eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bełżyce › Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie technicznym nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa DP nr 2264LOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie technicznym nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa DP nr 2264L

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431029263

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żeromskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Bełżyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdplublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdplublin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie technicznym nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa DP nr 2264L

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-23f79951-045e-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249737

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063727/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: Cz. 1 - „Rozbudowa DP nr 2264L” Cz. 2 - „Rozbudowa DP nr 2290L”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdplublin.logintrade.net/zapytania_email,130914,b648e3ccdd39ac912f7d40f71b5d94c0.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zdplublin.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj. poprzez Platformę przetargową pod adresem: https://zdplublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html (zwanej dalej zamiennie Platformą przetargową), w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.
2. Przyjmuje się, że dokument wysłany przy użyciu Platformy przetargowej został doręczony Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, w dniu jego przekazania na Platformę przetargową.
3. Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. W celu korzystania z Platformy konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem: https://zdplublin.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
5. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Zamawiający informuje, iż w przypadku przesłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferta przetargowa), dopuszczone są jedynie formaty danych wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej ora minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247). Powyższe oznacza, iż Zamawiający nie dopuszcza przesyłania dokumentów elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych np. formatem .rar
7. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA ul. Legnicka 57D, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 800 - 1600.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BiZP.2228.22.2023.PF

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w pełnym zakresie technicznym nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji prowadzonej przez Zamawiającego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – Zemborzyce Tereszyńskie - rondo „Marynin” na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) – etap I”.
2. Zamawiający wymaga w szczególności zapewnienia ciągłego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót zgodnie z art. 25, 26 i 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2021 r., poz. 2531 z późn. zm.), polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej, przy udziale osób posiadających uprawnienia budowlane co najmniej w specjalnościach drogowej, telekomunikacyjnej - teletechnicznej, elektroenergetycznej, sanitarnej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 2 do SWZ).
4. Szczegółowy zakres robót dla zadań objętych nadzorem inwestorskim zawiera Dokumentacja Techniczna (w formacie *zip.), którą można uzyskać ze strony Zamawiającego. https://zdplublin.logintrade.net/zapytania_email,127309,1625258053b421bff5504cde0cde65ad.html

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas na podjęcie działań

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1. dysponuje co najmniej jedną osobą, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) do kierowania robotami w specjalności:
 drogowej bądź odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – zgodnie z polskim prawem budowlanym (z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej) oraz posiadającą:
• doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji przynajmniej jednej inwestycji na drodze minimum klasy L o długości minimum 4km, lub przynajmniej dwóch inwestycji na drodze minimum klasy L o długości minimum 3km każda,
• łącznie co najmniej 1 rok doświadczenia na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego/inżyniera kontraktu/inwestora zastępczego,
oraz przynależy do odpowiednich samorządów zawodowych.
 Telekomunikacyjnej - teletechnicznej bądź odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – zgodnie z polskim prawem budowlanym (z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej)
 Elektroenergetycznej bądź odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – zgodnie z polskim prawem budowlanym (z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej)
 Sanitarnej bądź odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – zgodnie z polskim prawem budowlanym (z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej)
Pozostałe warunki określone zostały w SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zdplublin.logintrade.net/zapytania_email,130914,b648e3ccdd39ac912f7d40f71b5d94c0.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.