eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Goleniów › Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulica Nowogardzką a linią kolejową, położonego w obrębie geodezyjnym nr 4 miasta Goleniów.Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulica Nowogardzką a linią kolejową, położonego w obrębie geodezyjnym nr 4 miasta Goleniów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Goleniów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684367

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Lotników 1

1.5.2.) Miejscowość: Goleniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 914698200

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@goleniow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.goleniow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulica Nowogardzką a linią kolejową, położonego w obrębie geodezyjnym nr 4 miasta Goleniów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94f3c08e-0502-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251587

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023830/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Goleniów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://goleniow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://goleniow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3.Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Goleniów: https://goleniow.logintrade.net/
4.Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż określony w SWZ.
5.Zamawiający informuje, iż wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania (pomiędzy zamawiającym a wykonawcami) będzie odbywała się za pośrednictwem Platformy Przetargowej Gminy Goleniów: https://goleniow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
6.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie przez Wykonawcę oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z www.logintrade.pl w szczególności za sytuację, gdy oferta nie zostanie złożona w miejscu wskazanym przez platformę określoną w punkcie 3. Nieprawidłowe złożenie oferty skutkować będzie nieuwzględnieniem jej w prowadzonym postępowaniu.
7.Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Gminy Goleniów: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
8.Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Goleniów:
1) dopuszczalne przeglądarki internetowe:
a) Internet Explorer 10 i nowsze, Edge
b) Google Chrome
c) Mozilla Firefox
d) Opera
2) pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci Internet
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax
c) włączona obsługa JavaScript
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
e) zainstalowany Acrobat Reader
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
3) Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). Jednocześnie Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów;
-Kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy i Miasta, Plac Lotników 1,: e-mail: abi@goleniow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora danych osobowych;
-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres wymagany przepisami szczególnymi prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne- zgodnie z JRWA: dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat) natomiast umowa zawartą w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat);
-obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
-w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1.Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
2.Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Panu danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WGG.271.1.15.2023.MM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Goleniów, o powierzchni ok. 9,5 ha, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, prognozą skutków finansowych uchwalenia planu, ekofizjografią i dokumentacją formalno– prawną prac planistycznych. Plan miejscowy dotyczy terenów oznaczonych na załączniku graficznym stanowiącym integralną część uchwały Nr LX/702/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren pomiędzy ulicą Nowogardzką a linią kolejową, położony w obrębie geodezyjnym nr 4 miasta Goleniów- załącznik nr 9 do SWZ. W uzasadnieniu do uchwały opisano zakres zmian. Dla przedmiotowego terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Obszar objęty planem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów (uchwała nr LI/601/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r.) przeznaczony jest pod zabudowę usługową (symbol U) oraz jako teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (symbol UC). Dalszy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w dokumentach zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) cena oferty (C) – 60 pkt
b) doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia pełniącej funkcję Głównego Projektanta (kierownika zespołu projektantów-urbanistów) (D) – 40,00 pkt
1.1. W odniesieniu do wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu dokonana zostanie ocena oferty w następujący sposób:
ad. a) Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena oferty (C):
W kryterium cena oferty największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną (brutto).
Ocena ofert w tym kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o poniższy wzór:
Wartość punktowa (C) = Cmin/Cbadx60
gdzie:
Cmin - cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej
ad. b) Sposób obliczenia punktów dla kryterium doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia pełniącej funkcję Głównego Projektanta (kierownika zespołu projektantów-urbanistów) (D) – 40,00 pkt
UWAGA! W kryterium doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia pełniącej funkcję Głównego Projektanta (kierownika zespołu projektantów-urbanistów) (D) zostanie zastosowana punktacja w oparciu o wykazane doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia, które należy uwzględnić w załączniku nr 1.1 do SWZ. Niedołączenie do oferty załącznika nr 1.1 do SWZ oznaczać będzie, iż Wykonawcy nie zostaną przyznane punkty w tym kryterium.
Punkty zostaną przyznane za wykazanie doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia pełniącej funkcję Głównego Projektanta (kierownika zespołu projektantów-urbanistów) (D) za doświadczenie w zakresie wykonania usług (w ramach odrębnych umów) obejmujących swoim zakresem opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmian opublikowanych w dzienniku urzędowym województwa, w oparciu o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r., wg zasady:
a) 40 pkt za wykazanie, że wskazana do pełnienia funkcji Głównego Projektanta osoba posiada doświadczenie dla co najmniej pięciu usług o w/w zakresie,
b) 30 pkt za wykazanie, że wskazana do pełnienia funkcji Głównego Projektanta osoba posiada doświadczenie dla czterech usług o w/w zakresie,
c) 10 pkt za wykazanie, że wskazana do pełnienia funkcji Głównego Projektanta osoba posiada doświadczenie dla trzech usług o w/w zakresie,
d) 0 pkt za wykazanie, że wskazana do pełnienia funkcji Głównego Projektanta osoba posiada doświadczenie dla dwóch usług o w/w zakresie.
Łączna punktacja oferty = wartość punktowa „C” (cena oferty) + wartość punktowa „D” (doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia pełniącej funkcję Głównego Projektanta -kierownika zespołu projektantów-urbanistów).
W powyższych kryteriach oferta wykonawcy może łącznie uzyskać maksymalnie 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia pełniącej funkcję Głównego Projektanta (kierownika zespołu projektantów -urbanistów)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.O udzielenie zamówienia publicznego, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale 12 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.
2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.
2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.
2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
A) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Głównego Projektanta (kierownika zespołu projektantów-urbanistów) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, spełniającą jeden z warunków, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), o których mowa niżej:
-nabyła uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1989 r., poz. 99, 178 i 192, z 1990 r. poz. 198 i 505 oraz z 1993 r. poz. 212);
-nabyła uprawnienia urbanistyczne na podstawie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. poz. 139, z późn. zm.);
-posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551);
-posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie architektury, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej;
-posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie innym niż określony
w tirecie 4 oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej;
-posiada obywatelstwo państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz nabyte kwalifikacje zawodowe do projektowania zagospodarowania przestrzeni i zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej, odpowiadające wymaganiom określonym w tirecie 4 lub 5.
- posiadającą doświadczenie w wykonaniu, co najmniej trzech usług (w ramach odrębnych umów) obejmujących swoim zakresem (każda) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany w oparciu o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, opublikowanych w dzienniku urzędowym województwa.
B) co najmniej jedną osobą (członek zespołu) do wykonania prognozy oddziaływania na środowisko, która zgodnie z art. 74a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), która:
- ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunkach związanych z kształceniem w obszarze:
a) nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych,
b) nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi,
c) nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska,
d) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych
lub
- ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie i posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko, lub brała udział w przygotowaniu co najmniej 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognoz oddziaływania na środowisko
oraz posiada doświadczenie w wykonaniu, co najmniej dwóch opracowań prognozy oddziaływania na środowisko do projektu planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.
C) co najmniej jedną osobą, która wykona opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch opracowań ekofizjograficznych na potrzeby projektu miejscowego planu lub jego zmiany.
D) co najmniej jedną osobą, która wykona prognozę skutków finansowych uchwalenia planu i posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch takich opracowań dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany planu,
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, aby dysponował ilością osób odpowiadających wyżej wymienionym doświadczeniom i kwalifikacjom. Zamawiający dopuszcza mniejszą ilość osób, jeśli będą mogli wykazać cały zakres wymienionych kwalifikacji i doświadczeń w wykazie osób.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
2.Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na ich dzień złożenia.4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ,
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z tych Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
2.Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na ich dzień złożenia.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik nr 5 do SWZ. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno wspólne w/w oświadczenie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę składają się:
1.Dokumenty składane przez wszystkich wykonawców:
a) formularz ofertowy przygotowany dla zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ;
b) zestawienie zadań punktowanych w kryterium pn. Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia pełniącej funkcję Głównego Projektanta (kierownika zespołu projektantów – urbanistów) – przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do SWZ.
c) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik (jeżeli dotyczy);
d) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);
e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ; (jeżeli dotyczy)
f) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1.1.Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
1.2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
1.3.Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
- dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
- dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
2. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji i rękojmi.
3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 13.2. SWZ powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż warunek określony w pkt 13.2.4 SWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.
4.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w pkt 13.2.4 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ składają oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 dotyczące usług, które wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określono w projektowanych postanowieniach umowy stanowiący załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://goleniow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 r., poz. 835). Do Wykonawców podlegających wykluczeniu w tym zakresie stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) czynności polegające na opracowaniu ekofizjografii, prognozy oddziaływania na środowisko, prognozy finansowej skutków uchwalenia planu, projektu planu miejscowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.