eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mielec › Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Poprawa dostępności w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych budynków należących do Powiatu Mieleckiego"Ogłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Poprawa dostępności w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych budynków należących do Powiatu Mieleckiego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT MIELECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581442

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wyspiańskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Mielec

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 177800400

1.5.8.) Numer faksu: +48 177800530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat-mielecki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiat-mielecki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Poprawa dostępności w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych budynków należących do Powiatu Mieleckiego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-98302541-0454-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249615

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032710/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.15 Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Poprawa dostępności w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych budynków należących do Powiatu Mieleckiego”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-mielecki.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiat-mielecki.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Środkiem komunikacji elektronicznej SŁUŻĄCYM ZŁOŻENIU OFERTY jest Platforma przetargowa dostępna pod adresem https://powiat-mielecki.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem zgodnym z niniejszym postępowaniem. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (podpis zaufany – składany za pomocą profilu zaufanego) lub podpisem osobistym (podpis osobisty składany za pomocą dowodu osobistego – e-dowodu).
Środkami komunikacji elektronicznej, służącymi wymianie informacji oraz przekazywaniu dokumentów/oświadczeń jest Platforma przetargowa dostępna pod adresem https://powiat-mielecki.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem zgodnym z niniejszym postępowaniem.
Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy przetargowej oraz Instrukcjach dostępnych pod adresem https://powiat-mielecki.logintrade.net/rejestracja/ustawowe w zakładkach „Regulamin” oraz „Instrukcje” (w postępowaniu mają zastosowanie instrukcje: Rejestracja Wykonawcy na Platformie; Wymagania techniczne; Zadawanie pytań do postępowania; Udział w trybie podstawowym z możliwością negocjacji).
Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowy Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy: Dopuszczalne przeglądarki internetowe: Edge; Google Chrome; Mozilla Firefox; Opera.
Pozostałe wymagania techniczne: a) dostęp do sieci internet; b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax; c) włączona obsługa JavaScript; d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s; e) zainstalowany Acrobat Reader; f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452). Zamawiający dopuszcza następujące formaty danych, w jakich Wykonawcy mogą składać dokumenty w postępowaniu:
- txt, rtf, pdf, odt, doc, ods, odp, docx, xls, xlsx, xps, csv (ppt, pptx – prezentacje) - dla plików tekstowych;
- jpg, jpeg, tif, tiff, png, svg - dla plików graficznych;
- mpg, avi, mp3, wav - dla plików audio, wideo;
- zip, rar, 7z, gz - dla plików kompresji.
Zamawiający dopuszcza dołączenie do przesyłanych dokumentów plików powstałych w związku z podpisywaniem tych dokumentów odpowiednimi podpisami elektronicznymi.
Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.
Pliki składane przez Wykonawców jako oferta są automatycznie szyfrowane na serwerze platformy przetargowej. Odczytanie zaszyfrowanych plików będzie dostępne tylko dla Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec;
2. inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt: adres e-mail: iodo@powiat-mielecki.pl, telefon: 17/78 00 487;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji pn. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Poprawa dostępności w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych budynków należących do Powiatu Mieleckiego”, znak WA.272.1.12.2023 oraz w celu związanym z realizacją zawartej umowy;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania lub zawarta umowa w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
_____________________
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WA.272.1.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Poprawa dostępności w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych budynków należących do Powiatu Mieleckiego”.
2. Przedmiotem zamówienia w ramach części nr 1 jest: „Poprawa dostępności w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynku Przychodni Zdrowia numer 4 w Mielcu przy ul. Żeromskiego 17”.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
3.1. Uzyskanie wymaganych odrębnymi przepisami pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.
3.2. Przekazanie dokumentów i materiałów niezbędnych do przygotowania wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia dla w/w zakresu, w tym również uzupełnianie materiałów oraz udzielanie stosownych wyjaśnień na wezwanie właściwego organu po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia prac w trakcie trwania postępowania, oraz dokonanie w projekcie wykonawczym i części przedmiarowo - kosztorysowej wszelkich zmian i uzupełnień wynikających ze zmian w projekcie budowlanym dokonanych w trakcie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.
3.3. Dokonanie wszelkich uzgodnień branżowych koniecznych do wykonania zamówienia.
3.4. Opracowanie wielobranżowej Dokumentacji projektowej obejmującej:
a) projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny do uzyskania pozwolenia na budowę,
lub
dokumentację techniczną do zgłoszenia wykonywania robót budowlanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682),
b) projekt wykonawczy,
c) przedmiary robót,
d) kosztorys inwestorski dla każdej z branż,
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
3.5. Uzgodnienie Dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
3.6. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Dokumentacji projektowej z prawem korzystania na polach eksploatacyjnych wymienionych w Umowie.
3.7. Udzielenie rękojmi za wady oraz gwarancji jakości na wykonaną Dokumentację projektową.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ oraz Wytyczne do projektowania, stanowiące Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-08

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert, której poddawani są wszyscy Wykonawcy zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w ofercie wg. kryteriów określonych poniżej.
2. Ocena kwalifikacji podmiotowej Wykonawców:
- w zakresie braku podstaw wykluczenia zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
- w zakresie spełnienia warunków udziału w zostanie dokonana na podstawie oświadczenia oraz złożonych na wezwanie dokumentach.
3. Celem wyboru najkorzystniejszej oferty w każdej z ustanowionych Części zamówienia, Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert i ich wagi:
3.1. cena – znaczenie 60 pkt;
3.2. doświadczenie osób skierowanych do realizacji umowy – znaczenie 20 pkt;
3.3. okres gwarancji – znaczenie 20 pkt.
4. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty.
4.1. Kryterium „cena” (Kc). Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w danej Części zamówienia wskazaną w ofercie Wykonawcy.
Liczba punktów zdobyta w tym kryterium będzie obliczona wg wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 60
gdzie:
Kc – liczba punktów w kryterium cena danej Części zamówienia,
Cn – najniższa cena danej Części zamówienia wśród złożonych ofert,
Co – cena danej Części zamówienia w badanej ofercie,
60 – wskaźnik stały.
4.2. Kryterium „doświadczenie osób skierowanych do realizacji umowy”. Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w Części zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę, w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budynków użyteczności publicznej. Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z poniższymi zasadami:
a) Za zapewnienie w realizacji zamówienia udziału projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, który brał udział w opracowaniu dwóch projektów budowlanych lub projektów architektoniczno-budowlanych budowy lub rozbudowy lub przebudowy lub nadbudowy budynku użyteczności publicznej – oferta Wykonawcy otrzyma 20 pkt;
b) W przypadku braku zapewnienia w realizacji zamówienia udziału projektanta, o którym mowa w lit. a lub niewykazania wszystkich określonych warunków – oferta Wykonawcy otrzyma 0 pkt;
4.3. Kryterium „okres gwarancji”: Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zmawiający będzie brał pod uwagę deklarację Wykonawcy założoną w ofercie co do okresu gwarancji i rękojmi za wady udzielonej na Przedmiot zamówienia w ramach danej Części zamówienia. Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z poniższymi zasadami:
a) Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia na okres wynoszący minimum 24 miesiące.
b) Za okres udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia i wydłużenie okresu rękojmi za wady na okres wynoszący odpowiednio:
- 24 miesiące - oferta Wykonawcy otrzyma 0 pkt (oferta otrzyma 0 pkt również w przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 24 miesiące i krótszego niż 36 miesięcy)
- 36 miesięcy - oferta Wykonawcy otrzyma 20 pkt (oferta otrzyma 20 pkt również w przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 36 miesięcy)
5. W prowadzonym postępowaniu, w każdej z ustanowionych Części zamówienia odrębnie, zostanie wybrana oferta, która według formuły oceny ofert uzyska łącznie największą ilość punktów oraz spełni wszystkie wymagania SWZ. Ocena zostanie dokonana na podstawie wypełnionego formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SWZ).
6. W celu obliczenia punktów wyniki działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji umowy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwrancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Poprawa dostępności w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych budynków należących do Powiatu Mieleckiego”.
2. Przedmiotem zamówienia w ramach części nr 2 jest: „Poprawa dostępności w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 3.”
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
3.1. Uzyskanie wymaganych odrębnymi przepisami pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.
3.2. Przekazanie dokumentów i materiałów niezbędnych do przygotowania wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia dla w/w zakresu, w tym również uzupełnianie materiałów oraz udzielanie stosownych wyjaśnień na wezwanie właściwego organu po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia prac w trakcie trwania postępowania, oraz dokonanie w projekcie wykonawczym i części przedmiarowo - kosztorysowej wszelkich zmian i uzupełnień wynikających ze zmian w projekcie budowlanym dokonanych w trakcie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.
3.3. Dokonanie wszelkich uzgodnień branżowych koniecznych do wykonania zamówienia.
3.4. Opracowanie wielobranżowej Dokumentacji projektowej obejmującej:
a) projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny do uzyskania pozwolenia na budowę,
lub
dokumentację techniczną do zgłoszenia wykonywania robót budowlanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682),
b) projekt wykonawczy,
c) przedmiary robót,
d) kosztorys inwestorski dla każdej z branż,
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
3.5. Uzgodnienie Dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
3.6. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Dokumentacji projektowej z prawem korzystania na polach eksploatacyjnych wymienionych w Umowie.
3.7. Udzielenie rękojmi za wady oraz gwarancji jakości na wykonaną Dokumentację projektową.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ oraz Wytyczne do projektowania, stanowiące Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-08

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert, której poddawani są wszyscy Wykonawcy zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w ofercie wg. kryteriów określonych poniżej.
2. Ocena kwalifikacji podmiotowej Wykonawców:
- w zakresie braku podstaw wykluczenia zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
- w zakresie spełnienia warunków udziału w zostanie dokonana na podstawie oświadczenia oraz złożonych na wezwanie dokumentach.
3. Celem wyboru najkorzystniejszej oferty w każdej z ustanowionych Części zamówienia, Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert i ich wagi:
3.1. cena – znaczenie 60 pkt;
3.2. doświadczenie osób skierowanych do realizacji umowy – znaczenie 20 pkt;
3.3. okres gwarancji – znaczenie 20 pkt.
4. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty.
4.1. Kryterium „cena” (Kc). Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w danej Części zamówienia wskazaną w ofercie Wykonawcy.
Liczba punktów zdobyta w tym kryterium będzie obliczona wg wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 60
gdzie:
Kc – liczba punktów w kryterium cena danej Części zamówienia,
Cn – najniższa cena danej Części zamówienia wśród złożonych ofert,
Co – cena danej Części zamówienia w badanej ofercie,
60 – wskaźnik stały.
4.2. Kryterium „doświadczenie osób skierowanych do realizacji umowy”. Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w Części zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę, w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budynków użyteczności publicznej. Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z poniższymi zasadami:
a) Za zapewnienie w realizacji zamówienia udziału projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, który brał udział w opracowaniu dwóch projektów budowlanych lub projektów architektoniczno-budowlanych budowy lub rozbudowy lub przebudowy lub nadbudowy budynku użyteczności publicznej – oferta Wykonawcy otrzyma 20 pkt;
b) W przypadku braku zapewnienia w realizacji zamówienia udziału projektanta, o którym mowa w lit. a lub niewykazania wszystkich określonych warunków – oferta Wykonawcy otrzyma 0 pkt;
4.3. Kryterium „okres gwarancji”: Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zmawiający będzie brał pod uwagę deklarację Wykonawcy założoną w ofercie co do okresu gwarancji i rękojmi za wady udzielonej na Przedmiot zamówienia w ramach danej Części zamówienia. Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z poniższymi zasadami:
a) Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia na okres wynoszący minimum 24 miesiące.
b) Za okres udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia i wydłużenie okresu rękojmi za wady na okres wynoszący odpowiednio:
- 24 miesiące - oferta Wykonawcy otrzyma 0 pkt (oferta otrzyma 0 pkt również w przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 24 miesiące i krótszego niż 36 miesięcy)
- 36 miesięcy - oferta Wykonawcy otrzyma 20 pkt (oferta otrzyma 20 pkt również w przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 36 miesięcy)
5. W prowadzonym postępowaniu, w każdej z ustanowionych Części zamówienia odrębnie, zostanie wybrana oferta, która według formuły oceny ofert uzyska łącznie największą ilość punktów oraz spełni wszystkie wymagania SWZ. Ocena zostanie dokonana na podstawie wypełnionego formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SWZ).
6. W celu obliczenia punktów wyniki działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji umowy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwrancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Poprawa dostępności w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych budynków należących do Powiatu Mieleckiego”.
2. Przedmiotem zamówienia w ramach części nr 3 jest: „Poprawa dostępności w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 28.”
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
3.1. Uzyskanie wymaganych odrębnymi przepisami pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.
3.2. Przekazanie dokumentów i materiałów niezbędnych do przygotowania wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia dla w/w zakresu, w tym również uzupełnianie materiałów oraz udzielanie stosownych wyjaśnień na wezwanie właściwego organu po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia prac w trakcie trwania postępowania, oraz dokonanie w projekcie wykonawczym i części przedmiarowo - kosztorysowej wszelkich zmian i uzupełnień wynikających ze zmian w projekcie budowlanym dokonanych w trakcie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.
3.3. Dokonanie wszelkich uzgodnień branżowych koniecznych do wykonania zamówienia.
3.4. Opracowanie wielobranżowej Dokumentacji projektowej obejmującej:
a) projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny do uzyskania pozwolenia na budowę,
lub
dokumentację techniczną do zgłoszenia wykonywania robót budowlanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682),
b) projekt wykonawczy,
c) przedmiary robót,
d) kosztorys inwestorski dla każdej z branż,
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
3.5. Uzgodnienie Dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
3.6. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Dokumentacji projektowej z prawem korzystania na polach eksploatacyjnych wymienionych w Umowie.
3.7. Udzielenie rękojmi za wady oraz gwarancji jakości na wykonaną Dokumentację projektową.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ oraz Wytyczne do projektowania, stanowiące Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-08

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert, której poddawani są wszyscy Wykonawcy zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w ofercie wg. kryteriów określonych poniżej.
2. Ocena kwalifikacji podmiotowej Wykonawców:
- w zakresie braku podstaw wykluczenia zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
- w zakresie spełnienia warunków udziału w zostanie dokonana na podstawie oświadczenia oraz złożonych na wezwanie dokumentach.
3. Celem wyboru najkorzystniejszej oferty w każdej z ustanowionych Części zamówienia, Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert i ich wagi:
3.1. cena – znaczenie 60 pkt;
3.2. doświadczenie osób skierowanych do realizacji umowy – znaczenie 20 pkt;
3.3. okres gwarancji – znaczenie 20 pkt.
4. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty.
4.1. Kryterium „cena” (Kc). Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w danej Części zamówienia wskazaną w ofercie Wykonawcy.
Liczba punktów zdobyta w tym kryterium będzie obliczona wg wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 60
gdzie:
Kc – liczba punktów w kryterium cena danej Części zamówienia,
Cn – najniższa cena danej Części zamówienia wśród złożonych ofert,
Co – cena danej Części zamówienia w badanej ofercie,
60 – wskaźnik stały.
4.2. Kryterium „doświadczenie osób skierowanych do realizacji umowy”. Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w Części zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę, w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budynków użyteczności publicznej. Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z poniższymi zasadami:
a) Za zapewnienie w realizacji zamówienia udziału projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, który brał udział w opracowaniu dwóch projektów budowlanych lub projektów architektoniczno-budowlanych budowy lub rozbudowy lub przebudowy lub nadbudowy budynku użyteczności publicznej – oferta Wykonawcy otrzyma 20 pkt;
b) W przypadku braku zapewnienia w realizacji zamówienia udziału projektanta, o którym mowa w lit. a lub niewykazania wszystkich określonych warunków – oferta Wykonawcy otrzyma 0 pkt;
4.3. Kryterium „okres gwarancji”: Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zmawiający będzie brał pod uwagę deklarację Wykonawcy założoną w ofercie co do okresu gwarancji i rękojmi za wady udzielonej na Przedmiot zamówienia w ramach danej Części zamówienia. Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z poniższymi zasadami:
a) Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia na okres wynoszący minimum 24 miesiące.
b) Za okres udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia i wydłużenie okresu rękojmi za wady na okres wynoszący odpowiednio:
- 24 miesiące - oferta Wykonawcy otrzyma 0 pkt (oferta otrzyma 0 pkt również w przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 24 miesiące i krótszego niż 36 miesięcy)
- 36 miesięcy - oferta Wykonawcy otrzyma 20 pkt (oferta otrzyma 20 pkt również w przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 36 miesięcy)
5. W prowadzonym postępowaniu, w każdej z ustanowionych Części zamówienia odrębnie, zostanie wybrana oferta, która według formuły oceny ofert uzyska łącznie największą ilość punktów oraz spełni wszystkie wymagania SWZ. Ocena zostanie dokonana na podstawie wypełnionego formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SWZ).
6. W celu obliczenia punktów wyniki działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji umowy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwrancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Poprawa dostępności w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych budynków należących do Powiatu Mieleckiego”.
2. Przedmiotem zamówienia w ramach części nr 4 jest: „Poprawa dostępności w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół im. prof. Groszkowskiego w Mielcu przy ul. Kilińskiego 24.”
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
3.1. Uzyskanie wymaganych odrębnymi przepisami pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.
3.2. Przekazanie dokumentów i materiałów niezbędnych do przygotowania wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia dla w/w zakresu, w tym również uzupełnianie materiałów oraz udzielanie stosownych wyjaśnień na wezwanie właściwego organu po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia prac w trakcie trwania postępowania, oraz dokonanie w projekcie wykonawczym i części przedmiarowo - kosztorysowej wszelkich zmian i uzupełnień wynikających ze zmian w projekcie budowlanym dokonanych w trakcie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.
3.3. Dokonanie wszelkich uzgodnień branżowych koniecznych do wykonania zamówienia.
3.4. Opracowanie wielobranżowej Dokumentacji projektowej obejmującej:
a) projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny do uzyskania pozwolenia na budowę,
lub
dokumentację techniczną do zgłoszenia wykonywania robót budowlanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682),
b) projekt wykonawczy,
c) przedmiary robót,
d) kosztorys inwestorski dla każdej z branż,
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
3.5. Uzgodnienie Dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
3.6. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Dokumentacji projektowej z prawem korzystania na polach eksploatacyjnych wymienionych w Umowie.
3.7. Udzielenie rękojmi za wady oraz gwarancji jakości na wykonaną Dokumentację projektową.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ oraz Wytyczne do projektowania, stanowiące Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-08

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert, której poddawani są wszyscy Wykonawcy zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w ofercie wg. kryteriów określonych poniżej.
2. Ocena kwalifikacji podmiotowej Wykonawców:
- w zakresie braku podstaw wykluczenia zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
- w zakresie spełnienia warunków udziału w zostanie dokonana na podstawie oświadczenia oraz złożonych na wezwanie dokumentach.
3. Celem wyboru najkorzystniejszej oferty w każdej z ustanowionych Części zamówienia, Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert i ich wagi:
3.1. cena – znaczenie 60 pkt;
3.2. doświadczenie osób skierowanych do realizacji umowy – znaczenie 20 pkt;
3.3. okres gwarancji – znaczenie 20 pkt.
4. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty.
4.1. Kryterium „cena” (Kc). Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w danej Części zamówienia wskazaną w ofercie Wykonawcy.
Liczba punktów zdobyta w tym kryterium będzie obliczona wg wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 60
gdzie:
Kc – liczba punktów w kryterium cena danej Części zamówienia,
Cn – najniższa cena danej Części zamówienia wśród złożonych ofert,
Co – cena danej Części zamówienia w badanej ofercie,
60 – wskaźnik stały.
4.2. Kryterium „doświadczenie osób skierowanych do realizacji umowy”. Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w Części zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę, w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budynków użyteczności publicznej. Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z poniższymi zasadami:
a) Za zapewnienie w realizacji zamówienia udziału projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, który brał udział w opracowaniu dwóch projektów budowlanych lub projektów architektoniczno-budowlanych budowy lub rozbudowy lub przebudowy lub nadbudowy budynku użyteczności publicznej – oferta Wykonawcy otrzyma 20 pkt;
b) W przypadku braku zapewnienia w realizacji zamówienia udziału projektanta, o którym mowa w lit. a lub niewykazania wszystkich określonych warunków – oferta Wykonawcy otrzyma 0 pkt;
4.3. Kryterium „okres gwarancji”: Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zmawiający będzie brał pod uwagę deklarację Wykonawcy założoną w ofercie co do okresu gwarancji i rękojmi za wady udzielonej na Przedmiot zamówienia w ramach danej Części zamówienia. Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z poniższymi zasadami:
a) Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia na okres wynoszący minimum 24 miesiące.
b) Za okres udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia i wydłużenie okresu rękojmi za wady na okres wynoszący odpowiednio:
- 24 miesiące - oferta Wykonawcy otrzyma 0 pkt (oferta otrzyma 0 pkt również w przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 24 miesiące i krótszego niż 36 miesięcy)
- 36 miesięcy - oferta Wykonawcy otrzyma 20 pkt (oferta otrzyma 20 pkt również w przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 36 miesięcy)
5. W prowadzonym postępowaniu, w każdej z ustanowionych Części zamówienia odrębnie, zostanie wybrana oferta, która według formuły oceny ofert uzyska łącznie największą ilość punktów oraz spełni wszystkie wymagania SWZ. Ocena zostanie dokonana na podstawie wypełnionego formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SWZ).
6. W celu obliczenia punktów wyniki działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji umowy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwrancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający w każdej z ustanowionych Części zamówienia ustala następujące warunki udziału w postępowaniu odpowiednio w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
a) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał należycie jedną dokumentację projektową obejmująca minimum wykonanie projektu budowlanego lub projektu architektoniczno-budowalnego dotyczącego budowy budynku użyteczności publicznej lub dotyczącego budynku użyteczności publicznej w którym projektowane były roboty budowlane przebudowy lub rozbudowy lub nadbudowy o wartości dokumentacji co najmniej 40 000 zł brutto. Przez budynek użyteczności publicznej rozumie się budynek użyteczności publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 poz. 1225) tj. budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; a także budynek biurowy lub socjalny.
b) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże ponadto, że dysponuje i będzie dysponować w okresie przewidzianym na realizację zamówienia odpowiednią kadrą obejmującą osoby zdolne do wykonania zamówienia, tj.: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.
Uprawnienia, o których mowa powyżej, muszą być zgodne z wymogami określonymi ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2023 poz. 682) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)* przy czym Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334).
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy nie żąda od Wykonawców złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w każdej z ustanowionych Części zamówienia, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, aktualne na dzień ich składania następujące podmiotowe środki dowodowe:
1.1. wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykaz może zostać sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. W wykazie należy wskazać minimum jedną usługę potwierdzającą spełnienie ustanowionego w postępowaniu warunku udziału.
1.2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz może zostać sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. W wykazie należy wskazać minimum te osoby których uprawnienia budowlane i kwalifikacje potwierdzają spełnienie ustanowionego w postępowaniu warunku udziału.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W każdej z ustanowionych w postępowaniu Części zamówienia Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego w postaci dokumentu potwierdzającego wykonanie dokumentacji projektowej określonej w ust. 4.2 Rozdziału XVII SWZ przez osobę skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, np. referencje, pierwsze strony dokumentacji ze wskazaniem autorów dokumentacji, protokoły odbioru itp.
2. Szczegółowe postanowienia dotyczące celu i treści ww. dokumentu. Określone są w ust. 4.2 Rozdziału XVII SWZ. W przypadku braku ww. dokumentu oferta Wykonawcy nie otrzyma pkt w ustalonym kryterium oceny ofert.
3. Wymagany przedmiotowy środek dowodowy nie podlega wyjaśnieniom i uzupełnieniu w trakcie postępowania – dlatego musi z niego jednoznacznie wynikać KTO OPRACOWAŁ dokumentację (imię i nazwisko projektanta) i co było przedmiotem dokumentacji.
4. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawcy obowiązani są złożyć wraz z ofertą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Ofertę w zakresie wybranej Części zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ oraz załączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców lub w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz każdy podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca.
1.2. przedmiotowy środek dowodowy w postaci dokumentu potwierdzającego wykonanie dokumentacji projektowej określonej w ust. 4.2 Rozdziału XVII SWZ przez osobę skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, np. referencje, pierwsze strony dokumentacji ze wskazaniem autorów dokumentacji, protokoły odbioru itp. Dokumenty potwierdzające wykonanie dokumentacji nie będą podlegać wyjaśnieniom i uzupełnieniu w trakcie postępowania.
1.3. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – składaną w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania, przy czym Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Wykonawca obowiązany jest złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie cyfrowego odwzorowania tego dokumentu, jeżeli został sporządzony w postaci papierowej poświadczonego przez mocodawcę jego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź przez notariusza tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
1.4. w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców - oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie może zostać sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
1.5. w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie może zostać sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
2.1. przedłożenia umowy regulującej współpracę podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej – jeśli dotyczy);
2.2. przedłożenia pełnomocnictwa do zawarcia umowy, jeżeli nie wynika ono z treści oferty;
2.3. przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych i kwalifikacji przez osoby skierowane do realizacji zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Szczegółowe informacje dotyczące składania oferty przez Wykonawcę oraz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawiera Rozdział X SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców wykonawcy obowiązani są złożyć wraz z ofertą oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane lub dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia .
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z postanowieniami art. 117 ust. 3 ustawy:
W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe w przypadkach wskazanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe ponadto, gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymiennych w art. 455 ustawy.
3. Wszelkie zamiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej po rygorem nieważności, chyba że inaczej zastrzeżono w we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiat-mielecki.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

3 oferty z najwyższą ilością punktów przyznanych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Rozdziale XVII SWZ.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością negocjacji treści ofert, zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm., zwanej w ogłoszeniu ustawą) W sprawach nieuregulowanych , stosuje się przepisy ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 08.09.2023 r. Określenie ww. terminu datą jest obiektywnie uzasadnione z uwagi na ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie zamówienia.
3. Zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę w przypadkach wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (podstawy wykluczenia Zamawiający opisuje w SWZ).
4. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy Działu IX ustawy (art. 505 i nast. ustawy). Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa UZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
5. Terminy wnoszenia odwołania:
5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;
5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w terminie:- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania;- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;- miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Informacje na temat odwołania można uzyskać w Urzędzie Zamówień Publicznych Adres pocztowy: ul. Postępu 17a; Miejscowość: Warszawa; Kod pocztowy: 02-676; Państwo: Polska; E-mail:odwolania@uzp.gov.pl; Tel.: +48 224587801; Faks: +48 224587800; Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio.
7. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności, w zakresie realizacji zamówienia, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy kodeks pracy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.