eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa licencji modułu specjalistycznego oprogramowania do wymiany danych i wyników interpretacji sejsmicznej wraz z usługą rozszerzonego wsparcia technicznego dla platformy obliczeniowej dlaINiG-PIBOgłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa licencji modułu specjalistycznego oprogramowania do wymiany danych i wyników interpretacji sejsmicznej wraz z usługą rozszerzonego wsparcia technicznego dla platformy obliczeniowej dlaINiG-PIB

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000023136

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubicz

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-503

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@inig.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.inig.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nafty i gazu w ramach nauk przyrodniczych i technicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa licencji modułu specjalistycznego oprogramowania do wymiany danych i wyników interpretacji sejsmicznej wraz z usługą rozszerzonego wsparcia technicznego dla platformy obliczeniowej dlaINiG-PIB

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ce570de0-06db-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253844

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie w części dofinansowane z umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://inig.ezamawiajacy.pl/pn/inig/demand/115853/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://inig.ezamawiajacy.pl/pn/inig/demand/115853/notice/public/details

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania określono w Rozdziale IX SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

angielski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych określona została w Rozdziale XVIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZ 2711-1/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :
a) dostawa (udzielenie) nowej wieczystej licencji oprogramowania do wymiany danych i wyników interpretacji sejsmicznej wraz dostępem do nowych wersji oprogramowania i podstawowym wparciem technicznym (maintenance);
b) świadczenie usługi konsultacyjno-wdrożeniowej polegającej na rozszerzonym wsparciu technicznym dla posiadanej i użytkowanej przez Instytut platformy obliczeniowej PetroMod firmy Schlumberger.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.
Wymagania określone w Załączniku nr 1 do SWZ stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48100000-9 - Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48461000-7 - Analityczne lub naukowe pakiety oprogramowania

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72267000-4 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 74

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Właściwości usługi konsultacyjno-wdrożeniowej rozszerzonego wsparcia technicznego dla platformy obliczeniowej

4.3.6.) Waga: 6

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o których mowa, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe:
a) szczegółowy opis oferowanego oprogramowania potwierdzający spełnianie wymagań Zamawiającego zawartych w Załączniku nr 1 do SWZ.
Dopuszcza się jako opis prospekty, katalogi lub inne materiały producenta danego oprogramowania w języku angielskim;
b) opis sposobu spełniania wymagań, określonych w załączniku nr 1 do SWZ, w zakresie świadczenia usługi konsultacyjno-wdrożeniowej (jak będzie świadczona usługa, przez jaki okres, przez ile dni oraz ile godzin oraz przez osobę/osoby o jakich kompetencjach).
c) dokumenty, w JĘZYKU POLSKIM, określające warunki korzystania z licencji oraz usług, tj.
i. Warunki Korzystania z Licencji na oprogramowanie oraz Usług Wsparcia (Maintenenace) – data wydania obowiązującej wersji, dokument w języku polskim;
ii. Warunki Świadczenia Usług – data wydania obowiązującej wersji, dokument w języku polskim;
iii. Warunki Korzystania z Portalu Wsparcia – data wydania obowiązującej wersji, dokument w języku polskim;
iv. Warunki Korzystania ze Zdalnych Usług Wsparcia – data wydania obowiązującej wersji, dokument w języ-ku polskim;
v. Warunki Dostawy i Korzystania z Hardware’u – data wydania obowiązującej wersji, dokument w języku polskim;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe:
a) szczegółowy opis oferowanego oprogramowania potwierdzający spełnianie wymagań Zamawiającego zawartych w Załączniku nr 1 do SWZ.
Dopuszcza się jako opis prospekty, katalogi lub inne materiały producenta danego oprogramowania w języku angielskim;
b) opis sposobu spełniania wymagań, określonych w załączniku nr 1 do SWZ, w zakresie świadczenia usługi konsultacyjno-wdrożeniowej (jak będzie świadczona usługa, przez jaki okres, przez ile dni oraz ile godzin oraz przez osobę/osoby o jakich kompetencjach).
c) dokumenty, w JĘZYKU POLSKIM, określające warunki korzystania z licencji oraz usług, tj.
i. Warunki Korzystania z Licencji na oprogramowanie oraz Usług Wsparcia (Maintenenace) – data wydania obowiązującej wersji, dokument w języku polskim;
ii. Warunki Świadczenia Usług – data wydania obowiązującej wersji, dokument w języku polskim;
iii. Warunki Korzystania z Portalu Wsparcia – data wydania obowiązującej wersji, dokument w języku polskim;
iv. Warunki Korzystania ze Zdalnych Usług Wsparcia – data wydania obowiązującej wersji, dokument w języ-ku polskim;
v. Warunki Dostawy i Korzystania z Hardware’u – data wydania obowiązującej wersji, dokument w języku polskim;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty i oświadczenia określone w Rozdziale VI SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Określone szczegółowo w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://inig.ezamawiajacy.pl/pn/inig/demand/115853/notice/public/details

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-19

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.