eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koło › PRZEBUDOWA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO W SP ZOZ W KOLE W RAMACH REALIZACJI ETAPU I WRAZ Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA DO WYMOGÓW PPOŻOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO W SP ZOZ W KOLE W RAMACH REALIZACJI ETAPU I WRAZ Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA DO WYMOGÓW PPOŻ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Kolski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311620839

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 21/23

1.5.2.) Miejscowość: Koło

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@starostwokolskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwokolskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO W SP ZOZ W KOLE W RAMACH REALIZACJI ETAPU I WRAZ Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA DO WYMOGÓW PPOŻ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca83a5f1-0503-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251099

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00014653/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa oddziału wewnętrznego w SP ZOZ w Kole w ramach realizacji etapu I wraz z dostosowaniem budynku głownego szpitala do wymogów Ppoż

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://starostwokolskie.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://starostwokolskie.ezamawiajacy.pl oraz poczta elektroniczna zp@starostwokolskie.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem, drogą elektroniczną (poczta elektroniczna) lub poprzez Platformę Zakupową,
2) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane za pomocą faksu należy kierować na nr faksu Zamawiającego podany na stronie tytułowej SWZ,
3) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje oraz pytania do Zamawiającego przekazywane za pomocą poczty elektronicznej należy kierować na adres poczty elektronicznej Zamawiającego podany na stronie tytułowej SWZ,
4) każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną.
5) Ofertę oraz dokumenty, które się na nią składają należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): klauzula informacyjna zawarta w rozdziale XXXVI SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): klauzula informacyjna zawarta w rozdziale XXXVI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie oddziału wewnętrznego w SP ZOZ w Kole w ramach realizacji etapu I wraz z dostosowaniem budynku głównego szpitala do wymogów Ppoż. Przebudowa oddziału wewnętrznego znajdującego się na pierwszym piętrze budynku głównego szpitala przewiduje w ramach realizacji etapu I wykonanie robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej, w tym wentylacji oraz instalacji gazów medycznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42416100-6 - Windy

45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

31625200-5 - Systemy przeciwpożarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o podane niżej kryteria:
1) Cena - 60 pkt
2) Gwarancja - 05 pkt
3) Termin wykonania - 11 pkt
4) Dodatkowe doświadczenie osób wskazanych w wykazie osób - 24 pkt

Punkty przyznawane za kryterium „cena zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:

C = (Cn : Cb) x waga

gdzie:
C - ilość punktów przyznana danej ofercie,
Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert,
Cb - cena oferty badanej,
waga – 60

Punkty przyznawane za kryterium „okres gwarancji na materiały i wykonane roboty budowlane” będą liczone następująco:

24 m-ce 0 pkt
36 m-cy 1 pkt
48 m-cy 3 pkt
60 m-cy 5 pkt
Waga – 05 pkt

Punkty przyznawane za kryterium „termin wykonania zamówienia” będą liczone następująco:

11 m-cy 0 pkt
Do 10 m-cy 2 pkt
Do 9 m-cy 4 pkt
Do 8 m-cy 6 pkt
Do 7 m-cy 11 pkt
Waga – 11 pkt


Punkty przyznawane za kryterium „dodatkowe doświadczenie osób wskazanych w wykazie osób” będzie liczony następująco:

Kierownik branży budowlanej
1.
- Za wykazanie kierowania nad jedną robotą o wartości minimum 5 mln zł brutto lub więcej -2 pkt
-Za wykazanie kierowania nad dwiema robotami o wartości minimum 5 mln zł brutto każda lub więcej - 6 pkt
-Za wykazanie kierowania nad trzema robotami o wartości minimum 5 mln zł brutto każda lub więcej - 8 pkt
2.
-Za wykazanie kierowania nad jedną robotą o minimalnej wymaganej wartości 2,5 mln zł brutto - 1 pkt
-Za wykazanie kierowania nad dwiema robotami o minimalnej wymaganej wartości 2,5 mln zł brutto każda - 2 pkt
-Za wykazanie kierowania nad trzema robotami o minimalnej wymaganej wartości 2,5 mln zł brutto każda - 4 pkt

Kierownik branży elektrycznej
1.
- Za wykazanie kierowania nad jedną robotą o wartości minimum 5 mln zł brutto lub więcej - 2 pkt
- Za wykazanie kierowania nad dwiema robotami o wartości minimum 5 mln zł brutto każda lub więcej - 6 pkt
- Za wykazanie kierowania nad trzema robotami o wartości minimum 5 mln zł brutto każda lub więcej - 8 pkt
2.
-Za wykazanie kierowania nad jedną robotą o minimalnej wymaganej wartości 2,5 mln zł brutto -1 pkt
- Za wykazanie kierowania nad dwiema robotami o minimalnej wymaganej wartości 2,5 mln zł brutto każda - 2 pkt
- Za wykazanie kierowania nad trzema robotami o minimalnej wymaganej wartości 2,5 mln zł brutto każda - 4 pkt

Kierownik branży sanitarnej
1.
- Za wykazanie kierowania nad jedną robotą o wartości minimum 5 mln zł brutto lub więcej - 2 pkt
- Za wykazanie kierowania nad dwiema robotami o wartości minimum 5 mln zł brutto każda lub więcej - 6 pkt
- Za wykazanie kierowania nad trzema robotami o wartości minimum 5 mln zł brutto każda lub więcej - 8 pkt
2.
- Za wykazanie kierowania nad jedną robotą o minimalnej wymaganej wartości 2,5 mln zł brutto - 1 pkt
- Za wykazanie kierowania nad dwiema robotami o minimalnej wymaganej wartości 2,5 mln zł brutto każda - 2 pkt
- Za wykazanie kierowania nad trzema robotami o minimalnej wymaganej wartości 2,5 mln zł brutto każda - 4 pkt

Waga – 24 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania

4.3.6.) Waga: 11

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowe doświadczenie

4.3.6.) Waga: 24

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
1) Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych)

Zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres ten jest krótszy to za ten okres, co najmniej 3 roboty budowlane, o wartości minimum 5.000.000,00 zł brutto każda, odpowiadającej robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego postępowania, z podaniem rodzaju tej roboty i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, dowodami takimi mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty te były wykonane lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych.
- przy czym każda z tych robót musi być zrealizowana na czynnym obiekcie szpitalnym i jednocześnie obejmować wykonanie instalacji gazów medycznych i robót wentylacyjnych.
2) Wykonawca zobowiązany jest również załączyć wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 3
wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że osoby które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeśli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający wymaga:
a) jednego kierownika branży budowlanej
b) jednego kierownika branży sanitarnej
c) jednego kierownika branży elektrycznej.
d.3) zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu umowy zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych. – warunek regulowany w umowie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający uzna warunek za spełniony, iż Wykonawca wykaże, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat – dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem (w przypadku zalegania z opłacaniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem należy złożyć dokument potwierdzający, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków i opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
1) Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych)

Zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres ten jest krótszy to za ten okres, co najmniej 3 roboty budowlane, o wartości minimum 5.000.000,00 zł brutto każda, odpowiadającej robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego postępowania, z podaniem rodzaju tej roboty i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, dowodami takimi mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty te były wykonane lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych.
- przy czym każda z tych robót musi być zrealizowana na czynnym obiekcie szpitalnym i jednocześnie obejmować wykonanie instalacji gazów medycznych i robót wentylacyjnych.
2) Wykonawca zobowiązany jest również załączyć wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 3
wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że osoby które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeśli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający wymaga:
a) jednego kierownika branży budowlanej
b) jednego kierownika branży sanitarnej
c) jednego kierownika branży elektrycznej.
d.3) zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu umowy zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych. – warunek regulowany w umowie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1)Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2)Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, w przypadku pełnomocnika,
3)Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składnych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
4)Zobowiązanie podmiotu trzeciego, wraz z podmiotowymi środkami dowodowymi potwierdzającymi że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania. (załącznik nr 2)
5)podwykonawstwo zgodnie z załącznikiem nr 6. Jeśli dotyczy
6)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 3 wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
7)dodatkowe doświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4,
8)Dowód wniesienia wadium,
9)Dokument potwierdzający odbycie wizji lokalnej, - zgodnie z załącznikiem nr 7
10)Kosztorys ofertowy jako element pomocniczy – nie załączenie go do oferty nie spowoduje jej odrzucenia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1)Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2)Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, w przypadku pełnomocnika,
3)Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składnych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
4)Zobowiązanie podmiotu trzeciego, wraz z podmiotowymi środkami dowodowymi potwierdzającymi że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania. (załącznik nr 2)
5)podwykonawstwo zgodnie z załącznikiem nr 6. Jeśli dotyczy
6) dokument potwierdzający odbycie wizji lokalnej, - zgodnie z załącznikiem nr 7

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Druk oferta

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść na rzecz Zamawiającego wadium.
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
3. Zamawiający wymaga wadium w wysokości 67.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy 00/100) musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych
d) poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2023 r. poz. 462)
5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Kole w Santander Bank Polska O/Koło nr 95 1090 1203 0000 0001 0967 1680 z adnotacją: wadium w ramach postępowania Nr ZP.272.11.2023 pod nazwą „Przebudowa oddziału wewnętrznego …”.
6. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 97 i 98 Prawa zamówień publicznych.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentach postępowania (SWZ)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian są zawarte w projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-28 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa https://starostwokolskie.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-28 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.