eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO RÓŻNEGOOgłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO RÓŻNEGO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T.MARCINIAKA-CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ

1.3.) Oddział zamawiającego: Szpital im. Marciniaka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006320384

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 54-049

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpital-marciniak.wroclaw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO RÓŻNEGO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9473e795-0451-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253144

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00140909/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO RÓŻNEGO

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie
ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej. Środki komunikacji elektronicznej zostały zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną. Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Środki komunikacji elektronicznej
zostały zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej „OpenNexus”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Platformy zakupowej.
4. Środkiem komunikacji elektronicznej służącym do złożenia oferty wraz z załącznikami jest Platforma zakupowa. Korzystanie z
Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wczytania do
systemu Platformy zakupowej.
5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę, oświadczenia pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem zaufanym lub
elektronicznym podpisem osobistym. Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentów po opatrzeniu ww. podpisem może
skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.
6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, pytania, wyjaśnienia SWZ oraz wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiający,
a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej.
7. Wszelkie dokumenty sporządza się w ogólnie dostępnych formatach danych, Zamawiający rekomenduje formaty: .pdf, .doc, .docx,
.odt., .txt, .rtf. ze szczególnym wskazaniem na .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny
Ratunkowej, ul. 54-049 Wrocław, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, tel. 71 306 44 19;
- inspektorem ochrony danych osobowych w jest Pan Jakub Betka, tel. 71 306 44 79, iod@szpital-marciniak.wroclaw.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a mianowicie EZ/234/EM/23 na dostawę sprzętu medycznego różnego prowadzonym w trybie podstawowym poniżej 215 000 euro;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 19 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa
Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZ/234/EM/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 290930,56 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu medycznego różnego wg Zadania 1 (części eksploatacyjne do łóżek). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wykazany i opisany w „Formularzu cenowym” (załącznik nr 2 do SWZ) oraz we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 3a do SWZ). W przypadku zaistnienia
podstaw do powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych stanowiącej integralną część SWZ. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawierają wzory umów, stanowiące integralną część SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 20375,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny
ofert: Kryterium Cena (C) Ranga (Rc) 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu medycznego różnego wg Zadania 2 (System do prowadzenia wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej z bieżnią do próby wysiłkowej). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wykazany i opisany w „Formularzu cenowym” (załącznik nr 2 do SWZ), „Karcie Parametrów” (załącznik nr 2a do SWZ) oraz we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 3a do SWZ). W przypadku zaistnienia
podstaw do powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych stanowiącej integralną część SWZ. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawierają wzory umów, stanowiące integralną część SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 180555,56 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny
ofert: Kryterium Cena (C) Ranga (Rc) 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu medycznego różnego wg Zadania 3 (Wstrzykiwacz do kontrastu do tomografii komputerowej). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wykazany i opisany w „Formularzu cenowym” (załącznik nr 2 do SWZ), „Karcie Parametrów” (załącznik nr 2a do SWZ) oraz we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 3a do SWZ). W przypadku zaistnienia
podstaw do powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych stanowiącej integralną część SWZ. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawierają wzory umów, stanowiące integralną część SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 90000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny
ofert: Kryterium Cena (C) Ranga (Rc) 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U z 2020r. poz. 1076 i 1086), o którym mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
b) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie
podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp, a także określonych w Rozdziale V pkt 2A SWZ przesłanek
wykluczenia, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ;

b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o wyrobach medycznych potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne, w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP (dotyczy Zadania 2 i Zadania 3) zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ;

c) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o asortymencie potwierdzające, że oferowany asortyment jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie RP (dotyczy Zadania 1) zgodnie z załącznikiem nr 6a do SWZ;

d) materiały z danymi technicznymi producenta w języku polskim (np. instrukcje używania, strony katalogów itp.)
z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi (jeżeli dotyczy), potwierdzające wyspecyfikowane parametry wymagane oraz nazwę handlową, numery katalogowe (jeżeli dotyczy) i nazwę producenta zaoferowanego wyrobu.

Dopuszcza się własne tłumaczenie (może odnosić się tylko do tych fragmentów, które dotyczą potwierdzenia spełniania wyspecyfikowanych parametrów). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaoferowany wyrób medyczny/asortyment wyspecyfikowanych parametrów, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru” wskazanego w „Formularzu cenowym”, „Karcie Parametrów”. W przypadku braku w ww. materiałach podanej nazwy handlowej, numeru katalogowego (jeżeli dotyczy), nazwy producenta, Zamawiający dopuszcza ich potwierdzenie poprzez złożenie oświadczenia. Wskazana nazwa handlowa, numer katalogowy (jeżeli dotyczy), nazwa producenta, w złożonym oświadczeniu powinna być tożsama ze wskazanymi w „Formularzu cenowym”.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ;

b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o wyrobach medycznych potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne, w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP (dotyczy Zadania 2 i Zadania 3) zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ;

c) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o asortymencie potwierdzające, że oferowany asortyment jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie RP (dotyczy Zadania 1) zgodnie z załącznikiem nr 6a do SWZ;

d) materiały z danymi technicznymi producenta w języku polskim (np. instrukcje używania, strony katalogów itp.)
z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi (jeżeli dotyczy), potwierdzające wyspecyfikowane parametry wymagane oraz nazwę handlową, numery katalogowe (jeżeli dotyczy) i nazwę producenta zaoferowanego wyrobu.

Dopuszcza się własne tłumaczenie (może odnosić się tylko do tych fragmentów, które dotyczą potwierdzenia spełniania wyspecyfikowanych parametrów). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaoferowany wyrób medyczny/asortyment wyspecyfikowanych parametrów, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru” wskazanego w „Formularzu cenowym”, „Karcie Parametrów”. W przypadku braku w ww. materiałach podanej nazwy handlowej, numeru katalogowego (jeżeli dotyczy), nazwy producenta, Zamawiający dopuszcza ich potwierdzenie poprzez złożenie oświadczenia. Wskazana nazwa handlowa, numer katalogowy (jeżeli dotyczy), nazwa producenta, w złożonym oświadczeniu powinna być tożsama ze wskazanymi w „Formularzu cenowym”.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać:
a) wypełnioną i podpisaną „Ofertę Wykonawcy” – zgodnie ze wzorem Zamawiającego, stanowiącym integralną część SWZ,
b) wypełniony i podpisany „Formularz cenowy” – zgodnie ze wzorem Zamawiającego, stanowiącym integralną część SWZ, na podstawie którego sporządzony będzie następnie załącznik nr 1 do umowy,
c) przedmiotowe środki dowodowe wskazane w Rozdziale VII pkt. 2 SWZ, oraz w sekcji V pkt. 5.8. niniejszego ogłoszenia,
d) wypełnione i podpisane „Karty Parametrów” (dotyczy Zadania 2, Zadania 3) – zgodnie ze wzorem Zamawiającego, stanowiące integralną część SWZ,
g) Pełnomocnictwo, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy),
h) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdz. IX SWZ (jeżeli dotyczy),
i) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (w przypadku braku wskazania danych umożliwiających dostęp do ww. dokumentów
w „Ofercie Wykonawcy”, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych),
j) Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o niepodleganiu wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp uwzględniające przesłanki art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - zgodnie ze wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 4 do SWZ) stanowiące oświadczenie wstępne,
k) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp uwzględniające przesłanki art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. - zgodnie ze wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 4a do SWZ) (dotyczy jeśli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, w rozdziale V pkt 3 SWZ) stanowiące oświadczenie wstępne.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się
o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1 i pkt 3 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie osobno.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (art. 117 ust 4 ustawy Pzp) - (dotyczy jeśli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, w rozdziale V pkt 3 SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wzór umowy I - PARAGRAF 8 Wartość umowy: 2. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmienne ceny przez okres 6 miesięcy obowiązywania umowy.
3. Stałość cen, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę cen wykazanych w załączniku nr 1 do umowy, z przyczyn nie ujętych w umowie, przez cały czas obowiązywania umowy.
4. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową, wynikająca ze zmiany stawki VAT, następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę.
Wzór umowy I PARAGRAF 13 Zmiana postanowień umowy: 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej:
1) zmiana danych Zamawiającego lub Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.);
2) zmiany konta bankowego;
3) zmiana danych kontaktowych zawartych w § 3 ust. 2 umowy;
4) zmiana danych zawartych w § 4 ust. 1 umowy,
5) zmiana danych kontaktowych zawartych w § 12 umowy.
3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie asortymentu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:
1) zakończenia produkcji lub wycofania z rynku asortymentu objętego umową;
2) wycofania starego i wprowadzenie nowego asortymentu stanowiącego przedmiot umowy;
3) wygaśnięcia świadectwa rejestracji asortymentu będącego przedmiotem umowy,
4) obiektywnej niemożności dostarczenia Zamawiającemu asortymentu będącego przedmiotem niniejszej umowy, spowodowanej tymczasową niedostępnością oferowanego asortymentu w obrocie, w szczególności w wyniku przerwy w produkcji lub braku dostępności na rynku.
4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 powyżej, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik asortymentu: będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co wyrób stanowiący przedmiot umowy i przy cenie nie wyższej niż cena asortymentu stanowiącego przedmiot umowy.
5. Zmiany, o których mowa powyżej, mogą nadto dotyczyć sposobu konfekcjonowania asortymentu.
6. W przypadku nie wykorzystania ilości asortymentu wskazanego w załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający może przedłużyć czas obowiązywania umowy, o którym mowa w § 7, nie więcej jednak niż o 6 miesięcy.
7. W przypadku zmian stawek podatku VAT oraz podatku akcyzowego, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo stawki godzinowej, zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 46) w przypadku, gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, strony ustalają możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciężar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyżej przypadki spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym Wykonawca winien skierować do Zamawiającego pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania przedmiotu umowy.
8. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian w umowie dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego waloryzację w sytuacji spełnienia niżej wymienionych wymagań:
1) w przypadku istotnej zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy oraz
2) przy zachowaniu niżej określonych warunków i postanowień Umowy. Wzór umowy II odpowiednio.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć przy użyciu Platformy zakupowej "OpenNexus" https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-26 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.