eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Dowóz dzieci i uczniów z niepełnosprawnością do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wraz z opieką w roku szkolnym 2023/2024Ogłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz dzieci i uczniów z niepełnosprawnością do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wraz z opieką w roku szkolnym 2023/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675557

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-382

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wydz.edukacji@gdynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.um.gdynia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz dzieci i uczniów z niepełnosprawnością do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wraz z opieką w roku szkolnym 2023/2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7c82294-0458-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249714

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023486/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.18 Dowóz dzieci i uczniów z niepełnosprawnością do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wraz z opieką w roku szkolnym 2023/2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/umgdynia

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Portal Smart PZP, która jest dostępna pod adresem https://portal.smartpzp.pl/umgdynia.
2. W sytuacji awarii Platformy lub przerwy technicznej działania Platformy, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: e-mail wskazany w rozdziale I (nie dotyczy składania ofert i związanych z nią dokumentów).
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie ani logowania do Platformy.
4. Zadawanie pytań przez wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne, umożliwiające pracę
na Platformie:
1) w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów
a) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje
2) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego):
b) Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek,
3) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP:
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
c) oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
6. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg., przy czym zaleca się wykorzystywanie plików
w formacie .pdf.
7. W przypadku zastosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zamawiający zaleca podpisywanie dokumentów formatem PAdES lub XAdES.
8. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Platformy można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (format ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
9. Użycie przez wykonawcę do kontaktu z zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Platformie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Platformy na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu wykonawcy.
10. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie ani logowania się.
11. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Platformy przez użytkowników zewnętrznych, konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego użytkownika zewnętrznego wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentyfikacji i podpisu.
12. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę.
13. W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [zwanym dalej RODO], zamawiający informuje,
że administratorem danych osobowych wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [dalej jako dane osobowe], jest Gmina Miasta Gdyni reprezentowana przez Prezydent Miasta Gdyni, Gdynia 81-382, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 626 26 26.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się
z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: e-mail: iod@gdynia.pl, do korespondencji: 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wraz z opieką w roku szkolnym 2023/2024, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku ustawy Pzp.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty świadczące usługi z zakresu serwisu i asysty technicznej systemów informatycznych oraz programów dziedzinowych w Urzędzie Miasta Gdyni oraz operator pocztowy, z którym zawarta została umowa na świadczenie usług pocztowych i kurierskich.
5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy Pzp (art. 78-80) oraz odpowiednimi rozporządzeniami wydanymi w tym zakresie. Zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz załącznikami, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Osoby, których dane osobowe dotyczą, posiadają:
1) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych,
2) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania danych osobowych,
3) na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Osobom, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 29/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie transportu i opieki w czasie realizacji usługi dowozu dzieci i uczniów z niepełnosprawnością z terenu Gminy Miasta Gdyni do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na trasie dom-przedszkole/szkoła/placówka oświatowa - dom wraz z opieką – zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655).

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-04 do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdz. XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie opiekunów

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Średni rok produkcji pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga:
a) posiadania doświadczenia w wykonaniu lub wykonywaniu co najmniej dwóch usług polegających na przewozie dzieci/osób niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek oświatowych - realizowanych nieprzerwanie przez okres co najmniej 9 miesięcy każda, która w swoim zakresie obejmowała opiekę nad przewożonymi dziećmi przez osobę, która nie była jednocześnie kierowcą w danym pojeździe (z załączeniem dowodów czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie) - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każda;
Przez dwie usługi Zamawiający rozumie usługi świadczone w ramach 2 odrębnych umów.
b) dysponowania co najmniej 8 kierowcami, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających uprawnienia, których obowiązek posiadania nakłada ustawa
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.) - prawo jazdy min. kat. B lub D1/D oraz posiadającymi co najmniej 2-letnie doświadczenie
w kierowaniu pojazdem (z przewozem osób), a także aktualne orzeczenie lekarskie oraz orzeczenie psychologiczne o istnieniu lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem, przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i ppoż oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
c) dysponowania co najmniej 8 pełnoletnimi opiekunami dla przewożonych dzieci/uczniów, posiadającymi przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
oraz co najmniej 6- miesięczne doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi;
d) dysponowania minimum 8 pojazdami specjalistycznymi, przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, które powinny posiadać sprzęt ułatwiający wsiadanie i wysiadanie dziecku/uczniowi poruszającemu się na wózku w postaci: wind i/lub ramp i/lub najazdów oraz odpowiednie zabezpieczenia dla przewozu dzieci i uczniów oraz wózków w tym: pasy bezpieczeństwa, stacjonarne, atestowane mocowanie wózków inwalidzkich; pojazdy oferowane do przewozu muszą być odpowiednio oznakowane (przód i tył) i nie starsze niż 10 lat (wyprodukowane nie wcześniej, niż w 2013 r.); pojazdy oferowane do przewozu dzieci/uczniów muszą posiadać: 1) aktualne badanie techniczne, 2) opłacone polisy ubezpieczeniowe pojazdu OC i NNW, 3) homologację, 4) klimatyzację, 5) oparcia z wysokimi zagłówkami;
e) dysponowania nie mniej niż 2 pojazdami elektrycznymi lub napędzanym gazem ziemnym, spośród wskazanych 8, przeznaczonych przez Wykonawcę do wykonania zamówienia
(w związku z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych – Dz. U.
z 2022 poz. 1083).
Zamawiający informuje, że wymaga od Wykonawcy spełnienia ciążących na nim, jako
na pracodawcy, obowiązków w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, określonych w ustawie z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 31, 181 oraz z 2022 r. poz. 2600 ze zm.), w tym obowiązku uzyskania informacji, czy dane osób dopuszczonych do ww. działalności są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS) z dostępem ograniczonym lub
w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze, zgodnie z art. 21 przedmiotowej ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do umowy);
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
3) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego albo licencję, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.);
4) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w świadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wskazanych przez zamawiającego (załącznik nr 5 do SWZ);
2.2.2. oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 7 do SWZ);
2.2.3. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ. Wykonawca nie jest zobowiązany do przekazywania zamawiającemu informacji, o której mowa w niniejszym punkcie, jeśli w wyznaczonym przez zamawiającego terminie wpłynie tylko jedna oferta. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz usług wykonanych lub wykonywanych, odpowiadających warunkowi określonemu w rozdziale VIII ust. 2 pkt 1 lit. a, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; w przypadku powołania się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń nadal wykonywanych powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy (załącznik nr 9 do SWZ);
2.1.1. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia, niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego odpowiednio do warunku określonego w rozdziale VIII ust. 2 pkt 1 lit. b, c SWZ, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SWZ wraz załącznikiem 4a oraz zaświadczenia lub oświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające posiadane przez opiekuna doświadczenie. (Na potwierdzenie posiadanego doświadczenia opiekunów Wykonawca zobowiązany jest załączyć zaświadczenie lub oświadczenie podmiotu, u którego opiekun nabył doświadczenie lub inne dokumenty (np. zakres obowiązków wraz z umową), umożliwiające weryfikację wykazanego doświadczenia opiekuna (tj. umożliwiające weryfikację okresu zatrudnienia, zakresu obowiązków i danych pracodawcy). Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych takich jak adres oraz nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia i rozwiązania umowy, zakres obowiązków, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania):
2.1.2. wykaz pojazdów specjalistycznych oraz wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia, odpowiednio do warunku określonego w rozdziale VIII ust. 2 pkt 1 lit. d-e, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
2.1.3. licencja lub dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201); o którym mowa w rozdziale VIII ust. 2 pkt 3,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty.
1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
1.4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1.3., wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ).
1.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, każdy z nich zobowiązany jest złożyć, na wezwanie Zamawiającego, podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, określone w Rozdziale X ust. 10.2.2. SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
1.6. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
1.7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
1.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian w ilości dzieci i uczniów, miejsca dowozu/adresów zamieszkania dzieci i uczniów, adresów przedszkoli/szkół/placówek oświatowych, tj. danych zawartych w załączniku nr 5 do Umowy oraz harmonogramie, bez konieczności zmiany Umowy, pod warunkiem poinformowania Wykonawcy na wskazany adres poczty elektronicznej: ………………………………………….., z minimum z 1 dniowym wyprzedzeniem.
3. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, w tym terminu realizacji Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy;
2) zmiana terminu z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie Umowy pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją działań Wykonawcy;
3) zmiana terminu będąca następstwem działania organów administracji publicznej;
4) zmiana terminu z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prawidłowej realizacji Umowy;
5) zmiany spowodowane zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy;
6) zmiany w przypadku wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie przywracającym możliwość jej prawidłowej realizacji;
7) zmiana podwykonawcy za zgodą Zamawiającego (nowy podwykonawca musi spełniać takie same warunki jak podwykonawca pierwotny);
8) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację Umowy w przypadkach uniemożliwiających im pełnienie wyznaczonych funkcji (np. przypadki losowe, rozwiązanie stosunku pracy z pracodawcą).
4. Zmiana ustaleń zawartej Umowy, w przypadkach określonych w ust. 3 jest dopuszczalna na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy bądź Zamawiającego.
5. Zmiana terminu wykonania Umowy następuje o faktyczny okres trwania jednej z przeszkód wymienionych w ust. 3 powyżej.
6. Zmiany Umowy wskazane w ust. 3 powyżej będą miały na celu jedynie dostosowanie warunków Umowy do warunków powstałych w związku z przesłankami wskazanymi powyżej.
7. Wymieniony powyżej katalog obejmuje zmiany, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/umgdynia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.