eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamień Pomorski › Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Pomorski z podziałem na zadaniaOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Pomorski z podziałem na zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KAMIEŃ POMORSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685585

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stary Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Kamień Pomorski

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-400

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@kamienpomorski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kamienpomorski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Pomorski z podziałem na zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fec50460-0524-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252127

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048462/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gm. Kamień Pomorski

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl/pn/kamienpomorski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/pn/kamienpomorski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Platforma jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Kamienia Pomorskiego, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Dariusz Łydziński – dariusz@4itsecurity.pl, tel. 607-603-890.
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia w związku z niezbędnością przetwarzania danych w celu zawarcia i realizowania niniejszej Umowy,
4) dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora, obsługującym lub udostępniającym systemy i narzędzia teleinformatyczne, upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim, a także odbiorcom danych osobowych m.in. organom państwowym lub organom samorządu terytorialnego, sądom, innym organom sprawiedliwości, operatorom pocztowym.
5) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z niniejszej umowy maksymalnie przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń, a wynikających z przepisów prawa.
6) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w razie uznania, że przetwarzania państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PIGK.271.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

• Przedmiotem zamówienia w części I jest:
Przebudowa drogi polegająca na budowie sieci oświetlenia ulicznego w Kamieniu Pomorskim, ul. Kombatantów RP, Reja dz. nr 57, 62, 65, 126/58 obręb 5
Charakterystyka ogólna:
- napięcie zasilania – trójfazowe 400 V
- sieć oświetleniowa – kabel YAKY-4x16mm2 o długości łącznej 1109 m (trasa 983m);
- ilość słupów oświetleniowych –31 szt.;
- zasilanie oświetlenia z istniejącej szafki oświetlenia ulicznego – os. Bolesława Prusa 52.
Przewidziano montaż 31 szt. słupów oświetleniowych aluminiowych stożkowych okrągłych o średnicy przy podstawie 120mm (na podstawie) o średnicy wierzchołka 60mm, posiadających długość 6 m i grubość ścianki 4mm. Słupy nr 1, 2, 3 wyposażyć w wysięgniki jednoramienne o długości ramienia 1m. Oprawy oświetleniowe typu ulicznego w obudowie aluminiowej szt. 31 o stopniu ochrony IP66, II kl. ochronności, ze źródłem światła LED i mocy 55W i 79W. Zakres temperatury barwowej 3900 – 4300K.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

• Przedmiotem zamówienia w części II jest:
1) Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ulicznego w Jarszewie dz. nr 210 i 213
Charakterystyka ogólna:
- napięcie zasilania – trójfazowe 400 V
- sieć oświetleniowa – kabel YAKY-4x16mm2 o długości łącznej 980 m (trasa 824m);
- ilość słupów oświetleniowych –26 szt.;
- zasilanie oświetlenia z istniejącego słupa oświetlenia ulicznego przy budynku Jarszewo 44
Przewidziano montaż 26 szt. słupów oświetleniowych aluminiowych stożkowych okrągłych o średnicy przy podstawie 120mm (na podstawie) o średnicy wierzchołka 60mm, posiadających długość 8 m i grubość ścianki 4mm. Oprawy na słupach zamontować bezpośrednio- bez wysięgników. Oprawy oświetleniowe typu ulicznego w obudowie aluminiowej szt. 26 o stopniu ochrony IP66, II kl. ochronności, ze źródłem światła LED i mocy 55W. Zakres temperatury barwowej – 3900 – 4300 K.
2) Budowa oświetlenia ulicznego - cmentarz w Jarszewie dz. nr 210 i 177
Pozwolenie na budowę Decyzja nr 135/2023 z dnia 14.04.2023 r
Charakterystyka ogólna:
- napięcie zasilania – trójfazowe 400 V
- sieć oświetleniowa – kabel YAKY-4x16mm2 o długości łącznej 169 m (trasa 149m);
- ilość słupów oświetleniowych –4 szt.;
- zasilanie oświetlenia z istniejącej szafki nr 165;
- ilość opraw oświetleniowych – 4 szt. Zamawiający posiada przedmiotowe oprawy i przekaże je Wykonawcy w dniu podpisania protokołu przekazania placu budowy.
Przewidziano montaż 4 szt. słupów oświetleniowych aluminiowych stożkowych okrągłych o średnicy przy podstawie 120mm (na podstawie) o średnicy wierzchołka 60mm, posiadających długość 4 m i grubość ścianki 4mm. Oprawy oświetleniowe typu parkowego w obudowie aluminiowej szt. 4 o stopniu ochrony IP66, II kl. ochronności, ze źródłem światła LED i mocy 36W. Zakres temperatury barwowej – 3900 – 4300 K.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

 Dla części I
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Minimalny poziom zdolności:
- zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000,00 zł .

2) zdolności technicznej lub zawodowej.
Minimalny poziom zdolności:
- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia odpowiadające robotom budowlanym podobnym do przedmiotu zamówienia o wartości minimum 150.000,00 zł brutto każda- potwierdzone referencjami i/lub protokołami odbioru;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.

b) dysponuje lub będzie dysponował:

Kierownikiem budowy/robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie instalacji sieci elektroenergetycznych lub odpowiadającym im ważnymi uprawnieniami budowlanymi i posiadającym co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy/robót, na co najmniej dwóch inwestycjach na budowę lub przebudowę sieci oświetlenia ulicznego.


Wskazana osoba skierowana do realizacji przedmiotu umowy winna posiadać aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.831) w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 Dla części II
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Minimalny poziom zdolności:
- zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000,00 zł .

4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Minimalny poziom zdolności:
- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
c) wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia odpowiadające robotom budowlanym podobnym do przedmiotu zamówienia o wartości minimum 150.000,00 zł brutto każda- potwierdzone referencjami i/lub protokołami odbioru;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.

d) dysponuje lub będzie dysponował:

Kierownikiem budowy/robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie instalacji sieci elektroenergetycznych lub odpowiadającym im ważnymi uprawnieniami budowlanymi i posiadającym co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy/robót, na co najmniej dwóch inwestycjach na budowę lub przebudowę sieci oświetlenia ulicznego.

Wskazana osoba skierowana do realizacji przedmiotu umowy winna posiadać aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.831) w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w zakresie części I
a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem opłacenia składki ubezpieczeniowej;
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
c) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności na budowie oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z kserokopiami stwierdzenia przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie nadzorowania i kontrolowania budowy we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanego projektu budowlano-wykonawczego wraz z zaświadczeniem z Izby Inżynierów Budownictwa.

w zakresie części II
a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem opłacenia składki ubezpieczeniowej;
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
c) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności na budowie oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z kserokopiami stwierdzenia przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie nadzorowania i kontrolowania budowy we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanego projektu budowlano-wykonawczego wraz z zaświadczeniem z Izby Inżynierów Budownictwa.


Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

4. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty

4.1 Wypełniony formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.

4.2 Oświadczenia wykonawcy, zgodnie z pkt. 3.3 ppkt. 1) według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy
z wykonawców składających ofertę wspólną.

4.3 Zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z pkt 3.4 SWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;

4.4 Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa.

4.5 Oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 do SWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokość:
 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł)- część I Budowa oświetlenia ulicznego w Kamieniu Pomorskim
 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł)- część II Budowa oświetlenia ulicznego w Jarszewie

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew i zaksięgował na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniężna wnosi się wraz z oferta w sposób przewidziany dla oferty.
3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust.7 ustawy pzp, tj w:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Dokument wadialny powinien być wystawiony na Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Dokument gwarancji bankowej powinien wskazywać wszystkie przesłanki zatrzymania wadium wskazane w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
5. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy:

Gmina Kamień Pomorski
Bank Spółdzielczy w Wolinie 21 9393 0000 0012 9600 2000 0450
w tytule przelewu należy umieścić informację: Wadium w postępowaniu nr PIGK.271.13.2023
Pn. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Pomorski
(wpisać odpowiednio część I lub część II)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wspólnie ubieganie się o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 3.3 ppkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do swz

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-22 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/kamienpomorski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-22 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania wyklucza się również:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.