eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Świadczenie obsługi prawnej dla WFOŚiGW w PoznaniuOgłoszenie z dnia 2023-06-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie obsługi prawnej dla WFOŚiGW w Poznaniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 301313654

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szczepanowskiego, 15A

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-541

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 618456209

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kiwanska@wfosgw.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfosgw.poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

usługi finansowe - pozostałe formy udzielania kredytów

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie obsługi prawnej dla WFOŚiGW w Poznaniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6666e438-045e-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249632

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00512917/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Obsługa prawna 2023-2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wfosgw-poznan.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wfosgw-poznan.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami zostały opisane w rozdziale XIV SWZ.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiający pod adresem: https://wfosgw-poznan.ezamawiajacy.pl

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://www.marketplanet.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny został opisany w rozdziale XXIII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o ograniczeniach stosowania przepisów RODO została opisana w rozdziale XXIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 261.19.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie obsługi prawnej dla WFOŚiGW w Poznaniu
wykonywanie kompleksowej obsługi prawnej Zamawiającego przez okres 12 miesięcy

4.2.6.) Główny kod CPV: 79100000-5 - Usługi prawnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79100000-5 - Usługi prawnicze

79110000-8 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-08-01 do 2024-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: na podstawie kryterium cenowego i jakościowego

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe osób

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Nazwa warunku:
Warunek dotyczący zdolności technicznej
Opis warunku:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykazał się realizacją usług doradztwa prawnego:
a) na rzecz jednostek sektora finansów publicznych spełniających łącznie następujące warunki:
- minimum 5 usług (umów) polegających na bieżącej obsłudze prawnej przez okres kolejnych 12 miesięcy (nieprzerwanie), w tym minimum jednej obsługi podmiotu udzielającego dofinansowania w ramach programów i konkursów ze środków UE lub ze środków centralnych;
- minimum 5 usług (umów) polegających na świadczeniu usług zastępstwa procesowego przez okres kolejnych 12 miesięcy (nieprzerwanie);
- reprezentowanie jednostki sektora finansów publicznych w co najmniej 10 sprawach sądowych o zapłatę;
b) polegającego na sporządzeniu przynajmniej 2 opinii prawnych dla jednostek sektora finansów publicznych w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
c) polegającego na reprezentowaniu pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy w minimum 15 postępowaniach dotyczących rozwiązania lub nawiązania stosunku pracy lub zmiany warunków pracy i płacy.
Nazwa warunku:
Warunek dotyczący zdolności zawodowej
Opis warunku:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje, co najmniej 4 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z których każda posiada uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 75), ustawy z 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2020 poz.1651), ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r., poz. 823), które łącznie mogą wykazać się w okresie ostatnich trzech lat doświadczeniem w świadczeniu usług wsparcia prawnego w następującym zakresie:
- stałe doradztwo prawne w formie dyżurów realizowane w sposób ciągły (co najmniej 3 dni w tygodniu) przez okres co najmniej 1 roku;
- co najmniej roczne doświadczenie w świadczeniu usług z zakresu prawa pomocy publicznej;
- co najmniej roczne doświadczenie w świadczeniu usług z zakresu prawa ochrony środowiska;
- opracowanie lub opiniowanie co najmniej 50 umów/aneksów dla jednostki sektora finansów publicznych;
- opracowywanie lub opiniowanie co najmniej 10 regulacji konkursowych w zakresie programów pomocowych związanych z ochroną środowiska;
- opracowanie co najmniej 3 opinii prawnych dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu pomocy publicznej;
- opracowanie lub opiniowanie 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia / specyfikacji warunków zamówienia sporządzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawy lub usługi lub roboty budowlane dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego, trybie podstawowym;
- reprezentowanie jednostki sektora finansów publicznych w 3 postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą;
- reprezentowanie jednostki sektora finansów publicznych w 10 postępowaniach sądowych o zapłatę.
Nazwa warunku:
Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Opis warunku:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy – załącznik nr 2 do SWZ,
b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 3 do SWZ,
c) Kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Przewiduje się zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług – przy niezmienności ceny netto,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
2. Zmiany określone w ust. 1 pkt 2 – 4 zostaną dokonane, jeżeli będę one miały wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę. Wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalne do wpływu na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar udowodnienia tego faktu oraz jego wysokość leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności wraz z wnioskiem przedłożyć kalkulację kosztów, mających wpływ na przedmiotową zmianę.
3. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1, aneks zostanie zawarty przy uwzględnieniu następujących zasad:
1) zmiany określone w ust. 1 pkt 1) obowiązują od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów,
2) zmiany określone w ust. 1 pkt 2) – 4) obowiązują od pierwszego dnia miesiąca, w którym wykonawca złożył prawidłowy i kompletny wniosek wraz z kalkulacją, zgodnie z ust. 2, umożliwiający zawarcie aneksu – nie wcześniej jednak, niż od wejścia w życie odpowiednich przepisów.
4. Dopuszcza się zmiany wynikające ze zmiany obowiązujących przepisów lub innych przyczyn niezależnych od Stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-23 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://wfosgw-poznan.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-23 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.