eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Władysławowo › Sukcesywne dostawy wędlin do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie wraz z usługą transportuOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy wędlin do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie wraz z usługą transportu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie, (00-449), ul. Łazienkowska 6A, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie (84-120) ul. Żeromskiego 52

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 14273335600035

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żeromskiego 52

1.5.2.) Miejscowość: Władysławowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-120

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 58 674 63 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.wladyslawowo@cos.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cos.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - instytucja gospodarki budżetowej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sport

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy wędlin do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie wraz z usługą transportu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-87345c01-0459-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249822

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00005041/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Sukcesywne dostawy mięsa oraz wędlin różnych do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie wraz z usługą transportu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-87345c01-0459-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
9. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
10. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. – nie dotyczy niniejszego postepowania
11. Informacje, oświadczenia lub dokumenty , inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
12. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
13. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralny Ośrodek Sportu, ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa.
 Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@cos.pl, tel. 513790306 ;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ” SUKCESYWNE DOSTAWY WĘDLIN WRAZ Z USŁUGĄ TRANSPORTU DO OŚRODKA PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH WE WŁADYSŁAWOWIE” odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 21/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Baleron gotowany wieprzowy-wędlina wieprzowa z karku,peklowana gotowana i podwedzana typu Staropolskie Wędliny lub produkt równoważny kg 70
2. Parówki z fileta drobiowego Zawartość mięsa drobiowego min 80 %, Indykpol, Morliny,Tarczyński,Drobimex lub produkt równowazny kg 220
3. Boczek wędzony plastry-produkt mięsny uzyskany z boczku wieprzpwego,pekolwany,wędzony dymem z drewna olchowego,plasterkowany.plastry o grubości max 1,5 mm (pakowany w opakowania max 1 kg) typu Kaminiarz, Morliny, Kościerzyna lub produkt równoważny kg 130
4. Boczek wędzony/parzony Z/S chudy typu KAMINIARZ, Staropolskie Wędliny, Duda,Kabanos opakowanie max 1 kg lub produkt równowazny. kg 145
5. Boczek wędzony krojony w kostkę -opakowanie ,ax 150 g typu Morliny lub produkt równoważny kg 20
6. Kiełbasa biała surowa, wieprzowa, w osłonce naturalnej z majerankiem typu Morliny, EMDE, Peklimar lub produkt równoważny kg 140
7. Szynka z czarnuszką-wędzonka wyprodukowana z mięśnia szynki wieprzowej z delikatnym tłuszczykiem,o wyrażnym smaku i aromacie dzięki ziarenkom czarnuszki typu Duda lub produkt rownoważny….............. kg 60
8. Kiełbasa śląska ekstra kiełbasa średniorozdrobniona, z mięsa wieprzowego i wołowego typu Viola,, Spiżarnia Dominika,Duda,Staropolskie Wędliny,Olewnik lub produkt równoważny kg 350
9. szynka biała - Wyprodukowana z mięsa wieprzowego z szynki, peklowana,
parzona. Z wyraźną otoczką z przypraw. Barwa mięsa na przekroju różowa, dopuszczalne przetłuszczenia
śródmięśniowe. Konsystencja ścisła, krucha. Smak i zapach charakterystyczny
dla szynki peklowanej, parzonej, umiarkowanie słony. typu Staropolskie Wędliny , Tarczyński, lub produkt równoważny kg 200
10. krupnioki-kaszanka na grilla typu JBB,STW ,Kabanos,Haga lub produkt równoważny….............. kg 150
11. Salceson ozorkowy-wędlina wieprzowa z ozorów i mięsa mielonego z przyprawami.Produkt parzony z dodatkiem krwi wieprzowej typu Duda,JBB,Staropolskie Wędliny lub produkt równowazny kg 35
12. Szynka konserwowa wieprzowa w bloku-firmy Haga,Staroposkie Wędliny,Tarczyński lub produkt równoważny…......................... kg 250
13. Kiełbaski typu pyszne kiełbasa średniorozdrobniona wieprzowa (małe kiełbaski) opak. o wadze max 2 kg typu MORLINY, Prosiaczek, EMDE lub produkt równoważny kg 350
14. kiełbasa szynkowa - Gruborozdrobniona, parzona kiełbasa wieprzowa,lekko podwędzana w osłonce niejadalnej
typu Tarczyński, Staropolskie Wędliny,Duda,Kier lub produkt równoważny kg 120
15. Kiełbaski z fileta - mięso drobiowe z indyka, grubomielone,podwędzane Opak max 1 kg Typu Drobimex,Tarczyński lub produkt rownoważny kg 80
16. Krakowska sucha, grubo rozdrobniona z mięsa wieprzowego z dodatkiem przypraw. Produkt wędzony i parzony a następnie suszony. MAP typu Balcerzak,Kier.Staropolskie Wędliny lub produkt równoważny kg 80
17. Pierś delikatesowa z kurcząt - szynka z wysokiej jakości fileta z piersi z kurczaka o jednolitej strukturze, wysokiej mięsności min 85% typu Tarczyński, Indyk-pol, drobimex lub produkt równoważny kg 150
18. Luncheon Meat - mielonka wieprzowa.konsystencja ścisła typu SOKOŁÓW, JBB, KIER lub produkt równoważny. kg 120
19. Ogonówka wędzona - wędzonka wieprzowa,parzona,peklowana typu Staropolskie Wędliny, Sokołów,Kier lub produkt równoważny kg 125
20. Parówki wieprzowe grube np. Parówkowa kiełbasa wieprzowa/zawartość mięsa wieprzowego min 50%/,homogenizowana,wędzona,parzona,w jelicie naturalnym/pakowane hermetycznie-opakowanie max 2 kg/ typu JBB, Morliny, Spiżarnia Dominika lub produkt równoważny kg 30
21. cienkie parówki wieprzowo - cielęce z dodatkiem
aromatycznych przypraw, Produkt parzony w osłonce kolagenowej.skład;mięso cielęce co najmniej 40%,mięso wieprzowe co najmniej 60% typu Nove, Viando, JBB lub produkt równoważny kg 150
22. Kiełbaski typu Paryżanki, Berlinetki - mięso wieprzowe,częściowo odtłuszczone,homogenizowane i wędzone,pakowane max 1.50 kg,typu JBB, Morliny, Ełk Mazury lub produkt równoważny kg 400
23. Pasztet pieczony drobiowy grubo mielony z indykiem i gęsiną, typu Indykpol, Duda, ,Indykpol lub produkt równoważny kg 35
24. Pasztet z żurawiną,śliwką -pasztet drobiowo-wieprzowy z dodatkami, grubo mielony, pieczony w formie,typu Indykpol,Olewnik lub produkt równoważny…............. kg 75
25. Pasztetowa ze szczypiorkiem skład tłuszcz wieprzowy, mięso wieprzowe, wątróbka, szczypiorek, sól i przyprawy o wadze 250-300g g typu JBB, DUDA lub produkt równowazny kg 60
26. Piersi z kurczaka wędzone -opakowanie hermetyczne max 1 kg typu Roldrobi,Animex lub produkt rownoważny kg 150
27. Polędwica łososiowa, wędzonka surowa wędzona ze schabu wieprzowego typu Viola,Staropolskie Wędliny, lub produkt równoważny kg 230
28. Polędwica typu sopocka polędwica wieprzowa poddana wędzeniu i parzeniu typu Balcerzak,Staropolskie Wędliny,Viola lub produkt równoważny kg 250
29. Indyk gotowany-wyprodukowany z całego fileta z indyka o niskiej zawartości tłuszczów poniżej 3%,wysoka mięsnośc ze 113 gr mięsa-100 gr produktu,wysoka zawartość białka,bez dodatku fosforanów,typu Tarczyński,Indykpol lub produkt równoważny kg 150
30. Salami wieprzowe i wieprzowo-wołowe, w otoczce z przyparaw i bez otoczki (do wyboru w trakcie realizacji zamówienia) typu Zimbo,Tarczyński lub produkt równoważny kg 80
31. parówki z szynki - cienkie parówki bez osłonek wyprodukowane z szynki
wieprzowej. Zawartość mięsa min 95 %. Zapach i smak charakterystyczny dla
parówek, kolor mięsa jasnoróżowy. typu Sokołów, Tarczyński, Nowak lub produkt równoważny kg 300
32. Szynka typu dębowa - szynka wędzona, parzona, naturalnie krucha, zawartość mięsa wieprzowego 95% typu ,Staropolskie Wędliny, Balcerzak lub produkt równoważny kg 150
33. Schab tradycyjnie wędzony - schab wędzony dymem.ciemna barwa z wyraźnym aromatem typu Balcerzak,Kabanos,Duda,Spiżarnia Dominika lub produkt równoważny kg 220
34. Konserwa Tyrolska - mięsność ok 90%,drobno mielona typu JBB,Tarczyński lub produkt równoważny kg 150
35. szynka gotowana- skład:szynka wieprzowa co najmniej 55%,,aromaty w tym aromat dymu wędzarniczego,białko sojowe,białko wieprzowe,sól,skrobia ziemniaczana typu Kabanos,Staropolskie Wędliny lub produkt rownoważny…............... kg 300
36. schab w przyprawach-wędlina ze schabu otoczona kompozycją przypraw typu:płatki czosnku,papryka,cebula,wędzona,parzona,mięso wieprzowe min 70 %,pakowany hermetycznie,opakowanie max 2 kg typu Mas-Drob,Madej Wróbel lub produkkt równoważny… kg 180
37. Szynka zrazowa-szynka z części zrazowej/udzca wieprzowego/parzona,wędzona,zawartość mięsa wieprzowego min 75% typu Balcerzak,Staropolskie wędliny ,Krakus lub produkt równoważny kg 150
38. schab biały-wędlina wieprzowa/schab co najmniej 75%/,bez aromatu wędzenia,z dodatkiem przypraw typu Kabanos,Mas-Drob opakowanie hermetyczne max 2 kg kg 80
39. Wędlina Krakowska drobiowa,wędlina drobiowa, produkt otrzymywany z grubo rozdrobnionego mięsa z pekolwanych filetów drobiowych/nie mniej niż 80%/ z dodatkiem przypraw,parzony wędzony ,batony w osłonkach sztucznych,białkowych,obustronnie klipsowane,barwa od jasnobrązowej do brązowej,osłonka ściśle przylegająca do farszu.- typu DUDA, Kier,Tarczyński,STW lub produkt równoważny kg 100
40. Szynka konserwowa drobiowa w bloku, zawartość mięsa drobiowego min 75% typu Duda, Tarczyński,Indykpol lub produkt równoważny kg 170
41. Polędwica miodowa - produkt drobiowy z dodatkiem wieprzowiny, parzony, zawartość mięsa drobiowego min 40% typu Indykpol, CEDROB lub produkt równoważny kg 200
42. Filet złocisty z kurczaka - soczysta wędlina z fileta drobiowego o zawartości mięsa min 75% typu Duda, Indykpol lub produkt równoważny kg 130
43. Kiełbasa żywiecka bez E-/konserwantów/-delikatnie podsuszana typu Staropolskie Wędliny lub produkt rownowazny kg 45
44. Kiełbasa krakowska sucha - produkt bezglutenowy kg 2
45. Parówki z szynki - produkt bezglutenowy kg 2
46. Polędwica sopocka - produkt bezglutenowy kg 2
47. Frankfurterki - produkt bezglutenowy kg 2
48. Pierś gotowana z indyka -gotowane mięso z indyka ,delikatnie doprawione aromatycznymi przyprawami,zawartość tłuszczu max 3,5%,zawartość mięsa z indyka min.55%,w osłonce tekstylnej,konsystencja dość ścisła,soczysta,krucha,barwa na przekroju jasnoróżowa,parzona,gruborozdrobniona ,pakowana hermetycznie max 2 kg-typu Olewnik,Indykpol lub produkt równoważny kg 150

4.2.6.) Główny kod CPV: 15131130-5 - Wędliny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15131135-0 - Wędliny drobiowe

15131410-2 - Szynka

15131120-2 - Produkty wędliniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

oświadczenie według pkt. 8 załącznika nr 2 oraz oświadczenia o cechach oferowanych produktów wymagane w tabeli asortymentowej każdej z części zamówienia w kol. 3

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

oświadczenie według pkt. 8 załącznika nr 2 oraz oświadczenia o cechach oferowanych produktów wymagane w tabeli asortymentowej każdej z części zamówienia w kol. 3

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

ZMIANA UMOWY
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w trakcie jej wykonywania w zakresie zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, od dnia dokonania zmian przepisów w tym zakresie, proporcjonalnie do wprowadzonych zmian przepisów,
2. Wniosek o dokonanie zmiany Umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności stanowiące podstawę zmiany Umowy powinny być uzasadnione, a w miarę możliwości również udokumentowane przez Wykonawcę.
3. Zmiany Umowy, za wyjątkiem zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), o której mowa w ust. 1, nie mogą skutkować wzrostem cen jednostkowych brutto w ramach przedmiotu umowy.
4. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.