eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnica › Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i wyposażenia administracyjno-biurowego dla Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 15Ogłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i wyposażenia administracyjno-biurowego dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 15

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŚWIDNICY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890723775

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wałbrzyska 15

1.5.2.) Miejscowość: Świdnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 74 85 22 091

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: psse.swidnica@sanepid.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/psse-swidnica

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ochrona zdrowia i profilaktyka ochronna - Inspekcja Sanitarna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i wyposażenia administracyjno-biurowego dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 15

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e8b64044-0529-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253411

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00141683/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia administracyjno-birowego dla Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI REACT-EU (Działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia) przeznaczonych na realizację Projektu „Wzmocnienie Infrastruktury powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych, w celu zwiększenia efektywności ich działania”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e8b64044-0529-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list//ocds-148610-e8b64044-0529-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl i formularza -
„Formularze do komunikacji”.
2. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3 Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl do konkretnego wykonawcy.
4 Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na https://ezamowienia.gov.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5 Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6 Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadcza, że zapoznał i stosuje się
do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz że akceptuje warunki korzystania z
https://ezamowienia.gov.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin”
oraz uznaje go za wiążący.
7 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z https://ezamowienia.gov.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Formularze do komunikacji”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.
8 Zamawiający informuje, że możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
9 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10 W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy -Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 23. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. - klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
23.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Świdnicy ul. Wałbrzyska 15, 58–100 Świdnica tel. (074) 85 22 091, fax (074) 853 09 27;
23.2 inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdnicy jest Łukasz Drożdż, e-mail – iod.psse.swidnica@sanepid.gov.pl;
23.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu informatycznego i wyposażenia administracyjno-biurowego dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 15”, nr ADM.272.2.2023 prowadzonym w trybie podstawowym;
23.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art.19 oraz art. 74 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.);
23.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
23.6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
23.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
23.8 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
23.9 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ADM.272.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 152594,75 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego i wyposażenia administracyjno-biurowego wraz z montażem i przeprowadzeniem instruktażu stanowiskowego w siedzibie Zamawiającego w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 15” w związku z realizacją projektu „Wzmocnienie Infrastruktury powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych, w celu zwiększenia efektywności ich działania” w skład którego wchodzą:

1) Projektor – szt 1
2) Serwer – szt 1
3) Urządzenie wielofunkcyjne – szt 3
4) Niszczarka – szt 3
5) Zestaw zasilania awaryjnego – szt 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 38652100-1 - Projektory

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48820000-2 - Serwery

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

30191400-8 - Niszczarki

35100000-5 - Urządzenia awaryjne i zabezpieczające

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu.
7.1 O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 112 ust. 2 ustawy dotyczące:
7.1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek,

7.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek,

7.1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek.

7.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:
Wykaże się posiadaniem wiedzy i doświadczenia zawodowego, wyrażającego się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dostawy sprzętu informatycznego lub wyposażenia administracyjno-biurowego z montażem o wartości brutto nie mniejszej niż 70.000,00 zł oraz załączeniem dowodów, że dostawa została wykonana należycie:

7.2 O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
7.2.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 ustawy,
7.2.2 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust.1 pkt.1,4 ustawy.
7.2.3 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, KTÓRYCH ZŁOŻENIA ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE WYMAGAŁ, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
8.1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki w postępowaniu.
8.1.1. oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone art. 125 ust.1 ustawy na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu o, których mowa w art. 112 ust. 2 określonych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ
Środki dowodowe na potwierdzenie warunku zdolności technicznej lub zawodowej:
8.2.1 wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane wg załącznika nr 4 do SWZ, z załączeniem dowodów określających, czy dostawy te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

8.3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa
w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności,
o których mowa w art. 108 i 109 ust. 1 pkt 1, 4 ustawy pzp
8.3.1. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
8.3.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
8.3.3. zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

8.5 oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub podpisem osobistym - wg załącznika nr 3 do SWZ (na wezwanie Zamawiającego).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.500,00 zł (słownie zł: jeden tysiąc pięćset).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

9.16 Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,
2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:
a. wykonawcy składają jedną ofertę do której załączone będą dokumenty wymienione w pkt. 9 SWZ, oświadczenia składa każdy z wykonawców osobno w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
b. oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np. oferta cenowa, składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców występujących wspólnie,
c. wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem wykonawców,
d. wypełniając formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu np. ”nazwa i adres
Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum,
e. przed podpisaniem umowy wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu
umowę konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

20.3 Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w formie pisemnej – aneksem zaakceptowanym przez obie strony w następujących przypadkach:
1) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę:
a. w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy lub
b. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp,
2) gdy zachodzi konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w następujących sytuacjach:
a. działania siły wyższej (na przykład pandemie, klęski żywiołowe, katastrofy i kataklizmy), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy,
b. przestojów i opóźnień spowodowanych brakiem dostępności sprzętu i wyposażenia będącego Przedmiotem Umowy, w szczególności z uwagi na zakłócenia łańcuchów dostaw,
c. przestojów i opóźnień spowodowanych wystąpieniem zagrożenia pandemicznego czy pandemii, związanych w szczególności z:
− nieobecnością pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy,
− poleceniem wydanych przez wojewodę lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem pandemii (np.:COVID-19),
− przerwaniem ciągów dostaw mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,
− wystąpienie innych okoliczności niedających się przewidzieć w trakcie realizacji umowy, np. zdarzenie losowe, działanie siły wyższej, a mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, jeżeli okoliczność ta nie była zależna od Wykonawcy.
20.4. We wszystkich przypadkach określonych w 20.3 pkt 2, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności uniemożliwiających realizację prac.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-20 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: zakładka „Oferty/wnioski"pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list//ocds-148610-e8b64044-0529-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-20 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-19

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 5

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

- cena – waga 60%,
- termin płatności - waga 40%.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, kwotę w wysokości 187.691,54 zł (brutto)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.