eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego na potrzeby nowo budowanego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 25 we Wrocławiu, w podziale na 2 zadania.Ogłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego na potrzeby nowo budowanego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 25 we Wrocławiu, w podziale na 2 zadania.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSZKOLE NR 28 FANTAZJA

1.3.) Oddział zamawiającego: P28

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930112940

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Orla 5-7

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-143

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 71 7986781

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.p028@wroclawskaedukacja.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://przedszkolefantazja.edupage.org/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego na potrzeby nowo budowanego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 25 we Wrocławiu, w podziale na 2 zadania.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9172e705-0482-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250228

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9172e705-0482-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z swz.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z swz.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z swz.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego na potrzeby nowo budowanego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 25 we Wrocławiu, w podziale na 2 zadania.
3.2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 30200000-1, 30213100-6, 30232100-5.
3.3. Przedmiot zamówienia został podzielony na części – liczba zadań 2.
3.4. Zadanie nr 1 – sprzęt komputerowy.
3.5. Zadanie nr 2 – urządzenia wilofunkcyjne.
3.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
3.7. Wymagania dla Wykonawcy lub podwykonawcy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z art. 95 PZP: nie dotyczy.
3.8. Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca odbył wizję lokalną zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp.
3.9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ zawarty w zestawieniu cenowym, stanowiącym Załącznik
nr 7 do SWZ.
3.10. Informacje ogólne:
• adres dostawy i instalacji sprzętu: Wrocławiu ul. Asfaltowa 6.
• Zamawiający oddaje do dyspozycji budynek szkoły w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 17.
• po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do dokonania oględzin budynku w zakresie sposobu dostawy i instalacji sprzętu.
• w chwili obecnej trwa budowa budynku szkolno-przedszkolnego, planowany termin oddania budynku do użytkowania to 1 lipca 20223r.
• dostawa i instalacja sprzętu komputerowego nastąpi na pisemne wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy na 5 dni przed planowaną dostawą. Zamawiający planuje realizację danego zamówienia w terminie od 14-25 sierpnia 2023r.
• Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany będzie do dostawy, rozładowania i wniesienia do wskazanych pomieszczeń, a także do instalacji i uruchomienia dostarczonego sprzętu.
• Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowe, nieużywane i nie uszkodzone; sprzęt winien posiadać atesty i certyfikaty pozwalające na stosowanie ich w jednostce oświatowej - szkole, Wykonawca zobowiązany jest, na wezwanie Zamawiającego, przedłożyć certyfikaty zgodności spełniające wymogi bezpieczeństwa, ergonomii i zagwarantowania wyposażenia dobrej jakości, wydane przez jednostki certyfikujące te wyroby, w szczególności certyfikaty bezpieczeństwa wg obowiązujących norm bezpieczeństwa.
• Przy dostawie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć instrukcje obsługi w języku polskim.
• wyszczególnione w Opisie przedmiotu zamówienia parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego.
• Zamawiający informuje, iż wskazanie nazw zwyczajowych w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego produkty, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
• Wykonanie dostawy i instalacji zostanie odebrane protokołem odbioru zgodnym ze wzorem przygotowanym przez Zamawiającego. Protokół na obowiązującym wzorze zostanie sporządzony przez Wykonawcę w 2 egzemplarzach: po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. Podpisany przez obie strony protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-25

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z swz.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego na potrzeby nowo budowanego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 25 we Wrocławiu, w podziale na 2 zadania.
3.2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 30200000-1, 30213100-6, 30232100-5.
3.3. Przedmiot zamówienia został podzielony na części – liczba zadań 2.
3.4. Zadanie nr 1 – sprzęt komputerowy.
3.5. Zadanie nr 2 – urządzenia wilofunkcyjne.
3.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
3.7. Wymagania dla Wykonawcy lub podwykonawcy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z art. 95 PZP: nie dotyczy.
3.8. Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca odbył wizję lokalną zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp.
3.9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ zawarty w zestawieniu cenowym, stanowiącym Załącznik
nr 7 do SWZ.
3.10. Informacje ogólne:
• adres dostawy i instalacji sprzętu: Wrocławiu ul. Asfaltowa 6.
• Zamawiający oddaje do dyspozycji budynek szkoły w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 17.
• po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do dokonania oględzin budynku w zakresie sposobu dostawy i instalacji sprzętu.
• w chwili obecnej trwa budowa budynku szkolno-przedszkolnego, planowany termin oddania budynku do użytkowania to 1 lipca 20223r.
• dostawa i instalacja sprzętu komputerowego nastąpi na pisemne wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy na 5 dni przed planowaną dostawą. Zamawiający planuje realizację danego zamówienia w terminie od 14-25 sierpnia 2023r.
• Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany będzie do dostawy, rozładowania i wniesienia do wskazanych pomieszczeń, a także do instalacji i uruchomienia dostarczonego sprzętu.
• Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowe, nieużywane i nie uszkodzone; sprzęt winien posiadać atesty i certyfikaty pozwalające na stosowanie ich w jednostce oświatowej - szkole, Wykonawca zobowiązany jest, na wezwanie Zamawiającego, przedłożyć certyfikaty zgodności spełniające wymogi bezpieczeństwa, ergonomii i zagwarantowania wyposażenia dobrej jakości, wydane przez jednostki certyfikujące te wyroby, w szczególności certyfikaty bezpieczeństwa wg obowiązujących norm bezpieczeństwa.
• Przy dostawie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć instrukcje obsługi w języku polskim.
• wyszczególnione w Opisie przedmiotu zamówienia parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego.
• Zamawiający informuje, iż wskazanie nazw zwyczajowych w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego produkty, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
• Wykonanie dostawy i instalacji zostanie odebrane protokołem odbioru zgodnym ze wzorem przygotowanym przez Zamawiającego. Protokół na obowiązującym wzorze zostanie sporządzony przez Wykonawcę w 2 egzemplarzach: po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. Podpisany przez obie strony protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30232100-5 - Drukarki i plotery

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-25

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z swz.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – według załącznika do SWZ;
b) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,
o których mowa w:
• Art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy,
• Art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
• Art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę sporządza się na FORMULARZU OFERTOWYM – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
2) Zestawienie cenowe – zgodnie z załącznikiem do SWZ.
3) Zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby oraz oświadczenie, o których mowa w Rozdziale 9 pkt 9.2. i 9.8. (jeżeli dotyczy).
4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być przekazane w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z swz.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z swz.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 17:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty winny być złożone za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na Platformie e-zamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 17:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku, do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.