eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wsparcie techniczne w utrzymaniu środowiska IT Zintegrowanej Platformy Rejestrów Onkologicznych (ZPRO) systemu Krajowego Rejestru Nowotworów (e-KRN+).Ogłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wsparcie techniczne w utrzymaniu środowiska IT Zintegrowanej Platformy Rejestrów Onkologicznych (ZPRO) systemu Krajowego Rejestru Nowotworów (e-KRN+).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288366

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: W.K. Roentgena 5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-781

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22/ 57 09 466

1.5.8.) Numer faksu: 22/ 57 09 462

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dorota.wolosiak@nio.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pib-nio.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wsparcie techniczne w utrzymaniu środowiska IT Zintegrowanej Platformy Rejestrów Onkologicznych (ZPRO) systemu Krajowego Rejestru Nowotworów (e-KRN+).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d56686e9-004a-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249170

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z zapisami SWZ: Rozdz. XVIII SWZ, Rozdz. XX SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami rozdz. XXXV SWZ - Klauzula informacyjna RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP-96/23/DW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia technicznego w utrzymaniu środowiska IT Zintegrowanej Platformy Rejestrów Onkologicznych (ZPRO) systemu Krajowego Rejestru Nowotworów (e-KRN+), a w szczególności:
1.1. Wsparcie w zarządzaniu infrastrukturą;
1.2. Wsparcie techniczne w zakresie zarządzania siecią;
1.3. Wsparcie techniczne w zakresie zarządzania systemami.
2. Na podstawie art. 441 ustawy PZP, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. Prawo opcji będzie obejmować zakres i wartość opisane w Załączniku nr 2 do SWZ - OPZ i w Załączniku 1 do SWZ w „Formularzu oferty”.
2. Skorzystanie przez Zamawiającego z zamówienia w prawie opcji, jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego skorzystanie rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia w prawie opcji. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie finansowe w przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji.
3. Zamówienie w prawie opcji będzie realizowane wyłącznie w terminie wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w projektowanych postanowieniach umowy – Załącznik nr 6 do SWZ.
4. Szczegółowy opis usługi będącej przedmiotem zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. Warunki świadczenia usług serwisowych (SLA) określa Załącznik nr 2.1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. W ramach zamówienia podstawowego Zamawiający zleci Wykonawcy:
1) przeprowadzenie inwentaryzacji Infrastruktury IT. Wykonanie usługi będzie związane z czasem zaangażowania nie większym niż 30 Godzin roboczych;
2) świadczenie Usług w wymiarze 600 Godzin roboczych przez okres 12 miesięcy.

2. W ramach zamówienia z tytułu prawa opcji Zamawiający przewiduje zlecić Wykonawcy świadczenie Usług w wymiarze 50 Godzin roboczych w okresie trwania Umowy (maksymalnie przez okres 3 miesięcy). Usługi objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany świadczyć po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać.
Zasady dotyczące realizacji przedmiotu Umowy objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z treścią Rozdz. XXVII SWZ - Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe Zespołu technicznego [D]

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje zawodowe Zespołu technicznego [Z]

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
1.1) wykaże, iż wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na świadczeniu wsparcia technicznego dla infrastruktury informatycznej wysokiej dostępności (w skład, której wchodziły między innymi przełączniki sieciowe, serwery, macierze dyskowe), świadczone przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto każda, wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie;
1.2) wykaże, iż wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) usługę dla podmiotu świadczącego usługi medyczne, polegającą na świadczeniu wsparcia technicznego dla infrastruktury informatycznej wysokiej dostępności (w skład, której wchodziły między innymi przełączniki sieciowe, serwery, macierze dyskowe), świadczoną przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto, wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie.

UWAGA: W przypadku usług ciągłych/okresowych (umów) wykonywanych, tj. takich, których realizacja nie zakończyła się przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wykazać tylko zrealizowany zakres takiej umowy, który na dzień upływu terminu składania ofert potwierdza spełnienie wymaganego warunku udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego Zespołem technicznym w skład, którego będą wchodziły, co najmniej 3 (trzy) osoby zdolne do wykonania usług objętych przedmiotem zamówienia o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu niezbędnym do wykonania zamówienia, odpowiadającym warunkom określonym poniżej:
2.1) osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia, każda z osób posiada, co najmniej jeden ważny z wymienionych niżej certyfikatów:
a) Cisco Certified Network Associate lub równoważny;
b) Dell EMC Partner Program SE: Server Credential lub równoważny;
c) Veeam Certifi ed Engineer lub równoważny;
d) VMware Certified Professional 7 Destkop and Moblity lub równoważny;
e) Red Hat Certified System Administrator lub równoważny;

Zamawiający dopuszcza wykazanie przez jedną osobę posiadania dwóch lub więcej ww. ważnych certyfikatów.
Przez certyfikaty równoważne Zamawiający rozumie certyfikaty, które są analogiczne, co do zakresu z przykładowymi certyfikatami wskazanymi z nazwy dla danej roli, co jest rozumiane, jako certyfikaty dotyczące:
1) analogicznej dziedziny merytorycznej wynikającej z roli, której dotyczy certyfikat;
2) analogicznego stopnia poziomu kompetencji;
3) analogicznego poziomu doświadczenia zawodowego wymaganego do otrzymania danego certyfikatu;
oraz potwierdzony jest egzaminem (dotyczy tylko tych ról, których przykładowe certyfikaty muszą być potwierdzone).

2.2) wykaże, że, dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, osobą pełniącą rolę koordynatora Zespołu technicznego o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym spełniającym podane poniżej warunki:
a) posiada min. 3 letnie doświadczenie w realizacji projektów (usług) informatycznych, których zakres obejmował, co najmniej świadczenie usług wsparcia informatycznego;
b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w realizacji co najmniej 1 (jednego) projektu (usługi) o charakterze informatycznym w roli osoby koordynującej (nadzorującej) prace zespołu ds. wsparcia informatycznego, a wartość zrealizowanego projektu (usługi) była nie mniejsza niż 250 000 brutto zł.

Zamawiający dopuszcza wskazanie przez Wykonawcę osoby w roli Koordynatora Zespołu technicznego, która będzie jednocześnie członkiem Zespołu technicznego z tym zastrzeżeniem, iż wskazana osoba musi spełniać warunki określone w pkt. 2.1).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualne na dzień złożenia nw. podmiotowe środki dowodowe:
1.1. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415) – dalej „rozporządzenie” zamiast:
1) odpisu albo informacji z KRS lub CEiIDG, o których mowa w pkt 1.1. lit. a) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury
- dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP, art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP (jeśli był wymagany) - zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, z zastosowaniem określonych powyżej terminów wystawienia dokumentów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wymagany podmiotowy środek dowodowy:
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
­Wykaz usług – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ;
­
Wymagany podmiotowy środek dowodowy:
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
Wykaz osób – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5.2 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z zapisami rozdz. XX pkt. 29-33 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma/System: https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykaz dokumentów, oświadczeń wymaganych do złożenia wraz z ofertą został wskazany w rozdz. XIII SWZ.

2. Zamówienie jest finansowane ze środków finansowych określonych w umowie nr 1/17/17/2021/97/24 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Narodowym Instytutem Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie - Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie, na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej, zadanie pn. „Wspomaganie systemu rejestracji nowotworów”.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.