eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie i wdrożenie funkcjonalności odpłatności systemu - w ramach Projektu p.n. "PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE".Ogłoszenie z dnia 2023-06-07

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie i wdrożenie funkcjonalności odpłatności systemu – w ramach Projektu p.n. „PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TEATR POLSKI IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Teatr Polski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278362

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kazimierza Karasia 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-327

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: (048 22) 505 92 14

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@teatrpolski.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrpolski.waw.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie i wdrożenie funkcjonalności odpłatności systemu – w ramach Projektu p.n. „PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-042ece5e-0521-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252764

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00101842/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonanie i wdrożenie funkcjonalności odpłatności systemu – w ramach Projektu p.n. „PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE”.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt jest współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

W przypadku przedmiotowego zamówienia miał zastosowanie przepis art. 305 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych [tryb zamówienia z wolnej ręki], z uwagi na fakt, iż w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym – bez negocjacji, na podstawie przepisu art. 275 pkt 1 ustawy nie złożono żadnej oferty.
Zostały podjęte negocjacje z Wykonawcą Advantia Sp. z o. o., ul. Czereśniowa 98/ 330, 02-327 Warszawa, który wyraził swoje zainteresowanie realizacją zamówienia – patrz pismo z dnia 14.03.2023 r.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-9e76629c-b128-11ed-9236-36fed59ea7dd

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/TP-4/231/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 208604,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wdrożenie funkcjonalności odpłatności systemu dla istniejącej Platformy eDukacyjnej Teatru Polskiego w Warszawie. W zakres zamówienia wchodzi: dostawa, instalacja, konfiguracja, wdrożenie systemu odpłatności dla istniejącego PORTALU – PLATFORMA eDUKACYJNA oraz świadczenie usług gwarancyjnych.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki jego wykonania określają dokumenty, j.n.:
a) Opis przedmiotu zamówienia [OPZ] stanowiący załącznik nr 1 do Zaproszenia do negocjacji,
b) Projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do Zaproszenia do negocjacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 275421,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Advantia Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 522 321 42 55

7.3.3) Ulica: ul. Czereśniowa 98/ 330

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-456

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 275421,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.