eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Garbatka-Letnisko › Sukcesywne dostawy pieczywa oraz artykułów spożywczych (przyprawy) do Zakładu Karnego w ŻytkowicachOgłoszenie z dnia 2023-06-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy pieczywa oraz artykułów spożywczych (przyprawy) do Zakładu Karnego w Żytkowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY W ŻYTKOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001038200

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brzustów 62

1.5.2.) Miejscowość: Garbatka-Letnisko

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-930

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 666 10 00

1.5.8.) Numer faksu: 48 61 46 030

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_zytkowice@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy pieczywa oraz artykułów spożywczych (przyprawy) do Zakładu Karnego w Żytkowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db0f6c99-0544-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252738

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00013769/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawy artykułów spożywczych (przyprawy)

1.2.7 Dostawy pieczywa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zk_zytkowice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zk_zytkowice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacja o środkach komunikacji
elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach
technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w Rozdziale XVI
SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje na temat ochrony danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna
z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4.5.2016, s. 1), zwane dalej „rozporządzeniem
2016/679” znajdują się w Rozdziale XXXVIII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje na temat ochrony danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna
z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4.5.2016, s. 1), zwane dalej „rozporządzeniem
2016/679” znajdują się w Rozdziale XXXVIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKw.2232.5.2023.DB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 162748,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 36543,02 EUR

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy pieczywa

4.2.5.) Wartość części: 142400 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15811000-6 - Pieczywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez wykonawców nie
wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania oraz nie zostaną odrzucone przez zamawiającego. Ofertą
najkorzystniejszą będzie oferta Wykonawcy, który oprócz spełnienia warunków formalnych przedłoży najkorzystniejszą ofertę
uzyskującą w klasyfikacji punktowej najwyższy bilans punktowy kryteriów wyboru ofert.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez wykonawców nie
wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania oraz nie zostaną odrzucone przez zamawiającego. Ofertą
najkorzystniejszą będzie oferta Wykonawcy, który oprócz spełnienia warunków formalnych przedłoży najkorzystniejszą ofertę
uzyskującą w klasyfikacji punktowej najwyższy bilans punktowy kryteriów wyboru ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy artykułów spożywczych (przyprawy)

4.2.5.) Wartość części: 20348 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez wykonawców nie
wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania oraz nie zostaną odrzucone przez zamawiającego. Ofertą
najkorzystniejszą będzie oferta Wykonawcy, który oprócz spełnienia warunków formalnych przedłoży najkorzystniejszą ofertę
uzyskującą w klasyfikacji punktowej najwyższy bilans punktowy kryteriów wyboru ofert.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez wykonawców nie
wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania oraz nie zostaną odrzucone przez zamawiającego. Ofertą
najkorzystniejszą będzie oferta Wykonawcy, który oprócz spełnienia warunków formalnych przedłoży najkorzystniejszą ofertę
uzyskującą w klasyfikacji punktowej najwyższy bilans punktowy kryteriów wyboru ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:
1) Wykonawca spełni warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, jeżeli:
Wykonawca spełni warunek jeżeli figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym;
2) Wykonawca spełni warunek posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli: Zamawiający nie wyznacza warunku
w tym zakresie;
3) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub
finansowej, jeżeli wykaże, że: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
4) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub
zawodowej jeżeli wykaże, że: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty;
2. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
3. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty dostawy wykonają poszczególni wykonawcy;
4. oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Podwykonawstwo.
1. wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
(podwykonawcom);
2. zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia;
3. zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom,
wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych
podwykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia dotyczące
braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z załącznikiem nr 2
do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty;
2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w ust. 1
składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
3) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty dostawy wykonają poszczególni wykonawcy;
4) oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Podwykonawstwo.
1) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom);
2) zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia;
3) zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, wykonawca wskazał w ofercie
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym
etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez Strony, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian osób o których
mowa w § 14.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach:
1) zmiany, w tym wydłużenia, terminów, o których mowa w umowie - gdy z powodu siły
wyższej nie jest możliwe zachowanie terminów, o których mowa w umowie, o czas w którym
z powodu wystąpienia siły wyższej umowa nie mogła być realizowana; za siłę wyższa uważa
się w szczególności strajki, zamieszki, działania wojenne, zamknięcie granic, pożar, powódź,
trzęsienia ziemi i inne klęski żywiołowe, zmianę przepisów prawnych, działania organów
państwowych, samorządowych i instytucji cywilnych i wojskowych, których współdziałanie
jest niezbędne w celu realizacji niniejszej umowy, a których udział w realizacji umowy wynika
z przepisów prawa; akty o charakterze terrorystycznym. Nie będą stanowiły podstawy
przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, jeśli opóźnienia te wynikały
z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec wykonawcy przez jego
podwykonawców lub kooperatorów;
2) w zakresie wynikającym ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, w tym
dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19;
3) gdy w związku z rozbieżnościami nastąpi potrzeba ujednolicenia zapisów umowy,
a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;
4) przekształcenia formy prawnej którejkolwiek ze Stron umowy;
5) zmiany obowiązującej w dniu podpisania umowy stawki podatku VAT od towarów
i usług lub podatku akcyzowego. Zmiana dokonana zostanie na wniosek jednej ze Stron.
Zmiana dotyczy różnicy w stawce podatku VAT, zmiana podatku w nowej stawce będzie
doliczany do cen jednostkowych netto.
6) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni
praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze stron.
3. Jeżeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2.
występuje Wykonawca, zobowiązany jest on załączyć do wniosku, dokumenty uzasadniające
zmianę kosztów wykonania zamówienia oraz wysokość tej zmiany, w szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń pracowników, biorących udział w realizacji umowy
(ze wskazaniem wysokości wynagrodzenia dotychczasowej i po zmianie), do których
zastosowanie znajdzie zmiana przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę albo
wysokości minimalnej stawki godzinowej, wraz z określeniem części wynagrodzenia każdego
z tych pracowników odpowiadającej zakresowi prac związanych z realizacją przedmiotu
umowy;
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń osób biorących udział w realizacji umowy (ze
wskazaniem wysokości dotychczasowej i po zmianie), podlegających obowiązkowym
ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, do których zastosowanie
znajdzie zmiana przepisów o zasadach podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub przepisów o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, wraz z podaniem kwot składek uiszczanych na ubezpieczenia społeczne
i ubezpieczenie zdrowotne oraz określeniem części wynagrodzenia każdej z tych osób
odpowiadającej zakresowi prac związanych z realizacją przedmiotu umowy;
3) pisemne zestawienie cen Towaru wraz z określeniem procentowej zmiany ich ceny
w stosunku do cen występujących w dniu zawarcia umowy;
4. Strona, która otrzymała od drugiej Strony wniosek w przedmiocie zmiany wynagrodzenia
z powodu okoliczności wskazanych w ust. 2, ma obowiązek przedłożenia Stronie
wnioskującej pisemnej odpowiedzi na wniosek, ze wskazaniem, w jakim zakresie wyraża
zgodę na wnioskowaną zmianę, oraz uzasadnieniem odmowy uznania zasadności wniosku,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zk_zytkowice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.