eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piątnica Poduchowna › "PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ ULICA KRASKA W DROZDOWIE"



Ogłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ ULICA KRASKA W DROZDOWIE”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Piątnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669973

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stawiskowska 53

1.5.2.) Miejscowość: Piątnica Poduchowna

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-421

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 862162476

1.5.8.) Numer faksu: 862182456

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugpiatnica@gminapiatnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gminapiatnica.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ ULICA KRASKA W DROZDOWIE”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1198d7c1-0453-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249610

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039848/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Przebudowa z rozbudowa drogi gminnej ul. Kraska w Drozdowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 „Operacja pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej ulica Kraska w Drozdowie” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/gminapiatnica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/gminapiatnica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zawarte w dziale XIII SWZ - SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://portal.smartpzp.pl/gminapiatnica

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zawarte w dziale II SWZ - OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zawarte w dziale II SWZ - OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej ulica Kraska w Drozdowie”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i przebudowa z rozbudową drogi gminnej ulica Kraska w Drozdowie na odcinku od ulicy Kraska na działce nr 634/2 do ulicy Górnej we wsi Drozdowo, wraz z budową odwodnienia oraz przebudową sieci, wodociągowej, teletechnicznej, deszczowej i oświetlenia drogowego na działkach położonych w obrębie Drozdowo:
 nr 613, 615/1 – własność Gminy Piątnica – pas drogowy drogi gminnej,
 nr 634/2, 1189 – pas drogowy – tylko w zakresie niezbędnym do dowiązana do istniejących dróg gminnych,
 działki sąsiadujące z pasem drogowym, jeśli ich przejęcie będzie niezbędne pod budowę drogi.

Zadanie podzielone zostanie na etapy:
ETAP I - wykonanie dokumentacji projektowej (z terminem wykonania w ciągu 8 miesięcy od dnia podpisania umowy),
ETAP II - wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi (z terminem wykonania do dnia 15 października 2024 r.)

W zakres budowy drogi wchodzi:
- budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej lub kostki betonowej polbruk o szerokości 5 m dla obciążenia ruchem KR2,
- budowa poboczy,
- budowa/przebudowa rowów,
- budowa zjazdów na posesje,
- budowa/rozbudowa/przebudowa odwodnienia,
- przebudowa oświetlenia drogowego,
- przebudowa sieci teletechnicznej,
- przebudowa wodociągu,
- przebudowa istniejącego kanału deszczowego.

Zadanie polega na zaprojektowaniu i budowie odcinka drogi z uwzględnieniem poszerzenia pasa drogowego – przebudowa z rozbudową. Zadanie prowadzone będzie w systemie „Zaprojektuj wybuduj”.
Zamawiający posiada badania geotechniczne, które stanowią załącznik do PF-U.

UWAGA:
Szczegółowy zakres został określony w załączonym do niniejszej Specyfikacji PFU.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

44132000-4 - Elementy przepustów

45232452-5 - Roboty odwadniające

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %;
2) Gwarancja (G) – waga kryterium 40 %;

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, określone na podstawie art. 112 ustawy Pzp, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed złożeniem informacji
o posiadanych środkach finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości minimum
1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa wymagania w zakresie doświadczenia Wykonawcy i osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
a) Wykonał w okresie ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w sposób należyty co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą
na budowie, przebudowie lub rozbudowie ulic (dróg) o wartości nie mniejszej niż
1.000.000, 00 zł (słownie: jeden milion złotych).
b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli dysponuje lub będzie dysponował osobami spełniającymi niżej wymienione wymagania w zakresie:
- Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi,
Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. 2021 r, poz. 2351 ze zm.) oraz być członkiem właściwej Izby Inżynierów i posiadać stosowne ubezpieczenie na dzień podpisania umowy.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie Wykonawcy w szczególności zasobów technicznych lub zawodowych w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia będącego przedmiotem postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie
z Załącznikiem nr 2 do SWZ (Informacje zawarte w oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu).
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2a do SWZ (jeżeli dotyczy).
(Informacje zawarte w oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że podmiot na którego zasoby powołuje się wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu).
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia
i spełnienia warunków udziału w postepowaniu na dzień składania ofert.
2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia oferty.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postepowaniu
o udzielenie zamówienia wykonawca oraz podmiot na którego zasoby powołuje się wykonawca (jeżeli dotyczy) składa na wezwanie Zamawiającego: oświadczenie o aktualności informacji zawartych oświadczeniu, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZP - załącznik 8 nr do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (w wysokości nie mniejszej 1 000 000,00 zł słownie: jeden milion złotych);
4) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
a w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie budową i robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami
– z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 5a do SWZ.
5) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie ulic (dróg) o wartości nie mniejszej niż 1.000.000, 00 zł (słownie: jeden milion złotych) wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty
i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane – z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 5 do SWZ. Dowody na to, że roboty, o których mowa w punkcie 5 zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Opisane w dziale XII SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Hexa Bank nr 68 8762 0009 0000 1270 9000 0070 z dopiskiem „Wadium – Dotyczy postępowania nr IZP.271.6.2023 „PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ ULICA KRASKA W DROZDOWIE w systemie „zaprojektuj wybuduj”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Piątnica;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią
(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy obowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji, jakości.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem umowy.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 68 8762 0009 0000 1270 9000 0070 Hexa Bank tytuł przelewu: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Nr IZP.271.7.2023 „PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ ULICA KRASKA W DROZDOWIE w systemie „zaprojektuj wybuduj”.
6. Jeżeli zabezpieczenie będzie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. Jeżeli zabezpieczenie będzie wniesione formie gwarancji ubezpieczeniowej, Zamawiający wymaga, aby umowa gwarancji była przed jej zawarciem zaakceptowana przez Zamawiającego.
8. Jeżeli w trakcie realizacji zadania wystąpią okoliczności powodujące zmianę terminu zakończenia zadania, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w takim zakresie, aby była ona zgodna z wniesionymi zmianami w zakresie wydłużenia terminu.
9. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 3.
10. Zamawiający zwróci 70 % wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
11. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji, jakości wynosić będzie 30 % wysokości zabezpieczenia.
12. Kwota, o której mowa w punkcie 11 zostanie zwrócona nie później, niż w 15. dniu po upływie okresu gwarancji, jakości, co zostanie potwierdzone bezusterkowym odbiorem pogwarancyjnym robót.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-21 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/gminapiatnica

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-21 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.