eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › "Transport odpadów o kodach: 20 03 07, 20 01 35*; 20 01 36 , 20 01 23*, 16 01 03 spod osłon śmietnikowych i miejsc gromadzenia odpadów na terenie miasta Koszalina ."Ogłoszenie z dnia 2023-06-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Transport odpadów o kodach: 20 03 07, 20 01 35*; 20 01 36 , 20 01 23*, 16 01 03 spod osłon śmietnikowych i miejsc gromadzenia odpadów
na terenie miasta Koszalina .”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330253984

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Komunalna 5

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-724

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pgk@pgkkoszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkkoszalin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Transport odpadów o kodach: 20 03 07, 20 01 35*; 20 01 36 , 20 01 23*, 16 01 03 spod osłon śmietnikowych i miejsc gromadzenia odpadów
na terenie miasta Koszalina .”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e8b4f72-0462-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250020

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_koszalin/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności składanie świadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem strony :
https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_koszalin/proceedings zwanej dalej Platformą. Wykonawcy winni zapoznać się z regulaminem
Platformy, znajdującym się na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin, oraz Instrukcjami dla Wykonawców: link:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje , w którym zawarto wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 11.1.2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie
dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf,.pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w pkt 8.1 składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) uprzejmie informujemy, że:
1) Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Przedsiębiorstwie jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
2) Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej pod adresem: http://pgk.koszalin.ibip.pl/public/?id=216428
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
____________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): patrz punkt 3.15.)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 19/AP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Opis zakresu usługi: 1. Wykonawca przystąpi do realizacji usługi w ciągu 24 godzin od powiadomienia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
2. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do: 2.1. pobrania w siedzibie Zamawiającego aktualnego harmonogramu, 2.2. pobrania w siedzibie Zamawiającego potwierdzenia wystawienia karty przekazania odpadów komunalnych w systemie BDO. 2.3. montażu urządzeń monitorujących – GPS.
3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do zabezpieczenia transportowanych odpadów przed rozsypywaniem w sposób gwarantujący bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 4. Po przetransportowaniu odpadów Wykonawca zobowiązany jest do posprzątania miejsca gromadzenia odpadów. 5. Wykonawca dostarczy transportowane odpady pod adres:
5.1. Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 - Sianów ul. Łubuszan 80.
5.2. Zużyty sprzęt elektryczny 20 01 35*; 20 01 36 - Koszalin ul. Komunalna 5 rozładunek do kontenera. 5.3. Urządzenia zawierające freony 20 01 23* - Koszalin ul. Komunalna 5 rozładunek do kontenera.
5.4. Zużyte opony 16 01 03 - Sianów ul. Łubuszan 80.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena całego zamówienia 100% = 100 punktów,
Zamawiający przyjmuje 1% = 1 punkt, Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów,
Ocena kryterium cena całego zamówienia obliczona zostanie zgodnie ze wzorem:

Najniższa cena brutto z ocenianych ofert
--------------------------------------------------- x 100 = ilość uzyskanych punktów
Cena brutto badanej oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ tj. art. 112 ust. 2 pkt. 2 ) oraz pkt. 4 ) dotyczące zdolności technicznej
i zawodowej w zakresie doświadczenia oraz uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. 6.2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunku określonego w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca: a) wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę o wartości co najmniej 100.000,00 złotych brutto, polegającą na transporcie odpadów obejmującym minimum 2 rodzaje kodów odpadów tj. 20 03 07, 16 01 03 będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Zamawiający uzna za spełnienie warunku wykonanie transportu obejmującego minimum 2 wykazane kody odpadów 20 03 07, 16 01 03 na podstawie jednej umowy lub odrębnych umów na pojedyncze kody odpadów, których suma łącznej wartości wynosi co najmniej 100.000,00 zł. brutto wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane z należytą starannością – załącznik nr 6 - „Wykaz usług”. b) Zdolności techniczne- Wykonawca przystępując do wykonania usługi zobowiązany jest dysponować minimum jednym pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej (co najmniej) do 3,5 Mg, o pojemności skrzyni ładunkowej minimum 4 m3. W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy. Zdolności kadrowe: c) Zdolności kadrowe - Wykonawca zobowiązany jest dysponować pracownikami do realizacji zamówienia: 1) minimum 1 kierowca do obsługi pojazdów,
2) minimum 2 pracowników do załadunku odpadów (ładowaczy).
3) minimum 1 osoba nadzoru, która będzie odpowiedzialna za bezpośredni kontakt z Zamawiającym (w tym do podpisywania zleceń, protokołów odbioru i składania oświadczeń woli). Uwaga dla Wykonawcy ! Funkcje kierowcy, pracownika do załadunku odpadów i osoby do nadzoru może pełnić ta sama osoba. Pracownicy wykonujący czynności fizyczne bezpośrednio związane z załadunkiem i transportem odpadów oraz kierujące pojazdami wykorzystywanymi do realizacji przedmiotu zamówienia przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) d) Dodatkowe wymagania: Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pracowników w jednolite ubrania lub kamizelki, oznakowane emblematem (nadrukiem) zawierającym logo lub nazwę Zamawiającego (PGK Koszalin) oraz we wszystkie wymagane przepisami środki ochrony osobistej, niezbędne przy realizacji usługi. 6.3. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunku określonego w art. 112 ust. 2 pkt 2 ) ustawy Pzp dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: a ) Wykonawca zobowiązany jest posiadać numer rejestrowy w bazie danych o produktach
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. z 2022 r poz.699) w zakresie zgodnym z niniejszym SOPZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.4.1.Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 3 do SWZ;

8.4.2. Oświadczenie składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - Załącznik nr 4 do SWZ;

8.4.3. Oświadczenie dotyczące zakazu udziału rosyjskich podmiotów w zamówieniach publicznych dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie - Załącznik nr 5 do SWZ;8.4.4. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji;UWAGA !
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.4.4., składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator
lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona
ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.4., zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach BDO oraz o gospodarce odpadami odpowiadający zakresem niniejszego SOPZ. Wykaz usług wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie - Załącznik nr 6
do SWZ; Wykaz sprzętu. - Załącznik nr 7 do SWZ; Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - Załącznik nr 8 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium
w wysokości 3.000,00 zł Wadium wniesione w pieniądzu winno być przekazane na rachunek: PKO BP S.A. nr 79 1020 2791 0000 7402 0289 7726 z dopiskiem: „Transport odpadów o kodach: 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe, 20 01 35*; 20 01 36 – zużyty sprzęt elektryczny, 20 01 23*- urządzenia zawierające freon, 16 01 03 – zużyte opony spod osłon śmietnikowych i miejsc gromadzenia odpadów na terenie miasta Koszalina .”
14.3.Potwierdzenie wpłaty wadium stanowi załącznik składany razem z ofertą. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2
i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
1) Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 1-4 ustawy Pzp wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
• pieniądzu;
• gwarancjach bankowych;
• gwarancjach ubezpieczeniowych;
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r., poz. 299 z późn. zm.).
2) Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (tj. jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
3) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w formie elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
• musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;
• z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
• powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
• termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
• w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania oraz nr zadania, którego dotyczy;
• beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Koszalinie;
• w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(art. 58 ustawy Pzp.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała
swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
4) Gwarancje i poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp podlegać muszą prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy polskie. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Gwarancje i poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu,
a wszystkie spory odnośnie gwarancji poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim
i poddane jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
5) Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. zostanie odrzucona.
6) Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacja zostały zawarte w punkcie 10 Rozdziału I SWZ -" Instrukcji dla Wykonawców" 10. Informacja dla Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 10.2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w
pkt. 1 należy dołączyć do oferty. 10.3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
10.4. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został
określony w punktach 8; 12.18.2;, 18.1. oraz 18.3. Rozdział I SWZ. 10.5. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami
wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4.
10.6. Przed zawarciem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek
przedstawić zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej: 1)
zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację
przedmiotu zamówienia, 2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 3) czas obowiązywania umowy,
który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia. 10.7. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
składają wraz z oferta oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zmiana umowy jest możliwa w przypadku: 1) zmiany terminu usługi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 2) zmiany osób upoważnionych do realizacji umowy wskazanych w § 5, 3) jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy,
4) zmiany sposobu wykonania zamówienia w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia,
5) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienie okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia – z zastrzeżeniem § 1 ust. 5, 6) wystąpienia klęski żywiołowej lub gdy warunki atmosferyczne lub inne obiektywne okoliczności uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy.
7) zmiany terminu wykonania usługi w przypadku jego zdezaktualizowania na skutek przedłużenia postępowania o zamówienie publiczne.
3. Zmiany objęte ust. 2 mogą być zainicjowane przez Wykonawcę lub Zamawiającego poprzez pisemne żądanie skierowane do drugiej ze stron. W żądaniu winna zostać wskazana przyczyna zmian, jej uzasadnienie, a także szczegółowy zakres zmiany.
4. W przypadku zawarcia umowy na czas dłuższy niż 6 miesięcy możliwa jest nadto zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.
5. W przypadku zaistnienia zmiany, o której mowa w ust. 4 Wykonawca może złożyć wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia do Zamawiającego, w którym zobowiązany jest dołączyć Zamawiającemu szczegółową kalkulację podwyższenia wynagrodzenia i pisemne uzasadnienie wpływu zmiany ww. wartości na koszty wykonania zamówienia, a Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni.
6. W przypadku zmian w trakcie realizacji umowy ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszego zamówienia:
1) Wykonawca może wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia po upływie minimum 6 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy,
2) waloryzacji podlegać może jedynie wynagrodzenie za niezrealizowaną część zamówienia,
3) Wykonawca może wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy po 6 miesiącach od zawarcia niniejszej umowy zmianie ulegnie współczynnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statycznego na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z zastrzeżeniem, że realny wzrost w/w współczynnika wynosić będzie co najmniej 10 % - tj. różnica między sumą ogłaszanych współczynników wraz z pierwszym współczynnikiem ogłoszonym po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy a współczynnikiem obowiązującym w dacie zawarcia umowy, wynosić będzie co najmniej 10%,
4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w odniesieniu do różnicy w/w wskaźnika, lecz łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy może wynieść do 20 % wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w dacie zawarcia niniejszej Umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
5) w wypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy - zmiana wynagrodzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 13:15

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_koszalin/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

18. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
18.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży:
• umowę regulującą współpracę – w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
• pełnomocnictwo do zawarcia umowy, jeżeli nie wynika ono z treści oferty;
• dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia nie mniejszej niż 50.000,00 tysięcy złotych przez cały okres trwania umowy.
•dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18.2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym art. 308 ust. 2 lub ust. 3 Ustawy PZP.
18.3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
18.4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

18.A. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy
18.A.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18.A.2. Kwota zabezpieczenia wynosi 3 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.