eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamieniec › Rozbudowa budynku Szko造 Podstawowej w Parz璚zewie o oddzia造 przedszkolneOg這szenie z dnia 2023-06-09


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Roboty budowlane
Rozbudowa budynku Szko造 Podstawowej w Parz璚zewie o oddzia造 przedszkolne

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Kamieniec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631259376

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: 1000 - lecia Pa雟twa Polskiego 25

1.5.2.) Miejscowo嗆: Kamieniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-061

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczy雟ki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marcin@kamieniec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.kamieniec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://platformazakupowa.pl/pn/kamieniec

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa budynku Szko造 Podstawowej w Parz璚zewie o oddzia造 przedszkolne

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-2f30cceb-d903-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00253755

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-06-09

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00002759/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.2 Rozbudowa budynku Szko造 Podstawowej w Parz璚zewie o oddzia造 przedszkolne

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00196236

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: INW.271.7.2023

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest wykonanie rob鏒 budowlanych polegaj帷ych na rozbudowie budynku Szko造 Podstawowej w Parz璚zewie o oddzia造 przedszkolne. Rozbudowa budynku szko造 podstawowej w miejscowo軼i Parz璚zewo o oddzia造 przedszkolne realizowana b璠zie na cz窷ci dzia趾i nr ewid. 3/4. Nowoprojektowany budynek stanowi b璠zie rozbudow szko造 o dwa nowe oddzia造 przedszkolne. Jednocze郾ie b璠zie dobudowany do istniej帷ego budynku szko造, w kt鏎ym znajduj si ju dwa oddzia造 przedszkolne. Dach dwuspadowy o k帷ie nachylenia 21º, pokryty blachodach闚k. G堯wna bry豉 budynku nowoprojektowanego w kszta販ie prostok徠a.
Zaprojektowano budynek o nast瘼uj帷ych parametrach gabarytowych:
a. Powierzchnia zabudowy – 297,68 m2,
b. powierzchnia u篡tkowa – 252,94 m2,
c. kubatura – 1510,26 m3,
d. wysoko嗆 budynku- 6,01 m od poziomu wej軼ia do budynku do kalenicy.
Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zawieraj:
- dokumentacja projektowa – stanowi帷a za陰cznik do SWZ,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob鏒 budowlanych – stanowi帷e za陰cznik do SWZ,
- przedmiar rob鏒 (forma pomocnicza) – stanowi帷y za陰cznik do SWZ.
Z uwagi na rycza速owy charakter wynagrodzenia za陰czony przedmiar rob鏒 stanowi element pomocniczy przy kalkulacji ceny ofertowej.
Roboty musz by wykonane zgodnie z dokumentacj projektow, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej obowi您uj帷ymi przepisami, normami.
Uwaga! Zam闚ienie nie obejmuje nast瘼uj帷ego wyposa瞠nia:
- szafki szatniowe dla dzieci,
- stolik prostok徠ny,
- krzese趾o dzieci璚e,
- szafy na pomoce i zabawki,
- szafy do magazynku,
- biurko nauczycielskie,
- fotel biurowy,
- stolik kawowy,
- st馧,
- krzes這,
- fotel.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane wzakresie budynk闚

45110000-1 - Roboty wzakresie burzenia irozbi鏎ki obiekt闚 budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty wzakresie przygotowania terenu pod budow iroboty ziemne

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262500-6 - Roboty murarskie imurowe

45261000-4 - Wykonywanie pokry ikonstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45421000-4 - Roboty wzakresie stolarki budowlanej

45432110-8 - K豉dzenie pod堯g

45430000-0 - Pokrywanie pod堯g i軼ian

45421146-9 - Instalowanie sufit闚 podwieszanych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne ikanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45311000-0 - Roboty wzakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45314310-7 - Uk豉danie kabli

45112700-2 - Roboty wzakresie kszta速owania terenu

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 1461240,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 1987748,98 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 1461240,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Mikro przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: MAT-BUD ㄆkasz Matyja

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 300032500

7.3.3) Ulica: Kasprowicza 10

7.3.4) Miejscowo嗆: Ko軼ian

7.3.5) Kod pocztowy: 64-000

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-09

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 1461240,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 10 miesi帷e

8.4.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.