eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnica › Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych.Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Świdnica

1.3.) Oddział zamawiającego: Prezydent Miasta Świdnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000579589

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 49

1.5.2.) Miejscowość: Świdnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@um.swidnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.swidnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e6b3cbe-0505-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251057

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044490/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.15 "Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych".

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 REACT UE – „Świdnica dla Ukrainy – dostosowanie do potrzeb infrastruktury społecznej i edukacyjnej”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_swidnica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej OPEN NEXUS dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/um_swidnica.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
8.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
8.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
8.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa inna niż Internet Explorer,
8.4. włączona obsługa JavaScript,
8.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
8.6. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,
8.7. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
9.1. akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem - Platforma Zakupowa w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
9.2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem - Platforma Zakupowa.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.
11. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych Strona 10 z 92 w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy,
ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica tel. 74 856-28-00 fax 74 856-87-21
• inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miasto Świdnica kontakt:
adres e-mail: iod@um.swidnica.pl , telefon 74 856-28-23*;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych dla:
nrP-62/VI/23 prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P-62/VI/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 34215,65 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Zadanie nr 1 „Przebudowa wewnętrznych instalacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego “Bliżej Dziecka” przy
ul. Jagiellońskiej”.
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia:
2.1. Dla zadania nr 1 stanowi dokumentacja projektowa sporządzona przez „INVENT” Pracownię Projektowo-Wykonawczą mgr inż. Jacek Krawczyński z siedzibą przy ulicy Spółdzielczej 11/4 w Świdnicy.
1) Zakres prac:
- wymiana instalacji c.o.,
- wymiana instalacji wodociągowej,
- wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku,
- wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej na odcinku od budynku do studni rewizyjnej,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty tynkarskie,
- roboty malarskie,
- roboty posadzkarskie.
2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zespół osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane, w tym koordynatora - inspektora w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz Inspektora w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

4.2.5.) Wartość części: 15766,67 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 119 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość dodatkowych wizyt na budowie koordynatora w ciągu tygodnia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.2. Zadanie nr 2 „Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 15 wraz
z przebudową schodów zewnętrznych oraz budową platformy dla osób niepełnosprawnych”.
Dla zadania nr 2 stanowi dokumentacja projektowa sporządzona przez Biuro konstrukcyjne mgr inż. Natalia Kisiel, ul. Pułaskiego 18/6, 58-100 Świdnica.
1) Zakres prac:
- roboty rozbiórkowe, w tym wyburzenie schodów zewnętrznych wejściowych do lokalu, demontaż pieców, urządzeń i mebli,
- budowa nowych żelbetowych schodów,
- montaż podnośnika pionowego dla osoby niepełnosprawnej,
- wymiana całej stolarki okiennej wraz podokiennikami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
- wymiana całej stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej,
- roboty konstrukcyjne,
- roboty tynkarskie,
- roboty wykończeniowe,
- wymiana instalacji – elektrycznych, kanalizacji, wody zimnej, ciepłej oraz gazowej,
- montaż grzejników oraz kotła gazowego,
- dostawa i montaż wyposażenia.
2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zespół osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane, w tym Koordynatora - Inspektora w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, Inspektora w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz Inspektora instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

4.2.5.) Wartość części: 12725 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość dodatkowych wizyt na budowie koordynatora w ciągu tygodnia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.3. Zadanie nr 3„ Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ”.

2.2. Dla zadania nr 3 stanowi dokumentacja projektowa sporządzona przez USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Adam Mądrzak, Boleścin 49d, 58-100 Świdnica.
1) Zakres prac:
- wykucie w ścianach otworów drzwiowych wraz z montażem drzwi,
-przebudowę instalacji centralnego ogrzewania polegającą na przesunięciu grzejników i ponownym ich podłączeniu do instalacji c.o.,
- wykonanie pochylni wraz z balustradą przy drzwiach balkonowych prowadzących na wewnętrzną parcelę szkoły,
- montaż dwóch gaśnic wraz z oznaczeniem w dwóch pomieszczeniach.
2) Usługa nadzoru inwestorskiego winna być pełniona przez Inspektora w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

4.2.5.) Wartość części: 2444,31 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość dodatkowych wizyt na budowie koordynatora w ciągu tygodnia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.4. Zadanie nr 4 „ Przebudowa schodów w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy” – etap II.

2.3. Dla zadania nr 4 stanowi dokumentacja projektowa sporządzona przez firmę „INVENT” Pracownię Projektowo-Wykonawczą mgr inż. Jacek Krawczyński, znajdującą się z siedzibą przy ulicy Spółdzielczej 11/4 w Świdnicy.
1) Zakres prac:
- roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni,
- roboty konstrukcyjne - fundament,
- dostawa i montaż podnośnika pionowego dla osób z niepełnosprawnościami,
- podłączenie platformy do sieci elektrycznej,
- prace brukarskie związane z budową podjazdu do windy.
2) Usługa nadzoru inwestorskiego winna być pełniona przez Inspektora w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

4.2.5.) Wartość części: 3279,67 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 77 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość dodatkowych wizyt na budowie koordynatora w ciągu tygodnia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,
1.2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,
1.2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej- Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
1.2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
Dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
Zadanie nr 1:

1) Inspektorem nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – koordynator:
a) uprawnienia budowlane(*) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wyższe wykształcenie, minimum 3 lata doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wykształcenie wyższe,
b) doświadczenie(**) w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót nad co najmniej 2 robotami budowlanymi o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto każda (słownie: trzysta tysięcy złotych), polegającymi na budowie lub przebudowie instalacji: c.o. lub wodociągowej, lub kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniu robót wykończeniowych.
Zadanie nr 2:
1) Inspektorem nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – koordynator:
a) uprawnienia budowlane(*) do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, minimum 3 lata doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wykształcenie wyższe,
b) doświadczenie (**) w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót nad co najmniej 2 robotami budowlanymi o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każda (słownie: dwieście tysięcy złotych), polegającymi na budowie lub przebudowie lokali mieszkalnych lub usługowych, wraz z instalacją wody, kanalizacją sanitarną, instalacją CO, instalacją elektryczną i instalacją gazową.

Zadanie nr 3:
1) Inspektorem nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – koordynator:
a) uprawnienia budowlane(*)do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, minimum 3 lata doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wykształcenie wyższe,
b) doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót nad co najmniej 2 robotami budowlanymi o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto każda (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), polegającymi na budowie lub przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, domku jednorodzinnego lub budynku użyteczności publicznej.

Zadanie nr 4:
1) Inspektorem nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – koordynator:
a) uprawnienia budowlane(*)do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, minimum 3 lata doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wykształcenie wyższe,
b) doświadczenie(**) w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót nad co najmniej 2 robotami budowlanymi o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł brutto każda (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), polegającymi na budowie/montażu podnośnika windowego lub platformy schodowej dla osób z niepełnosprawnościami.

Jeżeli Wykonawca będzie składał oferty na jedno lub dwa lub trzy lub cztery zadania, Zamawiający dopuszcza wykazanie dysponowania tą samą osobą, która posiada uprawnienia w określonym zakresie i specjalności w celu wykazania spełnienia powyższego warunku, jeżeli wskazany inspektor nadzoru wykaże, że posiada wymagane uprawnienia oraz doświadczenie wymagane dla Zadania: nr 1 lub nr 2 lub nr 3 lub nr 4.
(*)Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz.U. z 2023 poz. 553) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 220, z późn. zm.) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.
(**)Przez doświadczenie zawodowe Zamawiający rozumie doświadczenie uzyskane przy nadzorowaniu robót lub kierowaniu robotami - w Załączniku nr 5 do SWZ „Wykaz osób” należy wskazać nadzorowane roboty budowlane/kierowanie robotami budowlanymi oraz termin wykonywania wskazanych czynności – dzień, miesiąc, rok. Wymagane doświadczenie zawodowe nie jest tożsame z datą uzyskania uprawnień budowlanych.

Zamawiający wyjaśnia, że:
 pojęcia „budowa” i „przebudowa”, o których mowa powyżej są rozumiane zgodnie
z definicja zawartą w art. 3 pkt 6), 7a) ustawy prawo budowlane (t.j Dz.U. z 2023 poz. 553)
 Pod pojęciem „roboty budowlane” Zamawiający rozumie zamówienie (umowę), ale także roboty budowlane wykonane w ramach jednego zamówienia (umowy), obejmującego szerszy zakres prac.
 przez roboty wykończeniowe Zamawiający rozumie wykonanie robót: tynkarskich lub malarskich, lub posadzkarskich lub wymianę stolarki drzwiowej.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi Załącznik: nr 5.1. lub nr 5.2. lub 5.3. lub 5.4. do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

7. Do oferty należy dołączyć:
7.1. w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,
7.2. jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 7.1. – pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentowania spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,
7.3. pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
7.4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór: Załącznik: nr 2.1. lub nr 2.2. lub nr 2.3. lub nr 2.4. do SWZ i Załącznik: nr 3.1. lub nr 3.2. lub nr 3.3. lub nr 3.4. do SWZ.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (Załącznik: nr 4d.1. lub nr 4d.2. lub nr 4d.3. lub 4d.4 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdz. XV ust. 7. pkt. 7.4. SWZ, składa każdy
z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 PZP, w terminie nie krótszym niż̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany dopełnić następujących formalności:
1) dostarczyć Zamawiającemu w wyznaczonym terminie wykaz Podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy).
2) dostarczyć kserokopię uprawnień budowlanych wszystkich inspektorów nadzoru biorących udział w realizacji zadania potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
3) dostarczyć kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności wszystkich inspektorów nadzoru do właściwej izby, potwierdzonych za zgodność z oryginałem,
4) dostarczyć Oświadczenie Wykonawcy stosownie do art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (załącznik nr 4 do umowy).
5. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik: nr 6.1. lub nr 6.2. lub nr 6.3. lub 6.4. do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami (załącznikami) należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_swidnica w zakładce dedykowanej postępowaniu w terminie do dnia 16.06.2023 r. do godz. 09:00.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.