eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Inowrocław › Utworzenie kompleksu rekreacyjno-turystycznego w Jaksicach - II postępowanieOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Utworzenie kompleksu rekreacyjno-turystycznego w Jaksicach - II postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA INOWROCŁAW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350754

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Królowej Jadwigi 43

1.5.2.) Miejscowość: Inowrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 52/3555815

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminainowroclaw.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gminainowroclaw.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utworzenie kompleksu rekreacyjno-turystycznego w Jaksicach - II postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c76f854-0446-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249819

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043280/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Wymiana nawierzchni i elementów placu zabaw w m. Jaksice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/776532

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/776532

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z treścią pkt 8 - działu I Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z treścią pkt 20 - dział II Specyfikacji Warunków Zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRZ.271.1.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac obejmuje:

1) Wykonanie prac w zakresie części rekreacyjnej:
- wykonanie robót związanych z wymianą nawierzchni placu zabaw, o powierzchni łącznej 300 m2 (15x20 m) polegającej na usunięciu starej nawierzchni, wykonaniu podkładu elastycznego z płyty EPP, a następnie wykonaniu nowej nawierzchni poliuretanowo – gumowej, wylewanej syntetycznie połączonej spoiwem poliuretanowym, składającej się z dwóch warstw;
- zamontowanie nowych elementów placu zabaw wskazanych w projekcie budowlanym
z uwzględnieniem wymiarów zawartych w treści projektu budowlanego oraz posiadających certyfikaty zgodności z normami wydanymi przez akredytowane jednostki certyfikujące. Dodatkowo ponowne zamontowanie elementu placu zabaw będącego wyposażeniem obecnie istniejącego placu zabaw;

2) Wykonanie prac w zakresie części turystycznej:
-wykonanie robót polegających na utwardzeniu kostką betonową o grubości 6 cm terenu o powierzchni 58 m2, a następnie zamontowanie betonowego stołu do gry w szachy
o wymiarach 4m x 4m oraz dwóch elementów siłowni zewnętrznej – wyciągu i krzesła o wymiarach 4m x 5,5m oraz sztangi o wymiarach 4m x 5m;
- montaż drewnianego ławo-stołu z zadaszeniem oraz podłogą w formie altany, wykonanego
z impregnowanego próżniowo drewna sosnowego, osadzonego na betonowych bloczkach
o wymiarach 285 cm x 348 cm x 262 cm;
- montaż obiektu drewnianego, tzw. „hotelu dla owadów” o wysokości 130 cm i szerokości 60 cm (70 cm z daszkiem) wraz z tablicą informacyjna o wymiarach 120 x 80 cm oraz wysokości liczonej od słupka 300 cm;
- wykonanie nasadzeń w ilości 5 sztuk krzewów iglastych oraz 5 sztuk róż rabatowych i okrywowych spełniających wymagania ujęte w projekcie budowlanym. Nasadzenia wykonać należy zgodnie
z techniką nasadzeń uwzględnioną w projekcie budowlanym;
- zamontowanie stojaka na rowery oraz 4 ławek betonowych z oparciem, posiadających siedzisko
o wymiarach: wysokość 40 – 43 cm, głębokość 40 – 45 cm oraz nachylenie siedziska na poziomie 100 – 105 stopni, o zaokrąglonej krawędzi siedziska.

Szczegółowe parametry przedmiotu zamówieniu uwzględnione zostały w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze dla robót budowlanych. Wszystkie prace objęte przedmiotem postępowania i umowy powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym oraz przedmiarem robót oraz obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiotem niniejszego postępowania jest robota budowlana w rozumieniu przepisów ustawy Pzp.

Jeżeli w SWZ oraz jakiejkolwiek innej dokumentacji przetargowej, Zamawiający wskazał parametry, znaki towarowe, źródło, pochodzenie wskazujące na określonego producenta, wskazania takie stanowią jedynie wzorzec techniczny i jakościowy lub funkcjonalny i nie oznacza to, że opisane urządzenia są jedynymi możliwymi do zaoferowania zamawiającemu. Wykonawca może zaoferować produkty równoważne. Produkt równoważny to taki, który będzie posiadał przynajmniej dla typowych, podstawowych i charakteryzujących dany produkt parametrów, cechy funkcjonalne i jakościowe nie gorsze od wskazanego wzorcowego produktu.

W przypadku rozbieżności w ilościach materiałów pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem, Zamawiający wnosi o wskazywanie tych rozbieżności na etapie postępowania przetargowego przed terminem składania oferty, aby mógł dokonać właściwej ich interpretacji w formie odpowiedzi na pytanie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób bezpieczny, nie powodujący zagrożenia dla osób biorących udział w budowie oraz dla osób postronnych, zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej, a także mając na uwadze nie pogorszenie stanu obiektów istniejących.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45236210-5 - Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt 17 - dział I Specyfikacji Warunków Zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu ustalone przez Zamawiającego w zakresie:

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także na podstawie dostarczonych na późniejsze wezwanie następujących dokumentów:

1) zdolności do występowania w obrocie prawnym:
NIE DOTYCZY;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
NIE DOTYCZY;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
NIE DOTYCZY;

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej wykaże posiadanie doświadczenia zawodowego informującego, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie placu zabaw, na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł brutto – załącznik nr 6 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

2) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

zaświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 , zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami § 4 rozporządzenia MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenie oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców;
5. Kosztorys ofertowy;
6. Potwierdzenie wniesienia wadium;
7. Oświadczenie z art. 117 ust. 4 (jeżeli dotyczy);
8. Oświadczenie z art. 118 ust. 3 (jeżeli dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z treścią pkt 20 - dział II Specyfikacji Warunków Zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu w następujących przypadkach:
a) jeżeli wystąpi nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to będzie miało wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
b) jeżeli Zamawiający dokonał zmiany sposobu wykonania części przedmiotu umowy, czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy,
c) jeżeli wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
d) jeżeli wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia,
e) jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwolą na wykonywanie części przedmiotu umowy ze względów technologicznych, co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu gwarancji lub wystąpią uzasadnione przypadki nieprzewidzianych warunków realizacji przedmiotu umowy,
f) jeżeli zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane,
g) na skutek siły wyższej zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia,
1) Przez „siłę wyższą” Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. W szczególności za siłę wyższą uznaje się pożar, powódź, epidemię, trzęsienia ziemi, awarię zasilania lub naturalnych źródeł energii, huragany i inne katastrofy naturalne, a także stany nadzwyczajne i wyjątkowe, w tym stan wojny, stan wojenny, stan klęski żywiołowej, stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego, a także strajki, bojkoty, zamachy terrorystyczne, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, a także przypadki wydawania przez władze krajowe i lokalne aktów prawnych wprowadzających ograniczenia, nakazy lub zakazy określonego zachowania się, niezależnie od formy takiego aktu oraz tego czy zagrażają w chwili obecnej.
2) W razie wystąpienia przypadku „siły wyższej”, strona, która ze względu na „siłę wyższą” nie może zrealizować swoich zobowiązań, jest zobowiązana powiadomić pisemnie o tym fakcie drugą stronę oraz podać dane na temat okoliczności „siły wyższej” oraz ich wpływu na realizację zobowiązań. Wnioski o dokonanie zmian w Umowie będą składane przez Stronę zainteresowaną dokonaniem danej zmiany na piśmie wraz z opisem i uzasadnieniem oraz propozycją aneksu. Po otrzymaniu wniosku o dokonanie zmiany, druga ze stron poinformuje pisemnie o swojej decyzji, bądź zwróci podpisany aneks.
4. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w związku ze zleceniem zamówień dodatkowych o czas niezbędny na ich wykonanie.
5. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w drodze porozumienia w przypadku zmiany zakresu robót Podwykonawcy lub zgłoszenia udziału Podwykonawcy.
6. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.
7. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy korzystną dla Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie zakupowej w miejscu publikacji postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-21 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

POWODY NIEDOKONANIA PODZIAŁU ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI:

Przedmiot zamówienia jest zamówieniem niepodzielnym, w szczególności ze względów technicznych, organizacyjnych oraz ekonomicznych. Podział zamówienia na części mógłby w dużej mierze prowadzić do utrudnień w prawidłowym realizowaniu zamówienia. Wykonawca w ramach postępowania realizuje zamówienia według ustalonego harmonogramu, w sposób jednostajny, gdzie zważając na konieczność wykonania zamówienia w stosunkowo krótkim czasie nie można było pozwolić na realizację zamówienia w częściach, gdyż sytuacja taka mogłaby doprowadzić do zachwiania terminowości oraz utrudnić prawidłową organizację pracy. Skoordynowanie działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.