eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamieniec › Rozbudowa budynku Szko造 Podstawowej w Parz璚zewie o oddzia造 przedszkolneOg這szenie z dnia 2023-04-27


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa budynku Szko造 Podstawowej w Parz璚zewie o oddzia造 przedszkolne

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Kamieniec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631259376

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: 1000 - lecia Pa雟twa Polskiego 25

1.5.2.) Miejscowo嗆: Kamieniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-061

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczy雟ki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marcin@kamieniec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.kamieniec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa budynku Szko造 Podstawowej w Parz璚zewie o oddzia造 przedszkolne

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-2f30cceb-d903-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00196236

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-04-27

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00002759/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.2 Rozbudowa budynku Szko造 Podstawowej w Parz璚zewie o oddzia造 przedszkolne

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/kamieniec

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kamieniec

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Post瘼owanie prowadzone jest w j瞛yku polskim za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kamieniec
2. W celu skr鏂enia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja mi璠zy zamawiaj帷ym a wykonawcami w zakresie:
- przesy豉nia Zamawiaj帷emu pyta do tre軼i SWZ;
- przesy豉nia odpowiedzi na wezwanie Zamawiaj帷ego do z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych;
- przesy豉nia odpowiedzi na wezwanie Zamawiaj帷ego do z這瞠nia/poprawienia/uzupe軟ienia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, innych dokument闚 lub o鈍iadcze sk豉danych w post瘼owaniu;
- przesy豉nia odpowiedzi na wezwanie Zamawiaj帷ego do z這瞠nia wyja郾ie dotycz帷ych tre軼i o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 lub z這穎nych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych lub innych dokument闚 lub o鈍iadcze sk豉danych w post瘼owaniu;
- przesy豉nia odpowiedzi na wezwanie Zamawiaj帷ego do z這瞠nia wyja郾ie dot. tre軼i przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych;
- przes豉nia odpowiedzi na inne wezwania Zamawiaj帷ego wynikaj帷e z ustawy - Prawo zam闚ie publicznych;
- przesy豉nia wniosk闚, informacji, o鈍iadcze Wykonawcy;
- przesy豉nia odwo豉nia/inne
odbywa si za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego”.
Za dat przekazania (wp造wu) o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz informacji przyjmuje si dat ich przes豉nia za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikni璚ie przycisku „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego” po kt鏎ych pojawi si komunikat, 瞠 wiadomo嗆 zosta豉 wys豉na do zamawiaj帷ego.
3. Zamawiaj帷y b璠zie przekazywa wykonawcom informacje za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotycz帷e odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu sk豉dania i otwarcia ofert Zamawiaj帷y b璠zie zamieszcza na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, kt鏎ej zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, b璠zie przekazywana za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowi您ek sprawdzania komunikat闚 i wiadomo軼i bezpo鈔ednio na platformazakupowa.pl przes豉nych przez zamawiaj帷ego, gdy system powiadomie mo瞠 ulec awarii lub powiadomienie mo瞠 trafi do folderu SPAM.
5. Zamawiaj帷y, zgodnie z Rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okre郵a niezb璠ne wymagania sprz皻owo - aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na platformazakupowa.pl, tj.:
- sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s,
- komputer klasy PC lub MAC o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z system闚 operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
- zainstalowana dowolna, inna przegl康arka internetowa ni Internet Explorer,
- w陰czona obs逝ga JavaScript,
- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y format plik闚 .pdf,
- Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa si za pomoc protoko逝 TLS 1.3.
- Oznaczenie czasu odbioru danych przez platform zakupow stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem G堯wnego Urz璠u Miar.
6. Wykonawca, przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego:
- akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okre郵one w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zak豉dce „Regulamin" oraz uznaje go za wi捫帷y,
- zapozna i stosuje si do Instrukcji sk豉dania ofert/wniosk闚 dost瘼nej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje.
Ci庵 dalszy wymaga (...) w polu: SEKCJA IX - POZOSTAΒ INFORMACJE.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, 瞠:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W鎩t Gminy Kamieniec, ul. 1000 – lecia PP 25, 64 – 061 Kamieniec,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kamieniec jest Pan Adam Ko郵akowicz, kontakt: adres e-mail: adam.koslakowicz@kamieniec.pl, telefon 61 44 30 709,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z przedmiotowym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp,
5) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane przez odpowiedni okres wynikaj帷y z przepis闚 prawa dotycz帷y obowi您ku archiwizacji dokument闚 obowi您uj帷ych Administratora,
6) obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisanych ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupe軟ienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupe軟ienia nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem okresu trwania post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu oraz przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
9) nie przys逝guje Pani/Panu:
a) w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przys逝guje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem w豉軼iwym dla przedmiotowej skargi jest Urz康 Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz og這szenie pkt RODO (obowi您ek informacyjny)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: INW.271.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest wykonanie rob鏒 budowlanych polegaj帷ych na rozbudowie budynku Szko造 Podstawowej w Parz璚zewie o oddzia造 przedszkolne. Rozbudowa budynku szko造 podstawowej w miejscowo軼i Parz璚zewo o oddzia造 przedszkolne realizowana b璠zie na cz窷ci dzia趾i nr ewid. 3/4. Nowoprojektowany budynek stanowi b璠zie rozbudow szko造 o dwa nowe oddzia造 przedszkolne. Jednocze郾ie b璠zie dobudowany do istniej帷ego budynku szko造, w kt鏎ym znajduj si ju dwa oddzia造 przedszkolne. Dach dwuspadowy o k帷ie nachylenia 21º, pokryty blachodach闚k. G堯wna bry豉 budynku nowoprojektowanego w kszta販ie prostok徠a.
Zaprojektowano budynek o nast瘼uj帷ych parametrach gabarytowych:
a. Powierzchnia zabudowy – 297,68 m2,
b. powierzchnia u篡tkowa – 252,94 m2,
c. kubatura – 1510,26 m3,
d. wysoko嗆 budynku- 6,01 m od poziomu wej軼ia do budynku do kalenicy.
Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zawieraj:
- dokumentacja projektowa – stanowi帷a za陰cznik do SWZ,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob鏒 budowlanych – stanowi帷e za陰cznik do SWZ,
- przedmiar rob鏒 (forma pomocnicza) – stanowi帷y za陰cznik do SWZ.
Z uwagi na rycza速owy charakter wynagrodzenia za陰czony przedmiar rob鏒 stanowi element pomocniczy przy kalkulacji ceny ofertowej.
Roboty musz by wykonane zgodnie z dokumentacj projektow, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej obowi您uj帷ymi przepisami, normami.
Uwaga! Zam闚ienie nie obejmuje nast瘼uj帷ego wyposa瞠nia:
- szafki szatniowe dla dzieci,
- stolik prostok徠ny,
- krzese趾o dzieci璚e,
- szafy na pomoce i zabawki,
- szafy do magazynku,
- biurko nauczycielskie,
- fotel biurowy,
- stolik kawowy,
- st馧,
- krzes這,
- fotel.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane wzakresie budynk闚

45110000-1 - Roboty wzakresie burzenia irozbi鏎ki obiekt闚 budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty wzakresie przygotowania terenu pod budow iroboty ziemne

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262500-6 - Roboty murarskie imurowe

45261000-4 - Wykonywanie pokry ikonstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45421000-4 - Roboty wzakresie stolarki budowlanej

45432110-8 - K豉dzenie pod堯g

45430000-0 - Pokrywanie pod堯g i軼ian

45421146-9 - Instalowanie sufit闚 podwieszanych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne ikanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45311000-0 - Roboty wzakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45314310-7 - Uk豉danie kabli

45112700-2 - Roboty wzakresie kszta速owania terenu

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 10 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy nie podlegaj wykluczeniu na zasadach okre郵onych w Rozdziale IX SWZ, oraz spe軟iaj okre郵one przez Zamawiaj帷ego warunki udzia逝 w post瘼owaniu.
2. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠:
- w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie wykona nale篡cie co najmniej dwie roboty budowlane polegaj帷e na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682)) budynku u篡teczno軼i publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego (w rozumieniu rozporz康zenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk闚 technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz.U. z 2022 r. poz. 1225)), wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej, wod-kan i c.o., o warto軼i co najmniej 900 000,00 z這tych (brutto) ka盥a z rob鏒 budowlanych.
Zamawiaj帷y b璠zie bra pod uwag wy陰cznie roboty wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, kt鏎e zostan poparte dowodami okre郵aj帷ymi, 瞠 te roboty zosta造 wykonane nale篡cie.
W przypadku, gdy warto嗆 zrealizowanego zam闚ienia (roboty budowlanej) zosta豉 okre郵ona w innej walucie ni PLN, to nale篡 j przeliczy na z wg 鈔edniego kursu NBP z dnia podpisania umowy dot. wykazanej roboty.
b) Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponuje:
- minimum jedn osob, kt鏎a b璠zie pe軟i funkcj kierownika budowy posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze, okre郵one przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682) lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 albo odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granic uznane w Polsce na podstawie przepis闚 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.), legitymuj帷 si do鈍iadczeniem co najmniej 2 lat (do鈍iadczenie b璠zie liczone od daty uzyskania uprawnie) pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika rob鏒 ww. specjalno軼i,
- minimum jedn osob, kt鏎a b璠zie pe軟i funkcj kierownika rob鏒 posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej bez ogranicze w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych, okre郵one przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682) lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 albo odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granic uznane w Polsce na podstawie przepis闚 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.), legitymuj帷 si do鈍iadczeniem co najmniej 2 lat (do鈍iadczenie b璠zie liczone od daty uzyskania uprawnie) pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika rob鏒 ww. specjalno軼i,
- minimum jedn osob, kt鏎a b璠zie pe軟i funkcj kierownika rob鏒 posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej bez ogranicze w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych, okre郵one przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682) lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 albo odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granic uznane w Polsce na podstawie przepis闚 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.), legitymuj帷 si do鈍iadczeniem co najmniej 2 lat (do鈍iadczenie b璠zie liczone od daty uzyskania uprawnie) pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika rob鏒 ww. specjalno軼i.
Zamawiaj帷y dopuszcza 陰czenie ww. funkcji.
3. Zamawiaj帷y, w stosunku do Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, w odniesieniu do warunku dotycz帷ego zdolno軼i technicznej lub zawodowej – dopuszcza 陰czne spe軟ianie warunku przez Wykonawc闚.
4. Zamawiaj帷y mo瞠 na ka盥ym etapie post瘼owania, uzna, 瞠 wykonawca nie posiada wymaganych zdolno軼i, je瞠li posiadanie przez wykonawc sprzecznych interes闚, w szczeg鏊no軼i zaanga穎wanie zasob闚 technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsi瞝zi璚ia gospodarcze wykonawcy mo瞠 mie negatywny wp造w na realizacj zam闚ienia.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Podmiotowe 鈔odki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmuj:
1) Wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty - wz鏎 wykazu stanowi za陰cznik nr 5 do SWZ;
2) Wykaz os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami – wz鏎 wykazu stanowi za陰cznik nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Wykonawca zobowi您any jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko軼i: 20 000,00 z (s這wnie: dwadzie軼ia tysi璚y z這tych);
2. Wadium wnosi si przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
3. Wadium mo瞠 by wnoszone w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach:
1) pieni康zu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieni康za nale篡 wnie嗆 przelewem na konto – BS Ko軼ian o/Kamieniec 25 8666 0004 0200 0462 2000 0025 (z dopiskiem jakiego post瘼owania dotyczy).
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieni篹nej zostanie przyj皻y termin uznania rachunku Zamawiaj帷ego.
5. Wadium wnoszone w formie por璚ze lub gwarancji musi by z這穎ne jako orygina gwarancji lub por璚zenia w postaci elektronicznej i spe軟ia co najmniej poni窺ze wymagania:
1) musi obejmowa odpowiedzialno嗆 za wszystkie przypadki powoduj帷e utrat wadium przez Wykonawc okre郵one w ustawie Pzp.
2) z jej tre軼i powinno jednoznacznej wynika zobowi您anie gwaranta do zap豉ty ca貫j kwoty wadium;
3) powinno by nieodwo豉lne i bezwarunkowe oraz p豉tne na pierwsze 膨danie;
4) termin obowi您ywania por璚zenia lub gwarancji nie mo瞠 by kr鏒szy ni termin zwi您ania ofert (z zastrze瞠niem i pierwszym dniem zwi您ania ofert jest dzie sk豉dania ofert);
5) w tre軼i por璚zenia lub gwarancji powinna znale潭 si nazwa oraz znak przedmiotowego post瘼owania – INW.271.7.2023;
6) beneficjentem por璚zenia lub gwarancji jest: Gmina Kamieniec, ul. 1000 – lecia Pa雟twa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec;
7) w przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiaj帷y wymaga aby por璚zenie lub gwarancja obejmowa豉 sw tre軼i (tj. zobowi您anych z tytu逝 por璚zenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia lub aby z jej tre軼i wynika這, 瞠 zabezpiecza ofert Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (konsorcjum).
6. Oferta Wykonawcy, kt鏎y nie wniesie wadium, wniesie wadium w spos鏏 nieprawid這wy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do up造wu terminu zwi您ania ofert lub z這篡 wniosek o zwrot wadium w przypadku, o kt鏎ym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczno軼i zatrzymania wadium okre郵a art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, sk豉da ka盥y z wykonawc闚 - wz鏎 o鈍iadczenia stanowi za陰cznik nr 2 do SWZ. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
3. W odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych z wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj roboty budowlane lub us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane.
4. W przypadku o kt鏎ym mowa w ust. 3 Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy - wz鏎 o鈍iadczenia stanowi za陰cznik nr 4 do SWZ.
5. O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany zawartej umowy w stosunku do tre軼i wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowi帷ym za陰cznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-05-12 12:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kamieniec

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-12 12:10

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-06-10

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Ci庵 dalszy wymaga technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej:
7. Zamawiaj帷y nie ponosi odpowiedzialno軼i za z這瞠nie oferty w spos鏏 niezgodny z Instrukcj korzystania z platformazakupowa.pl, w szczeg鏊no軼i za sytuacj, gdy zamawiaj帷y zapozna si z tre軼i oferty przed up造wem terminu
sk豉dania ofert (np. z這瞠nie oferty w zak豉dce „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiaj帷ego za ofert handlow i nie b璠zie brana pod uwag w przedmiotowym post瘼owaniu poniewa nie zosta spe軟iony obowi您ek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zam闚ie Publicznych.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.