowej lub parametrów technicznych punktu poboru gazu, faktycznym poborem gazu w ramach poszczególnych punktów poboru/zadań). Faktyczne zużycie gazu może ulec zmianie - 20% w stosunku do ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i specyfikacji punktów poboru gazu– załącznik 1a do SWZ.
3. Gaz ziemny powinien spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i polskimi normami. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi, Zamawiającemu na jego pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 15 marca 2018r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz.U. 2018 poz. 640) lub w każdym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki.
Uwaga. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy ze względów organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych prawo zmiany ilości w poszczególnych obiektach do całkowitej wartości umowy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-06-15 10:00

Po zmianie:
2023-06-16 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-06-15 12:00

Po zmianie:
2023-06-16 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
30

Po zmianie:
14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.