eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Sądu Apelacyjnego w GdańskuOgłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002861350

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nowe Ogrody 28/29

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-803

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: (58) 32 38 583

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@gdansk.sa.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdansk.sa.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sprawowanie wymiaru sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7de478ca-06bb-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253777

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00132594/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy użyciu Systemu SmartPZP dostępnego pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl zwanego dalej Systemem.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
3. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
4. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania.
5. Składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ przez Wykonawców, odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Systemu, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.
6. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerach obsługujących System. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.
7. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentyfikacji i podpisu.
8. Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego):
 Mozilla Firefox ver.65 i późniejsze, Google Chrome ver.66 i późniejsze, Opera ver.58 i późniejsze, Microsoft Edge ver.18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
 lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek,
 system operacyjny Windows 7 i późniejsze.
2) Oprogramowanie wbudowane w System SmartPZP:
 zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
 w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
 oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego powyżej znajduje się w Systemie w zakładce e-learning.
9. Pozostałe informacje zawarte są w Rozdziale XI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zostały zawarte w SWZ oraz we wzorze umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące RODO zostały zawarte w SWZ oraz we wzorze umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: I.391.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Sądu Apelacyjnego w Gdańsku oraz ochrona obiektów poprzez monitorowanie wizyjne systemu dozoru telewizyjnego (CCTV), monitorowanie sygnałów z zabezpieczeń elektronicznych (SSNiW) oraz interwencja grup patrolu. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w budynkach sądowych zlokalizowanych w Gdańsku i Elblągu, będących w trwałym zarządzie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, obejmujących:
 budynek główny sądu, usytuowany w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 28/29,
 budynek sądu usytuowany w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 7,
oraz w innych lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego (dotyczy zamówienia objętego prawem opcji).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający informuje, iż podczas realizacji zamówienia przewiduje prawo opcji, o którym mowa w art.441 ust.1 ustawy Pzp. Zwiększenie zakresu zamówienia w ramach prawa opcji obejmuje wydłużenie terminu wykonywania niniejszej usługi, o której mowa w ust.1., do maksymalnie 36 miesięcy. Realizacja w zakresie zamówienia objętego prawem opcji uzależniona jest od wzrostu zapotrzebowania Zamawiającego oraz ograniczona jest do 70% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy w odniesieniu do zakresu podstawowego, odpowiednio dla danej części zamówienia.
Realizacja zamówienia w zakresie objętym prawem opcji uzależniona jest od wzrostu zapotrzebowania Zamawiającego.
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w zakresie objętym prawem opcji.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w części lub w pełnym zakresie, Wykonawca jest zobowiązany do realizacji usługi w zakresie, w jakim Zamawiający z prawa opcji skorzysta.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (koszt) brutto oferty – 60 %
2) Czas dojazdu Grupy Interwencyjnej – 25 %
3) Posiadanie własnej Grupy Interwencyjnej – 15 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) Czas dojazdu Grupy Interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie własnej Grupy Interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Sądu Apelacyjnego w Gdańsku oraz ochrona obiektów poprzez monitorowanie wizyjne systemu dozoru telewizyjnego (CCTV), monitorowanie sygnałów z zabezpieczeń elektronicznych (SSNiW) oraz interwencja grup patrolu. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w budynkach sądowych zlokalizowanych w Gdańsku i Elblągu, będących w trwałym zarządzie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, obejmujących:
 budynek sądu usytuowany w Elblągu przy Al. Grunwaldzkiej 77-79,
oraz w innych lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego (dotyczy zamówienia objętego prawem opcji).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający informuje, iż podczas realizacji zamówienia przewiduje prawo opcji, o którym mowa w art.441 ust.1 ustawy Pzp. Zwiększenie zakresu zamówienia w ramach prawa opcji obejmuje wydłużenie terminu wykonywania niniejszej usługi, o której mowa w ust.1., do maksymalnie 36 miesięcy. Realizacja w zakresie zamówienia objętego prawem opcji uzależniona jest od wzrostu zapotrzebowania Zamawiającego oraz ograniczona jest do 70% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy w odniesieniu do zakresu podstawowego, odpowiednio dla danej części zamówienia.
Realizacja zamówienia w zakresie objętym prawem opcji uzależniona jest od wzrostu zapotrzebowania Zamawiającego.
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w zakresie objętym prawem opcji.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w części lub w pełnym zakresie, Wykonawca jest zobowiązany do realizacji usługi w zakresie, w jakim Zamawiający z prawa opcji skorzysta.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (koszt) brutto oferty – 60 %
2) Czas dojazdu Grupy Interwencyjnej – 25 %
3) Posiadanie własnej Grupy Interwencyjnej – 15 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu Grupy Interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie własnej Grupy Interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem koncesji na działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021r. poz.1995 z późn.zm.).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) przedmiotową koncesją winien wykazać się Wykonawca bezpośrednio realizujący usługi objęte przedmiotem zamówienia.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzanej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości min.:
 CZĘŚĆ I – 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) oraz ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem na wartość co najmniej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych)
 CZĘŚĆ II – 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) oraz ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem na wartość co najmniej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych)
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 usług, polegających na ochronie osób i mienia w obiektach użyteczności publicznej*, zrealizowane (realizowane) w sposób ciągły przez okres min. 12 miesięcy o wartości min.:
 CZĘŚĆ I – 500.000,00 zł (pięćset tysięcy zł) brutto każda w skali roku.
 CZĘŚĆ II – 200.000,00 zł (dwieście tysięcy zł) brutto każda w skali roku.
Jeżeli usługi są wykonywane nadal, wartość wykonanej/zrealizowanej części usługi, nie może być niższa od kwot wskazanych powyżej.
W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski według średnich kursów walut NBP opublikowanych w dniu, w którym wydano dokument. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, w którym wydano dokument, Zamawiający dokona przeliczenia według kursu ostatnio ogłoszonego przed dniem, w którym wydano dokument.
b. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 zmotoryzowaną Grupą Interwencyjną, wyposażoną w środki przymusu bezpośredniego, łączność bezprzewodową wewnętrzną i zewnętrzną.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca musi wykazać spełnienie warunku dla każdej części, na którą składa ofertę.
UWAGA: Posiadanie własnej Grupy Interwencyjnej stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
c. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia:
 CZĘŚĆ I
• zespołem składającym się z co najmniej 7 osób, z których każda:
 jest wpisana na prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji listę kwalifikowanych pracowników ochrony,
 posiada przeszkolenie z zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021r. poz.1995 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowego trybu działania pracowników ochrony (Dz.U. z 2013r. poz.1681),
 posiada zaświadczenie o przeszkoleniu BHP i p.poż. oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 posiada paszport dozymetryczny (min. 4 osoby),
 posiada co najmniej 6-miesięczny staż pracy (wynikający z jednego kontraktu) jako pracownik ochrony osób i mienia w obiektach użyteczności publicznej*, nabyty w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
• osobą wyznaczoną do kierowania ochroną obiektu oraz bezpośrednio nadzorującą ww. zespół pracowników, która:
 jest wpisana na prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji listę kwalifikowanych pracowników ochrony,
 posiada przeszkolenie z zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021. poz.1995 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowego trybu działania pracowników ochrony (Dz.U. z 2013r. poz.1681),
 posiada zaświadczenie o przeszkoleniu BHP i p.poż. oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 posiada co najmniej 3-letni łączny staż pracy jako kierownik ochrony z doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu prac o podobnym charakterze i złożoności do przedmiotowego zamówienia w obiektach użyteczności publicznej*;
 CZĘŚĆ II
• zespołem składającym się z co najmniej 3 osób, z których każda:
 jest wpisana na prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji listę kwalifikowanych pracowników ochrony,
 posiada przeszkolenie z zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021r. poz.1995 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowego trybu działania pracowników ochrony (Dz.U. z 2013r. poz.1681),
 posiada zaświadczenie o przeszkoleniu BHP i p.poż. oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 posiada co najmniej 6-miesięczny staż pracy (wynikający z jednego kontraktu) jako pracownik ochrony osób i mienia w obiektach użyteczności publicznej*, nabyty w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
• osobą wyznaczoną do kierowania ochroną obiektu oraz bezpośrednio nadzorującą ww. zespół pracowników, która:
 jest wpisana na prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji listę kwalifikowanych pracowników ochrony,
 posiada przeszkolenie z zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021r. poz.1995 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowego trybu działania pracowników ochrony (Dz.U. z 2013r. poz.1681),
 posiada zaświadczenie o przeszkoleniu BHP i p.poż. oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 posiada co najmniej 3-letni łączny staż pracy jako kierownik ochrony z doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu prac o podobnym charakterze i złożoności do przedmiotowego zamówienia w obiektach użyteczności publicznej*.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca musi wykazać spełnienie warunku dla każdej części, na którą składa ofertę.
* Przez obiekty użyteczności publicznej należy rozumieć obiekty wg definicji zawartej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz.1225 z późn.zm.), tj. „budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do OFERTY Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania – sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust.1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualna koncesja na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021r. poz.1995 z późn.zm.) – potwierdzającą spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdz.V ust.2 pkt 2;
2) aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdz.V ust.2 pkt.3;
3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ – na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdz.V ust.2 pkt 4a;
4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości wykonywanych usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ – na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdz.V ust.2 pkt. 4c.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII ust.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do Oferty oświadczenie, na podstawie art.117 ust.4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SWZ.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian reguluje SWZ oraz wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez System dostępny pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.