eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żywiec › Dostawa energii elektrycznej do obiektów BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o. w Żywcu.Ogłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej do obiektów BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o. w Żywcu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070453336

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kabaty 2

1.5.2.) Miejscowość: Żywiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: beskid@beskidzywiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.beskidzywiec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka odpadami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o. w Żywcu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c75d4751-0439-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249017

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00083887/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa energii elektrycznej.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c75d4751-0439-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-
Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec, tel. /33/860-22-71, e-mail: beskid@beskidzywiec.pl
2) pełnomocnikiem d/s ochrony danych osobowych w BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o. jest specjalista ds. ochrony danych osobowych, odo@beskid-eko.pl,
3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – „Dostawa energii elektrycznej do obiektów BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o. w Żywcu.” Oznaczenie sprawy: ZS-170/2023,
4) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;
5) osoba fizyczna posiada:
a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
6) osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
Pozostałe informacje zawarte są w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZS-170/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa energii elektrycznej do BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o.
(okres 7 miesięcy)
Obiekt I :
Budynek administracyjny – Żywiec, ul. Kabaty 2
Rodzaj przyłącza – linia kablowa 2x YAKY 4x120
miejsce przyłączenia zaciski odpływowe w stacji trafo S-0430 Żywiec – Transbud
Moc przyłączeniowa- 120kW
Moc umowna - 110kW
Szacowane zużycie energii : szczytowa – 40 MWh, pozaszczytowa – 70 MWh
Grupa taryfowa -C22 a
Napięcie zasilania - 230/400
Grupa przyłączeniowa - IV
Układ pomiarowy - na napięciu 0,4kV
Zabezpieczenie przedlicznikowe -200A
Współczynnik mocy tg<= 0,4.
Obiekt II:
Żywiec ul. Kabaty bn
Rodzaj przyłącza – linia kablowa YAKY 4x120
miejsce przyłączenia - zaciski odpływowe w złączu kablowym
Moc przyłączeniowa.- 48 kW
Moc umowna – 36 kW
Szacowane zużycie energii – 35 MWh
Grupa taryfowa – C21
Napięcie zasilania - 230/400
Grupa przyłączeniowa - IV
Układ pomiarowy - na napięciu 0,4kV
Zabezpieczenie przedlicznikowe -80 A
Współczynnik mocy tg<= 0,4.
Obiekt III:
Baza transportowa –Żywiec ul. Bracka 51
Rodzaj przyłącza – linia kablowa YAKY 4x120
miejsce przyłączenia - zaciski odpływowe w złączu kablowym
Moc przyłączeniowa.- 32 kW
Moc umowna – 32 kW
Szacowane zużycie energii - 31 MWh
Grupa taryfowa - C12 a
Napięcie zasilania - 230/400
Grupa przyłączeniowa - V
Układ pomiarowy - na napięciu 0,4kV
Zabezpieczenie przedlicznikowe -63 A
Współczynnik mocy tg<= 0,4.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana wg. zasad określonych w części
XXV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Szczegółowe informacje o warunkach udziału w postępowaniu zawarto w SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
a) Wykonawca musi wykazać, że posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedno zamówienie na dostawę energii elektrycznej o wolumenie co najmniej 125 MWh w skali półrocza lub 250 MWh w skali roku.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. Zgodnie z art. 118 ust. 3 Pzp wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Szczegółowe informacje o
podmiotowych środkach dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu zawarto w części XI SWZ:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego;
2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. Informacje dotyczące wymaganych dokumentów od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej są w SWZ /część XI pkt. 2/.
3. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia podmiotowych
środków dowodowych, o których mowa w pkt. 1. ppkt. 3),4),5), dotyczących tych pomiotów, potwierdzających, że nie zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Szczegółowe informacje o podmiotowych środkach dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
zawarto w części X SWZ:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej zamawiający żąda:
1) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej zamawiający żąda:
1) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub
finansowej zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków udziału.
4. Okres wyrażony w latach, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Szczegółowe informacje zawarto w części XXI SWZ:
1. Wykonawca zobowiązany jest, składając ofertę, załączyć do niej na Platformie e-Zamówienia następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie, o których mowa w cz, XXI ust. 21 pkt. 3) SWZ – załącznik nr 2 do SWZ,
2) oświadczenie, o których mowa w cz, XXI ust. 21 pkt. 5) SWZ załącznik nr 3 do SWZ /jeżeli dotyczy/
3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w cz. XXI ust. 21 pkt. 5) SWZ – załącznik nr 7 do SWZ /jeżeli dotyczy/,
4) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w cz. XXI ust. 21 pkt. 8) SWZ – załącznik nr 10 do SWZ /jeżeli dotyczy/,
5) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy; treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy, a także pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / jeżeli dotyczy/.
2. Formy i postać ofert, oświadczeń i dokumentów dokładnie opisano w części XV SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W przypadku gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne) zamawiający
nakłada następujące obowiązki tj. :
1) Warunki udziału w postępowaniu winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców UWAGA: Zgodnie z art. 117 ust.
2 ustawy Pzp warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1), jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy,
do których realizacji te uprawnienia są wymagane;
2) Każdy z wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu
w zakresie wymaganym przez zamawiającego zgodnie z SWZ (niepodleganie wykluczeniu dotyczy również wspólników
konsorcjum);
3) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie;
4) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika:
a) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub
b) do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant
pozostałych;
6) Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w niniejszym ust., została wybrana, zamawiający może żądać przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach gdy Zamawiający określa
warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp lub warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zobowiązani są do dołączenia do oferty oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy
lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (Sprzedawcy) w następującym zakresie:
1) Dopuszcza się zmiany cen wyłącznie w przypadku:
a) zmiany taryfy lub wprowadzenia nowej taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE,
b) ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym w okresie obowiązywania umowy,
c) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
o wartość wynikającą z tych zmian na podstawie aneksu do umowy.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w przypadku wystąpienia jednej lub kilku z następujących okoliczności dokonania zmiany, z uwzględnieniem poniżej wskazanego zakresu zmian, ich charakteru oraz warunków wprowadzenia:
a) zmiany prawa lub obowiązujących norm lub decyzji administracyjnych mających wpływ na sposób realizacji umowy lub korzystania z dostaw przez Zamawiającego;
b) zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, jeśli zmiana ta wpływa na sposób wykonania dostaw przez Wykonawcę (inne zmiany organizacyjne uważa się za zmiany nieistotnych postanowień umowy)
2. Dokonanie zmian postanowień umowy jest możliwe, gdy zmiany tych postanowień nie stanowią istotnej zmiany zawartej umowy, o której mowa w art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustaw Pzp). Dokonanie zmiany postanowień Umowy jest możliwe, jeżeli zachodzą okoliczności określone w Dziale VII Rozdziale 3 ustawy Pzp
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej z zastrzeżeniem art. 455 ustawy Pzp pod rygorem nieważności.
4. KLAUZULE WALORYZACYJNE: Na podstawie art. 439 ustawy Pzp każda ze stron może żądać wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w § 3 pkt. 1 umowy, na podstawie aneksu do umowy. Szczegóły zawarte w załączniku nr 8 do SWZ.
5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający (Odbiorca) może odstąpić od umowy terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca (Sprzedawca) może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-zamówienia, https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Informacja dla Obiektu I:
Zamawiający posiada własną instalację fotowoltaiczną o mocy 31,6 kW zlokalizowaną przy ul. Kabaty 2 w Żywcu. Przewidywana jest duża autokonsumpcja energii. Nadwyżki energii Zamawiający zamierza rozliczyć ze Sprzedawcą na zasadach prosumenckich. Wykonawca zostanie poproszony o przedstawienie warunków rozliczenia.

Informacja dla Obiektu II:
Zamawiający posiada własną instalację fotowoltaiczną o mocy 32 kW zlokalizowaną przy ul. Kabaty w Żywcu. Przewidywana jest duża autokonsumpcja energii. Nadwyżki energii Zamawiający zamierza rozliczyć ze Sprzedawcą na zasadach prosumenckich. Wykonawca zostanie poproszony o przedstawienie warunków rozliczenia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.