eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sępopol › Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sępopol w okresie od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r.Ogłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sępopol w okresie od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SĘPOPOL

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743628

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 7

1.5.2.) Miejscowość: Sępopol

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-210

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 897613181

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sepopol@sepopol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sepopol.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sępopol w okresie od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d2dcdaf3-069f-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253274

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00051394/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z Gminy Sępopol w 2023 i 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/77833

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/77833

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30.12.2022 r. w sprawie sporządzenia i przekazania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia
publicznego, określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę w systemie platformazakupowa.pl
1) stały dostęp do sieci Interenet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 KB/S,
2) komputer klasy PC lub MAC o następnej konfiguracji: pamięć min. 2GBRAM, procesor Instal IV GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Interenet Explorer minimalna wersja 10 0,
4) włączona obsługa JawaScipt,
5) zainstalowany program Adabe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowane wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Instytutu Miar.
2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce
"Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2)zapoznał się i stosuje do instrukcji składania ofert/wniosków o których mowa poniżej.
3.Zamawiający informuję, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o
wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy
znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) –
zwanego dalej RODO informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Sępopolu jest Burmistrz Sępopola,
działający w imieniu Gminy Sępopol dane adresowe: 11-210 Sępopol, ul. 11 Listopada 7.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail:
jod@jgconsulting.net.pl lub pisemnie na adres Administratora danych,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 8 oraz ary. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej zwaną „ustawą”.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postepowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy zuwzględnieniem obowiązków Zamawiającego wynikających z uregulowań systemowych
2. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
3.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO.
4.Posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pana, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie Przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż na podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Or.III.271.1.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbierania odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sępopol a następnie przetransportowanie ich do Zakładu Gospodarki Odpadami komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie za pośrednictwem stacji przeładunkowej położonej w miejscowości Medyny k. Lidzbark Warmiński zgodnie z aktami prawa miejscowego, treścią umowy, SWZ oraz oferta
Wykonawcy, które stanowią integralna część umowy. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór stałych odpadów komunalnych zgromadzonych w koszach lub workach z tworzyw sztucznych odpowiednio oznakowanych i opisanych dla konkretnej nieruchomości z rozróżnieniem na poszczególne frakcje gromadzonych przy drogach, odpadów komunalnych zgromadzonych w koszach i kontenerach oraz dostarczanych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Ilość odpadów według szacunku Zamawiającego to ok. 910 Mg w ciągu realizacji usługi, w tym:
- odpady niesegregowane – 640 Mg,
- odpady segregowane – 270 Mg.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia opisane zostały w rozdziale 4 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający, zgodnie z art. 441 ustawy Pzp, przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu minimalnego gwarantowanego zakresu odbierania i transportu wytworzonych odpadów do 20% łącznej ilości odpadów przewidzianych do odbioru i transportu w ramach zamówienia podstawowego, tj. do maksymalnych wartości określonych powyżej.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca wykaże się posiadaniem:
- wpisu do prowadzonego przez Burmistrza Sępopola rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.),
- aktualnego zezwolenia na zbieranie i transport odpadów komunalnych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wydane przez odpowiedni organ na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.),
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek musi być spełniony łącznie przez Wykonawców, którzy będą wykonywali czynności objęte postępowaniem.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarantowaną na jedną i wszystkie zdarzenia na kwotę, minimum 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).
Polisa musi być ważna lub odnawialna przez cały okres trwania realizacji zamówienia.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
a. doświadczenie zawodowe – w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wykonawca wykonał w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje cyklicznie przez okres co najmniej jednego roku jedną usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu lub odbiorze i transporcie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia i wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto
( słownie: pięćset tysięcy złotych).
a. w zakresie zdolności technicznej - Wykonawca musi posiadać sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnego potencjału, w tym:
A. Być w posiadaniu odbierającego odpady komunalne powinny znajdować się, co najmniej:
a) dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki), w tym jeden pojazd do odbioru odpadów z terenu posesji z zabudowy kolonijnej (budynki wolno stojące położone poza zwartą zabudową wsi, do których prowadzą drogi gruntowe pozwalające dojechać pojazdem odbierającym odpady o tonażu nie przekraczającym 3,5 t) – wyposażone w legalizowaną wagę.
b) dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w tym jeden pojazd do odbioru odpadów z terenu posesji z zabudowy kolonijnej (budynki wolno stojące położone poza zwartą zabudową wsi, do których prowadzą drogi gruntowe pozwalające dojechać pojazdem odbierającym odpady o tonażu nie przekraczającym 3,5 t),
c) jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
B. szczegółowe wymagania dla pojazdów:
a) pojazdy powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku a także transportu,
b) konstrukcja pojazdów powinna zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz powinna minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady,
c) pojazdy powinny być wyposażone w system:
- monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz
- czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych,
d) pojazdy powinny być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
e) pojazdy powinny być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.
f) na koniec każdego dnia roboczego pojazdy powinny być opróżnione z odpadów i parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo – transportowej,
g) pojazdy powinny być trwale i czytelnie oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy (nazwa firmy, dane adresowe, numer telefonu).
C. Wymagania bazy magazynowo – transportowej - baza magazynowo – transportowa powinna być usytuowana w gminie, z terenu której Wykonawca odbiera te odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy i na terenie, do którego posiada tytuł prawny,
a)teren bazy transportowej powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym,
b) baza magazynowo - transportowa powinna być wyposażona w:
- miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów,
- pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,
- miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,
- legalizowaną wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,
c) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,
d)na terenie bazy transportowej powinien znajdować się punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy transportowej.
e)teren bazy magazynowo – transportowej powinien być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Dokument potwierdzający wpis do prowadzonego przez Burmistrza Sępopola rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.);
3) Aktualne zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wydane przez odpowiedni organ na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.)
4) W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający będzie żądał przedstawienia dokumentów potwierdzających, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego o wartości nie mniejszej niż 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia.
Polisa musi być ważna lub odnawialna przez cały okres trwania realizacji zamówienia.
5) Wykaz potwierdzający wykonanie usługi tj. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przez upływem terminu składania ofert - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – (załącznik nr 5 do SWZ).
6) Wykaz potwierdzający, że Wykonawca posiada lub dysponuje odpowiednimi zdolnościami technicznymi – (załącznik nr 6 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 18, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zakresem i rodzajem przewidzianym w załączniku nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ofertę wraz z dokumentami należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/77833

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-18

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.