eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do budynków stanowiących własność m.st. Warszawy, przy ul. E.J. Abramowskiego 9, ul. Dolnej 21A, ul. Irysowej 8.Ogłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do budynków stanowiących własność m.st. Warszawy, przy ul. E.J. Abramowskiego 9, ul. Dolnej 21A, ul. Irysowej 8.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010858407

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Irysowa 19

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-660

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zgnmokotow.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnmokotow.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do budynków stanowiących własność m.st. Warszawy, przy ul. E.J. Abramowskiego 9, ul. Dolnej 21A, ul. Irysowej 8.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4aaff36-068d-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253060

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026780/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup paliwa gazowego dla budynków Abramowskiego 9, Dolna 21 A, Irysowa 8

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: cyt. z SWZ "11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja miedzy zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu systemu Marketplanet (https:/(oneplace.marketplanet.pl). Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, który został wskazany w SWZ.
11.2.Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem systemu dostępnego pod adresem https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl, zwanego dalej systemem. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”. "
Pozostałe w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: cyt. z SWZ: "14.1. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę w języku polskim ściśle według postanowień SWZ.
14.2. Oferta musi być sporządzona w postaci elektronicznej w formatach danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .xls, .xlsx, XAdES i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
14.3. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych dokumentów lub oświadczeń składanych jako elektroniczna kopia dokumentu: .pdf, .jpg, .tiff, XAdES. Zamawiający, określając dopuszczalne formaty danych w jakich Wykonawca może przedłożyć dokumenty lub oświadczenia, korzysta z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz.U. z 2017, nr 2247).
14.4. Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) do podpisywania ofert w systemie oraz plików dokumentów załączanych do oferty oraz pozostałych składanych postępowaniu rekomenduje się użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego wykorzystującego funkcję skrótu SHA-2.
14.5. Sporządzenie i złożenie oferty wymaga rejestracji konta wykonawcy
w systemie Marketplanet OnePlace (https:/(oneplace.marketplanet.pl). Czas weryfikacji danych od złożenia wniosku o rejestrację do aktywacji konta może wynosić do dwóch dni roboczych. Rejestracja konta wykonawcy nie stanowi zobowiązania do złożenia oferty. Po zarejestrowaniu i aktywacji konta wykonawca sporządza ofertę, którą należy opatrzyć i złożyć (wysłać) w systemie :
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,
- podpisem osobistym,
Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
14.6. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. "
Pozostałe zawarte w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): cyt. z SWZ: "1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UEL119z04.05.2016,str.1)"
Pozostałe w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TZ.PNK.260.23.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 569104,85 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

cyt. z SWZ: " 5.1 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (gaz ziemny wysokometanowy z grupy E (GZ-50) wg normy
PN-C-04750 dostarczony za pomocą sieci gazowej) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do niżej wymienionych budynków stanowiących własność m.st. Warszawy
w Dzielnicy Mokotów będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów:
- kotłownia w budynku mieszkalnym przy ul. E.J. Abramowskiego 9.
- kotłownia w budynku mieszkalnym przy ul. Dolnej 21 A,
- kotłownia w budynku mieszkalnym przy ul. Irysowej 8.
5.1.1. Dostawa gazu ziemnego odbywać się winna zgodnie z obowiązującym prawem,
w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz.1385, z późn. zm.)
i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.
5.1.2. Do celów niniejszego postępowania zamawiający przyjął maksymalne przewidywane zużycie gazu ziemnego w okresie 24 miesięcy na poziomie wyszczególnionym w załączniku nr. 1 do SWZ. Zamawiający zastrzega sobie, że wartość zamówienia może być mniejsza o 50 %.
5.1.3. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży gazu ziemnego odbywać się będzie według wskazań układów pomiarowych.
5.1.4. Zamawiający podłączony jest do sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego: Polskiej Spółki Gazowniczej.
5.1.5. Standard jakościowy przedmiotu zamówienia określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Rozdział 8 paragraf 38.1).
Jakość gazu ziemnego dostarczanego przez Wykonawcę w miejscu dostarczania musi odpowiadać stosownym uregulowaniom obowiązującym na polskim rynku gazu ziemnego, takim jak Prawo energetyczne oraz IRiESD (gaz ziemny wysokometanowy z grupy E (GZ-50) wg normy PN-C-04750 dostarczony za pomocą sieci gazowej).
Koszty cyklu życia produktu tj. wszelkie możliwe kolejne fazy istnienia danego produktu, to jest: badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, produkcja, naprawa, modernizacja, zmiana, utrzymanie, logistyka, szkolenie, testowanie, wycofanie i usuwanie, wliczone są w cenę paliwa gazowego dostarczanego,
o określonej w zdaniu poprzednim jakości, z jednej sieci dystrybucyjnej bez względu na to kto jest jego wytwórcą.
5.2. Czynności, o których mowa w pkt. 5.1. niniejszej specyfikacji mają być wykonane zgodnie z warunkami wynikającymi z postanowień umowy stanowiących Rozdział III specyfikacji warunków zamówienia. Warunki zamówienia zawarto
w postanowieniach umowy, które stanowią Rozdział III SWZ. Złożenie oferty stanowi jednocześnie o złożeniu oświadczenia przez wykonawcę o akceptacji postanowień umowy.
5.2.1. Czynności, o których mowa w pkt. 5.1. SWZ muszą być wykonywane:
5.2.1.1. zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.
5.2.2.1. pod nadzorem Działu Nadzoru i Rozliczania Robót ZGN
w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Tuchlińska 1, Warszawa.
5.3. Czynności, o których mowa w pkt. 5.1. SWZ mają być wykonane zgodnie
z warunkami wynikającymi z postanowień umowy stanowiących Rozdział III SWZ.
5.3.1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w razie:
a) Zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). W takim przypadku zmianie podlegać będzie kwota podatku VAT.
b) Zmiany urzędowej stawki podatku akcyzowego obowiązującego wykonawcę
i związanego bezpośrednio z przedmiotem zamówienia. W takim przypadku zmianie podlegać będzie cena jednostkowa netto za przedmiot zamówienia
w wysokości wynikającej ze zmiany stawki podatku akcyzowego.
c) Zmiany taryfy OSD wprowadzone zgodnie z postanowieniami Prawa Energetycznego.
d) Rezygnacji przez zamawiającego z punktów odbioru wymienionych
w załączniku nr 1. do umowy.
e) Zwiększenia przez zamawiającego ilości punktów poboru paliwa gazowego, których mowa w załączniku nr 1. do umowy w rozmiarze nie większym niż 50 % punktów poboru paliwa gazowego
f) Konieczności zmniejszenia mocy umownej.
g) Zmiany grupy taryfowej
5.3.2. W przypadku wystąpienia okoliczności w pkt. 3.3.1. a) do c) ceny i stawki ulegają automatycznie zmianie od dnia wejścia ich w życie bez konieczności sporządzania aneksu.
5.3.3. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych pkt. 3.3.1. d) rezygnacja
z któregokolwiek punktu poboru gazu wymienionego w załączniku nr 1.
do SWZ może nastąpić na skutek przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu. Zmiana umowy nastąpi poprzez zawarcie stosownego aneksu do umowy.
5.3.4. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych pkt. 3.3.1. e) zwiększenie ilości punktów poboru energii może nastąpić na skutek przyłączenia nowych obiektów do sieci gazowej OSD. Zwiększenie ilości punktów o których mowa
w Załączniku nr. 1. do umowy dokona się w wymiarze nie większym niż 50 % punktów odbioru paliwa gazowego. Rozliczenie dodatkowych punktów odbioru będzie się odbywać odpowiednio do pierwotnej części zamówienia i według tej samej stawki rozliczeniowej. Zmiana umowy nastąpi poprzez zawarcie stosownego aneksu do umowy.
5.3.5. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych pkt. 5.3.1 f) i g) zmiana umowy nastąpi poprzez zawarcie stosownego aneksu do umowy."

4.2.6.) Główny kod CPV: 09120000-6 - Paliwa gazowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09123000-7 - Gaz ziemny

60300000-1 - Usługi przesyłu rurociągami

65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-08-01 do 2025-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

cyt. z SWZ: " 22.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 i 109 ust.1 pkt.4 ,
- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
22.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
w celu stwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca winien wykazać się posiadaniem odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art.109 ust.1 pkt. 4 ustawy,
22.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca musi wykazać się posiadaniem uprawnień do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, zgodnych z przepisami prawa nakładającymi obowiązek ich posiadania.
22.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej: nie dotyczy
22.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
22.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak wykonawcy występujący samodzielnie (Wykonawca musi wykazać się posiadaniem uprawnień do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, zgodnych z przepisami prawa nakładającymi obowiązek ich posiadania.)"
Pozostałe zawarte w SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: cyt. z SWZ: "23.1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę (lub wykonawców), którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż
5 dni, od dnia wezwania podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:
23.1.1. informacji o części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy realizacji części zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów postępowania,
23.1.2.oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa
w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.
Załączniki do materiałów postępowania, dostępne są na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl
23.2.W zakresie nie uregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 2415)
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
23.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych składane na wezwanie Zamawiającego.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
o którym mowa w ust. 3 pkt. 1) powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem."
Pozostałe w SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

cyt. z SWZ: "W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak wykonawcy występujący samodzielnie (Wykonawca musi wykazać się posiadaniem uprawnień do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, zgodnych z przepisami prawa nakładającymi obowiązek ich posiadania.)
14.11. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej.
14.11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia
i w takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, zgodnie z art. 445 ust.1 ustawy.
14.11.2. Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich Wykonawców. W zakresie formy, pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego.
14.11.3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. Wszelkie informacje i korespondencja kierowana przez Zamawiającego do pełnomocnika uważa się za skierowaną do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia. W formularzu ofertowym Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni wpisać dane teleadresowe, na które ma być kierowana korespondencja od Zamawiającego.
14.11.4. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
14.11.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą
wykazać się spełnianiem warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w pkt. 22.3 SWZ. "

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zostały określone w Rozdziale III SWZ - Postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.