eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › Zakup i dostawy dresów sportowych wzór 503B/2023Ogłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawy dresów sportowych wzór 503B/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 281385396

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kwiatkowskiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 21wog@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://21wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawy dresów sportowych wzór 503B/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b1ef08ac-039f-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249118

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00127407/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 ODZIEŻ SPORTOWA

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/21wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/21wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane
w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Zamawiający, działając zgodnie z zapisami art. 65 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp,
odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej w części
dotyczącej złożenia przedmiotowego środka dowodowego tj. próbek 2 kpl dresów
sportowych (wg wzoru 503B/MON) niezbędnego do oceny jego zgodności z WDTT.

Wzory przedmiotów – próbki 2 kpl. dresów sportowych 503B/MON w jednym dowolnym rozmiarze, o których mowa powyżej winny zostać przesłane pocztą, kurierem na adres 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy, adres:
ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg lub złożone osobiście w siedzibie Zamawiającego w jego Kancelarii w terminie składania ofert.
Zaleca się, by oznakowanie opakowania/koperty było następujące:
„Znak sprawy: 21WOG-SZP.2712.27.2023 – próbka załączona do oferty w postępowaniu pn. „Zakup
i dostawy dresów sportowych wzór 503B/MON” – nie otwierać przed 14.06.2023 godz. 08:30”
i opatrzone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy
UWAGA:
Dostosowanie się przez Wykonawcę do wskazanego przez Zamawiającego powyżej wzoru opisu opakowania/koperty zawierającego/-ej próbkę wyrobu w przedmiotowym postępowaniu zagwarantuje jej nienaruszalność aż do czasu jej otwarcia w wyznaczonym terminie.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, e-mail: 21wog@ron.mil.pl;
 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi pod adresem e-mail: 21wog@ron.mil.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „ Zakup i dostawy dresów sportowych wzór 503B/MON”, nr postępowania 27/SZP/2023;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): jw.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 21WOG-SZP.2712.27.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy dresów sportowych w 2023 r. według wzoru 503B/MON. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto poniżej.

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa dresów sportowych według wzoru 503B/MON. Dres sportowy jest wyrobem dwuczęściowym składającym się
z bluzy i spodni. Podstawowe elementy dresu wykonane są z dzianiny poliamidowej w kolorze granatowym. Karczek i zewnętrzną część stójki wykonano z laminatu 2- warstwowego w kolorze szarym (wariant I) lub dzianiny poliamidowej w kolorze szarym (wariant II) . W bluzie (na rękawach i dole pleców) i spodniach (doły nogawek, przód i tył) dresu zastosowano elementy odblaskowe wykonane z elastycznej taśmy odblaskowej w kolorze srebrnym.
W przodzie bluzy na wysokości piersi po lewej stronie umieszczony jest odblask typu logo WP-znak promocyjny Wojska Polskiego wykonany z elastycznej taśmy odblaskowej w kolorze srebrnym. W wewnętrznej stronie dresu sportowego
w bluzie i spodniach znajdują się łatki do cechowania, na których użytkownik ma możliwość wpisania swoich danych osobowych. W przodzie bluzy, a także we wszystkich kieszeniach dresu zastosowano zamki błyskawiczne typu klip. Zamek w przodzie bluzy od wewnętrznej strony zabezpieczony jest plisą obszytą lamówką, przechodząca na wierzch bluzy i stanowiącą osłonę brody.
W przodach bluzy oraz spodniach wykonano kieszenie cięte zapinane na zamki błyskawiczne. Bluza posiada rękawy jednoczęściowe wszyte do podkroju pachy, dołem wykończone podwinięciem z wprowadzoną gumą elastyczną. Dół bluzy wykończony podwinięciem z wprowadzoną gumą elastyczną. Podkrój szyi wykończony stójką wykonaną od wewnątrz z dzianiny z zewnętrznej strony
z laminatu 2-warstwowego lub dzianiny poliamidowej w kolorze szarym. Nogawki spodni proste w dole podwinięte z wprowadzoną gumą elastyczną. Spodnie
w pasie podwinięte z wprowadzoną elastyczną gumą i sznurkiem.
*Zamawiający dopuszcza wariant I i wariant II dresu sportowego.
2. Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące przedmiotu umowy, wykaz materiałów zasadniczych i dodatków dresu, charakterystykę zastosowanych materiałów, rodzaje ściegów maszynowych, zestawienie elementów składowych opis wykonania, cechowanie, pakowanie, zasady weryfikacji zgodności określa Wojskowa Dokumentacja Techniczno-Technologiczna (WDTT), wzór 503B/MON, stanowiąca załącznik nr 1a do opisu przedmiotu zamówienia
3. Dostarczony towar (przedmiot umowy) powinien być nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych, pochodzący z produkcji 2023 roku.
4. Każdy przedmiot zamówienia winien być zapakowany i opisany zgodnie z WDTT.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia wyprodukowany na podstawie obowiązującej dokumentacji WDTT i zgodny ze wzorem przedmiotu obowiązującego w Ministerstwie Obrony Narodowej.
6. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz wykonuje dostawy będące przedmiotem umowy w sposób profesjonalny. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszej umowy.
7. Zamawiający wymaga 24 miesięcznej gwarancji na w/w przedmiot zamówienia od dnia podpisania „Protokołu przyjęcia-przekazania”.
8. Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas liczony od daty zgłoszenia przez Zamawiającego stwierdzonej wady do dnia jej usunięcia.
9. Miejsce dostawy: Magazyn Mundurowy 21. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, ul. Królewiecka 169, 82-300 Elbląg.
10. Przyjęcie dostawy realizowane będzie w dni robocze od poniedziałku-czwartku
w godz. 8.00 – 14.00 w piątek w godz. 8.00 – 12.00.


Zamówienie realizowane będzie z wykorzystaniem prawa opcji. Szczegółowe ilości maksymalne zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Formularzu Cenowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18412000-0 - Odzież sportowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamówienie realizowane będzie z wykorzystaniem prawa opcji. Opcja polega na powtórzeniu tego samego asortymentu dla ilości maksymalnych określonych w SWZ. Jeżeli dla pozycji asortymentowej ilości minimalne i maksymalne stanowią taką samą wielkość oznacza to, że dla danej pozycji asortymentowej Zamawiający nie stosuje prawa opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena brutto oferty dla ilości minimalnych - 60%
2) Przyjęty do realizacji wariant dostaw dla pierwszej partii 300 kompletów - 40%
2. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie wyliczona według wzoru:
P = K1 + K2
P – Łączna liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę.
K1 – Liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Cena brutto oferty dla ilości minimalnych”.
K2 – Liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Przyjęty do realizacji wariant dostaw dla pierwszej partii 300 kompletów”.
3. W kryterium „Cena brutto oferty dla ilości minimalnych” zostanie zastosowany wzór:

najniższa oferowana cena brutto oferty
dla ilości minimalnych
Liczba punktów = -------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty dla ilości minimalnych
badanej oferty

W kryterium „Przyjęty do realizacji wariant dostaw dla pierwszej partii 300 kompletów ” oferta uzyska:
WARIANT I - 40 pkt, gdy termin dostawy od dnia zawarcia umowy będzie wynosił do 10 dni kalendarzowych.
WARIANT II - 20 pkt, gdy termin dostawy od dnia zawarcia umowy będzie wynosił od 11 do 20 dni kalendarzowych
WARIANT III - 0 pkt, gdy termin dostawy od dnia zawarcia umowy będzie wynosił od 21 do 30 dni kalendarzowych

Wykonawca spośród przedstawionych wariantów wybiera jeden wariant dostaw i stosowną informację zaznacza w tabeli w pkt 5 formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SWZ).
UWAGA:
 Za dzień roboczy Zamawiający przyjmuje dni od poniedziałku do piątku
 Zaznaczenie więcej niż jednej rubryki spowoduje odrzucenie oferty
 W przypadku braku zaznaczenia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym żadnego przyjętego do realizacji wariantu dostaw, Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował WARIANT III, w związku z tym otrzyma 0 pkt.

4. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród złożonych, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przyjęty do realizacji wariant dostaw dla pierwszej partii 300 kompletów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji; lub Zamawiający nie wezwie, jeśli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych;
2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1), dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony odpowiednio jak w terminie wskazanym w pkt 2).
4) Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy) oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy pkt 3) i 4) stosuje się odpowiednio.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, celem potwierdzenia, że oferowane dostawy
spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria:

a) Wzory przedmiotów – próbki 2 kompletów dresów sportowych wzór 503B/MON
w jednym dowolnym rozmiarze na jeden dobrowolnie wybrany wariant, tj.:
wariant I - dres sportowy jest wyrobem dwuczęściowym składającym się z bluzy i spodni. Podstawowe elementy dresu wykonane są z dzianiny poliamidowej w kolorze granatowym. Karczek i zewnętrzną część stójki wykonano z laminatu 2-wartstwowego w kolorze szarym;
wariant II - dres sportowy jest wyrobem dwuczęściowym składającym się z bluzy i spodni. Podstawowe elementy dresu wykonane są z dzianiny poliamidowej w kolorze granatowym. Karczek i zewnętrzną część stójki wykonano z dzianiny poliamidowej
w kolorze szarym.

b) Świadectwo z badań wykonanych w laboratorium z akredytacją wg PN-EN ISO/IEC 17025.

Wzory przedmiotów – próbki 2 kpl. dresów sportowych 503B/MON w jednym dowolnym rozmiarze, o których mowa powyżej winny zostać przesłane pocztą, kurierem na adres 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy, adres:
ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg lub złożone osobiście w siedzibie Zamawiającego w jego Kancelarii w terminie składania ofert.

Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający, wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wzory przedmiotów - próbki 2 kompletów dresów sportowych wzór 503B/MON w jednym dowolnym rozmiarze na jeden dobrowolnie wybrany wariant.
Świadectwo z badań wykonanych z laboratorium z akredytacją wg PN-EN ISO/IEC 17025

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
1. Wniesienie wadium.
1) Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2 900,00 PLN.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4), 5) i 7)
ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie stanowiące zał. nr 3 do
SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo podpisane elektronicznym podpisem, kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez
uprawnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania
pozostałych.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przedłożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy dotyczące:
1) innych istotnych postanowień umowy - gdy ich zmiana jest konieczna w związku ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmianą decyzji wydawanych przez Ministra Obrony Narodowej, bądź zmianą wytycznych przełożonych Zamawiającego,
2) zmiana określonego producenta, typu i modelu przedmiotu umowy, w przypadku zakończenia jego produkcji lub wycofania go z produkcji, z tym że cena wskazana
w § 2 umowy nie może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne nie mogą być gorsze niż wskazane w załączniku do umowy,
3) zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacji, gdy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT.
4) zmiana sposobu spełniania świadczeń w sytuacji, gdy nastąpi zmiana przepisów prawnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia.
5) wystąpi konieczność zmiany umowy na podstawie art. 455 ustawy PzP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/21wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wymagany termin wykonania zamówienia:
• 4 miesiące od daty zawarcia umowy

Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę na podstawie przesłanek
opisanych w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.