eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siemianowice Śląskie › "Schronienie dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży wraz z wyżywieniem w okresie od lipca do grudnia 2023r."Ogłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Schronienie dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży wraz z wyżywieniem w okresie od lipca do grudnia 2023r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003447492

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 17

1.5.2.) Miejscowość: Siemianowice Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 765 62 00

1.5.8.) Numer faksu: (32) 765 62 19

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mops@mops.siemianowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.siemianowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Schronienie dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży wraz z wyżywieniem w okresie od lipca do grudnia 2023r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-545dfcf7-02f6-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250259

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027904/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Pobyt/ schronienie w domu samotnej matki wraz z całodziennym wyżywieniem od VII do XII 2023r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/776184

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/776184
Korzystanie z Platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający wskazuje niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej, tj.:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
• komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
• zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
• włączona obsługa JavaScript,
• zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf,
• Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
• Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
• akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej określone w Regulaminie za-mieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.
• zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzy-stania z Platformy zakupowej w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Szkolna 17 (zwany dalej MOPS), tel. 32 765 62 00;
b) inspektorem ochrony danych w MOPS jest Paulina Stępień, dane kontaktowe: tel.: 32 765 62 34; adres poczty elektronicznej iod@mops.siemianowice.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „Ustawa”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.261.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 134320,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług całodobowego okresowego pobytu (przez 7 dni w tygodniu) w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”, zwany dalej „Domem” wraz z całodziennym wyżywieniem dla około 10 osób z terenu Siemianowic Śląskich, tj. w ilości 1.840 osobodni, nie mniej niż 552 osobodni. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić osobom usługi terapeutyczno- wspomagające.
Za całodzienne wyżywienie uważa się śniadanie, gorący posiłek i kolację.
- za gorący posiłek uważa się porcję zupy z wkładką mięsną o pojemności minimum 450 ml, o kaloryczności co najmniej 700 kcal i temperaturze w granicach 75 stopni Celsjusza, lub drugie danie o kaloryczności co najmniej 700 kcal i temperaturze w granicach 63 stopni Celsjusza,
- za śniadanie i kolację uważa się pieczywo + dodatki do pieczywa wraz z napojem (kawa zbożowa lub herbata).
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zapewnia dostęp do podstawowych środków higieny osobistej, takich jak mydło, papier toaletowy (przy przyjęciu do Domu) oraz gwarantuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych, a także zapewnia, że Dom jest wyposażony w apteczkę.
Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie do:
zapewnienia przyjęć osób do Domu całodobowo;
• poszanowania sfery prywatności osób przebywających w Domu, tworzenia warunków bytowych zbliżonych do domowych i rodzinnej atmosfery;
• zapewnienia pomocy mieszkańcom Domu w sytuacjach zagrażających ich życiu lub zdrowiu poprzez umożliwienie pierwszego kontaktu z lekarzem lub placówkami służby zdrowia;
• prowadzenia dokumentacji Domu, która obejmuje w szczególności: regulamin Domu, dokumentację opisującą bieżące wydarzenia w Domu, rejestr osób korzystających z pomocy Domu wraz z oświadczeniami o przestrzeganiu regulaminu;
• Wykonawca zobowiązany jest w obiekcie, w którym mieści się Dom spełniać wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, BHP oraz przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia publicznego zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, służbą zdrowia, innymi podmiotami w zależności od potrzeb.
UWAGA
W przypadku posiadania więcej niż jednego Domu Wykonawca zobowiązany jest wskazać tylko jeden z nich, w którym będzie realizowane zamówienie.
Wykonawca zapewnia, że dysponuje w domu osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe: psychologa, pedagoga, terapeuty, prawnika, pracownika socjalnego, które będą świadczyć osobom przebywającym w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży usługi odpowiednie do ich potrzeb
Wykonawca zobowiązany jest spełniać w zakresie dotyczącym Domu wszystkie standardy wynikające z rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z dnia 17.01.2012 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 150).

4.2.6.) Główny kod CPV: 85320000-8 - Usługi społeczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55270000-3 - Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W przypadku wyczerpania w całości maksymalnej liczby osobodni, o których mowa w punkcie 4.1. SWZ przed upływem okresu obowiązywania umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększającego zakres zamówienia, tj. polegające na zwiększeniu liczby osobodni.
Wykonawca nie może odmówić wykonania umowy w zakresie objętym opcją, o ile Zamawiający złoży oświadczenie o skorzystaniu z niej, na co najmniej 2 tygodnie przed wyczerpaniem w całości ww. maksymalnej liczby osobodni. Zlecenie wykonania zamówienia objętego prawem opcji nie będzie wymagało zawarcia odrębnej umowy z Wykonawcą. Maksymalna liczba osobodni objętych opcją nie może przekroczyć 20% zamówienia podstawowego, tj. 368 osobodni.
Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji do 31.12.2023r.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu wykonania zamówienia objętego prawem opcji obliczone na podstawie ceny jednostkowej wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym oraz zakresu wykonanej przez Wykonawcę usługi w ramach opcji.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji wielokrotnie - do momentu wyczerpania maksymalnego zakresu opcji określonego w punkcie 4.6.2. SWZ
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.
W zakresie realizacji zamówienia objętego prawem opcji zapisy umowy, jaka zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, stosuje się odpowiednio.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której Zamawiający przyznał największą łączną liczbę punktów w ramach niżej wymienionych kryteriów oceny.
- Cena: 60 pkt
- Odległość Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży od siedziby Zamawiającego: 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży od siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dot. uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają standardy podstawowych usług świadczonych przez domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z dnia 17.01.2012r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 150).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ;
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania stanowiące Załączniki nr 3 i 3a do SWZ;
c) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego/ Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
UWAGA: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w punkcie 13.11.2 lit. c) jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w Formularzu ofertowym.(Podstawa prawna: § 13 ust. 1–3 rozporządzenia ministra rozwoju, pracy i technologii z 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.2020, poz. 2415).
d)jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, jeśli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w punkcie 13.11.2. lit. c);
e) jeżeli dotyczy - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą składają: pełnomocnictwo, oświadczenie stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ oraz każdy z Wykonawców z osobna zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SWZ oraz oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania – Załączniki nr 3 i 3a do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika i zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie:
1) zmiany strony umowy, tj. w sytuacji wystąpienia następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów,
2) zmiany wysokości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, w tym cen jednostkowych brutto związanych:
- z urzędową zmianą stawki podatku od towarów i usług;
- ze zmianą wskaźnika cen towarów i usług (CPI) powyżej 25 %;
- ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej w porównaniu do stawek wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2022r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1952);
- ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody stron umowy na jej dokonanie. Wniosek, o którym mowa winien zawiera:
1) propozycję (zakres) zmiany;
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany;
3) podstawę dokonania zmiany;
4) informacje lub dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy
Ciężar wykazania zmian mających wpływ na zwiększenie kosztów wykonania przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem internetowym prowadzonego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 08:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pełny opis przedmiotu zamówienia oraz pełny zakres pozostałych niezbędnych informacji dot. przedmiotowego postępowania, w szczególności dot. udostępniania dokumentów został zawarty w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.