eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Dostawy gazu ziemnegoOgłoszenie z dnia 2023-06-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawy gazu ziemnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM" Sp.z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670574883

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wincentego Witosa 94

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 380 20 00

1.5.8.) Numer faksu: 48 380 20 33

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: radkom@radkom.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radkom.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-77700d79-0518-11ee-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy gazu ziemnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-77700d79-0518-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00268392

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251791

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 10/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucje gazu do instalacji znajdujących się w obiektach Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikacja punktów poboru gazów zostały zawarty w załączniku 1a.
2. Zamawiający informuje, że prognoza zużycia gazu ziemnego w przedmiocie zamówienia stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie trwania umowy może ulec zmianie w poszczególnych zadaniach do całkowitej wartości umowy (będzie zależało to od rzeczywistych potrzeb). Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (odszkodowań) w przypadku zakupu mniejszej ilości gazu ziemnego niż prognozowana ilość w przedmiocie zamówienia (zmniejszenie lub zwiększenie ilości poboru gazu z każdego zadania, zmiana grupy taryfowej lub parametrów technicznych punktu poboru gazu, faktycznym poborem gazu w ramach poszczególnych punktów poboru/zadań). Faktyczne zużycie gazu może ulec zmianie - 20% w stosunku do ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i specyfikacji punktów poboru gazu– załącznik 1a do SWZ.
3. Gaz ziemny powinien spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i polskimi normami. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi, Zamawiającemu na jego pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 15 marca 2018r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz.U. 2018 poz. 640) lub w każdym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki.
Uwaga. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy ze względów organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych prawo zmiany ilości w poszczególnych obiektach do całkowitej wartości umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

65210000-8 - Przesył gazu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie oferty złożone w niniejszym postępowaniu przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Kierownik Zamawiającego nie zgodził się zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do kwoty najkorzystniejszej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.