eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnica › Dostawa Ambulansu Typu C z wyposażeniem dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w LegnicyOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa Ambulansu Typu C z wyposażeniem dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Legnicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Pogotowie Ratunkowe w Legnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390760941

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 7

1.5.2.) Miejscowość: Legnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pogotowie.legnica@pertus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie-legnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa Ambulansu Typu C z wyposażeniem dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Legnicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a23ad13-04f7-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250807

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020323/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Zakup ambulansu Typu C ze środków zaplanowanych w budżecie UMWD na ochronę zdrowia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pogotowie-legnica.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pogotowie-legnica.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej do konkretnego Wykonawcy.
8. Wykonawca, jako podmiot profesjonalny, ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na https://pogotowie-legnica.logintrade.net/ przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
9. Ogólne zasady korzystania z Platformy:

a) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Platformy zakupowej Logintrade:
(https://pogotowie-legnica.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html);
b) wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA, ul. Braniborska, 2/10, 53-680 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8.ºº - 16ºº.
c) dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy Przetargowej jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e- mail :pogotowie.legnica@pertus.pl.
d) korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne;
10. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, najlepiej w najnowszej wersji;

d) włączona obsługa JavaScript;

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;

f) dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .pdf, .doc,

.xls, .docx, .xlsx, .jpg, .jpeg, .zip, .7z, XAdES, PAdES;

g) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie zakupowej i zapisany widoczny jest w Systemie jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, ul. Dworcowa 7, 59-220 Legnica; tel.: 76 87 63 210 (sekretariat).
2. Z Inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@pogotowie-legnica.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego oraz udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego | art. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w zw. Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
- archiwizacji danych | art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
- realizacji umowy z wybranym oferentem | art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której dane dotyczą przez okres trwania umowy
4. Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, który zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach został przygotowany w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych. Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych krajowych jest to okres 5 lat, dla zamówień publicznych unijnych jest to okres 10 lat

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy z dnia 11 września 2019r – Prawo zamówień Publicznych; Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (tzw. danych wrażliwych / szczególnej kategorii danych)
- Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
6. Posiada Pani/Pan:
- prawo żądania dostępu do danych - (zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 75 ustawy PZP)
- prawo żądania sprostowania danych - (zgodnie z art. 19.2 i art. 76 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników),
- prawo żądania usunięcia danych
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania - (zgodnie z art. 19.3 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania),
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
7. Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia oferty, a w przypadku wybranej oferty do zawarcia umów oraz ich realizacji.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 7/PNO/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa Ambulansu Typu C z wyposażeniem (nosze automatyczne, defibrylator transportowy) dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego
w Legnicy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114121-3 - Karetki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33192160-1 - Nosze

33182100-0 - Defibrylatory

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

1. Cena 60 %
2. Parametry techniczne 40 %

Kryterium cena zostanie oceniana wg poniższego wzoru:
Cn
C = ------------ x waga 60 % = liczba punktów
C
gdzie:
Cn - najniższa cena oferty nieodrzuconej
Co - cena oferty ocenianej
Parametry punktowane Punktacja TAK
/NIE* Parametr oferowany*
Ambulans typu C
Moc silnika powyżej 125 KW Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt
Automatyczna skrzynia biegów z możliwością manualnej zmiany biegów Tak – 15 pkt.
Nie – 0 pkt
Asystent martwego punktu pomagający unikać wypadków (rozpoznaje pojazdy w martwym punkcie i ostrzega kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi) Tak - 5 pkt.
Nie - 0 pkt
Elektrycznie domykane drzwi przesuwne prawe
i lewe (system ma być wyposażeniem fabrycznym pojazdu bazowego) Tak - 5 pkt.
Nie - 0 pkt
System przesuwu fotela przód tył u wezgłowia noszy. Przesuw umożliwiający ustawienie fotela
w pozycji ułatwiającej przechodzenie z kabiny kierowcy do przedziału medycznego oraz zajęcie prawidłowej pozycji przy głowie pacjenta leżącego na noszach. TAK - 5 pkt.
NIE – 0 pkt
Pojazd przeznaczony dla służb państwowych tj. wyposażonych w system umożliwiający dalszą eksploatację pojazdu nawet do 50 km/h (bez spadku mocy czy ograniczenia prędkości w przypadku poziomu płynu AdBlue poniżej minimalnego poziomu). TAK - 5 pkt.
NIE – 0 pkt
Razem maksymalnie 40 pkt
Ocena ofert nastąpi zgodnie z załącznikiem „formularz parametrów ocenianych”.
W celu porównania ofert zostanie zastosowany wzór:
Po
P = ------- x waga 40% = liczba punktów.
Pn
gdzie:
Po - punkty przyznane ofercie ocenianej
Pn - najwyższa liczba punktów przyznanych ofercie nieodrzuconej


2. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych
w niniejszym Rozdziale oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada rachunek w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy , w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę min. 500 000, 00 PLN;


4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy ambulansu typu C o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto PLN każda.

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4.1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
4.2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.4. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
4.5. Wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których ostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – według wzoru załącznika nr 3 do SWZ.
5. Zaakceptowany projekt umowy – stanowiący Załącznik Nr 5 do SWZ.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.1. i w pkt. 2.2. zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1). Załącznik nr 2 do SWZ 7/PNO/2023 Składane na podstawie art. 125 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 2). Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

3.1). Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy , w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę min. 500 000, 00 PLN;
3.2).Świadectwo homologacji dla pojazdu skompletowanego wydane na podstawie przepisów aktualnie obowiązujących (wystarczającym będzie załączenie dokumentu wystawionego przez właściwy urząd –bez dodatkowych załączników tj. np. karta wzoru podpisów),
3.3). Schemat oferowanej zabudowy medycznej przedstawiający widok strony lewej i prawej przedziału medycznego oraz widok zabudowy ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy a przedziałem medycznym,
3.4). Deklaracja zgodności CE wystawiona zgodnie z przepisami prawa polskiego potwierdzająca zgodność zabudowy medycznej z wymogami normy aktualnej PN EN 1789 lub równoważne w zakresie ambulansu typu C kategorii M1 potwierdzające DMC dla oferowanego pojazdu,
3.5). Foldery i opisy oferowanych urządzeń i sprzętu medycznego wraz z Deklaracjami zgodności CE wystawionymi zgodnie z przepisami prawa polskiego potwierdzającymi zgodność z normami 1789 lub 1865 lub równoważne (dla noszy głównych, transportera noszy głównych, defibrylatora transportowego).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

3.1). Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy , w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę min. 500 000, 00 PLN;
3.2).Świadectwo homologacji dla pojazdu skompletowanego wydane na podstawie przepisów aktualnie obowiązujących (wystarczającym będzie załączenie dokumentu wystawionego przez właściwy urząd –bez dodatkowych załączników tj. np. karta wzoru podpisów),
3.3). Schemat oferowanej zabudowy medycznej przedstawiający widok strony lewej i prawej przedziału medycznego oraz widok zabudowy ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy a przedziałem medycznym,
3.4). Deklaracja zgodności CE wystawiona zgodnie z przepisami prawa polskiego potwierdzająca zgodność zabudowy medycznej z wymogami normy aktualnej PN EN 1789 lub równoważne w zakresie ambulansu typu C kategorii M1 potwierdzające DMC dla oferowanego pojazdu,
3.5). Foldery i opisy oferowanych urządzeń i sprzętu medycznego wraz z Deklaracjami zgodności CE wystawionymi zgodnie z przepisami prawa polskiego potwierdzającymi zgodność z normami 1789 lub 1865 lub równoważne (dla noszy głównych, transportera noszy głównych, defibrylatora transportowego).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty stanowiące ofertę.
1.1. Wypełniony druk oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, zawierający
w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz
o akceptacji wszystkich postanowień SWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy
2. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą.
2.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.2. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
2.3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy, z określeniem adresu siedziby; ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
2.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
2.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

WYSOKOŚĆ WADIUM
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy)
2. FORMA WADIUM
Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
3. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM
1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert .
2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku:PKO BP S.A. I Oddział Legnica
Nr konta 46 1020 3017 0000 2302 0178 4693

3. Wadium winno zostać zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu musi zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie ze zwrotem: „Wadium w postępowaniu: 7/PNO/2023 Dostawa ambulansu Typu C z wyposażeniem ”.

4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2.3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy, z określeniem adresu siedziby; ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
2.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
2.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany przewidziane w § 10 projektu umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ 7/PNO/2023

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pogotowie-legnica.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-21 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Porozumienie DZ-N/17/2023 z dnia 01.03.2023 r. w sprawie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zakup jednego ambulansu wraz z wyposażeniem.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.