eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dzierżawy 20 urządzeń kserograficznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.Ogłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dzierżawy 20 urządzeń kserograficznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00000127000040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: św. Anny 12

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-008

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 433 27 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@cm-uj.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dzierżawy 20 urządzeń kserograficznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ce244efc-0443-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248953

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ce244efc-0443-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 4. W związku z pełną elektronizacją zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia i zwraca uwagę, iż komunikacja w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych odbywa się przy użyciu komunikacji elektronicznej zgodnie z zapisami niniejszej SWZ, przy czym:
4.1 składanie ofert wraz z załącznikami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem http://ezamowienia.gov.pl
4.2 pytania i wnioski o zmianę lub wyjaśnienia treści SWZ oraz pozostała korespondencja, jak też wezwania, wyjaśnienia, składanie oświadczeń i dokumentów po otwarciu ofert odbywa się poprzez pocztę elektroniczną Zamawiającego pod adresem: dzp@cm-uj.krakow.pl oraz odpowiednimi adresami poczty elektronicznej wskazanej przez Wykonawców.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt. 8) SWZ - 8) Informacje o
środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt. 39) SWZ - Ochrona danych osobowych – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 141.2711.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 167731,20 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5) Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dzierżawy 20 urządzeń kserograficznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.
1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający konfigurację, parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy, zawiera Załącznik B do Formularza oferty stanowiący integralną część SWZ oraz opis zawarty w pkt 3) 11 SWZ.
2. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego oraz zamieścić na Platformie e-Zamówienia, dostępnej na stronie internetowej http://ezamowienia.gov.pl. UWAGA! Opatrzenie oferty właściwym podpisem musi nastąpić przed jej zaszyfrowaniem.
3. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SWZ podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opis techniczny lub funkcjonalny, odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik B do Formularza oferty.
5. Wykonawca musi wraz z ofertą złożyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:
5.1 karty katalogowe i/lub wydruki ze stron internetowych i/lub inne dokumenty potwierdzające minimalne parametry i/lub oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia, w języku polskim lub obcym wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Zamawiający przewiduje możliwość wzywania do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych w wyznaczonym terminie, jeżeli Wykonawca ich nie złożył lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne. Zamawiający odstępuje od wezwania, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
7. Zamawiający przewiduje możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
8. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w SWZ.
9. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
30120000-6 - urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego, 50313100-3 - usługi w zakresie naprawy fotokopiarek 50313200-4 - usługi w zakresie konserwacji fotokopiarek.
10. Podwykonawstwo.
10.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
10.2 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
10.3 W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada powierzenie części zamówienia podwykonawcom, do oferty musi być załączony ich wykaz (nazwy, firmy) z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), o ile są znane na etapie składania ofert.
10.4 Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
11. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
11.1 Dzierżawę 20 urządzeń kserograficznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ CM w Krakowie.
11.2 Kserokopiarki cyfrowe A3 i A4, druk kolorowy:
a) duża – 9 sztuk A3 (1 urządzenie kolorowe A3 musi posiadać finiszer zewnętrzny broszurujący);
b) mała – 11 sztuki A4;
11.3 Urządzenia kserograficzne muszą być w dobrym stanie technicznym umożliwiającym ich bezawaryjne użytkowanie wraz z instrukcją obsługi oraz materiały pomocnicze związane z funkcjonowaniem urządzeń.
11.4 Wszystkie zaoferowane urządzenia muszą być nie starsze niż z 2019 roku.
11.5 Urządzenia zostaną zainstalowane w niżej wymienionych lokalizacjach:
a) Collegium Nowodworskiego – ul. Św. Anny 12:
- Kwestura pok. 2 – 1 urządzenie kolorowe A4
- Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich - 1 urządzenie kolorowe A4
b) Obiekt Dydaktyczno-Administracyjny – ul. Skawińska 8
- Komisja Bioetyczna – 1 urządzenie kolorowe A4
- Sekcja Zarządzania Projektami 1 urządzenie kolorowe A3
c) Katedra Anatomii – ul. Kopernika 12 – 1 urządzenie kolorowe A3 + finiszer zewnętrzny broszurujący
d) Obiekt Dydaktyczny Wydziału Farmaceutycznego – ul. Medyczna 9:
- Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego - 1 urządzenie kolorowe A4
- Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej – 1 kolorowe urządzenie A3
- Zakład Farmacji Klinicznej - 1 kolorowe urządzenie A3
- Katedra Chemii Organicznej – 1 kolorowe urządzenie A3
- Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej – 1 kolorowe urządzenie A3
e) Biblioteka Medyczna - ul. Medyczna 7 – 1 kolorowe urządzenie A3
f) Administracja Obiektu – ul. Kopernika 40 - 1 kolorowe urządzenie A3 - z oprogramowaniem do zarządzania drukowaniem (wbudowany czytnik kart (terminal) typu Mifare Classic)
g) Dział Nauki – ul. Podwale 3 - kolorowe urządzenia A4 - 2 szt.
h) Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu – ul. Michałowskiego 12 – 5 szt. - kolorowe urządzenia A4
i) Inspektorat BHP – ul. św. Łazarza 16 – 1 kolorowe urządzenie A3
11.6 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności dostawę, wyładunek, montaż i instalację oraz uruchomienie urządzeń kserograficznych, jak i ich sukcesywne serwisowanie oraz utrzymanie w pełnej sprawności w miejscach wskazanych powyżej przez cały okres obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji w/w urządzeń po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy (mail). W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do deinstalacji i instalacji urządzenia na własny koszt w nowym miejscu wskazanym przez Zamawiającego w granicach administracyjnych miasta Kraków.
11.7 Zgodnie z informacją w pkt 5) ppkt.11.5 lit f) jedno urządzenie ma być wyposażone w oprogramowanie do zarządzania drukowaniem.
11.8 Zamawiający wymaga aby jedno urządzenie kserograficzne zawierało wbudowany czytniki kart (terminal) typu Mifare Classic.
11.9 Zgodnie z informacją zawartą w pkt 5) ppkt.11.5 lit f) jedno urządzenie ma być wyposażone w oprogramowanie do zarządzania drukowaniem, oraz zawierać wbudowany czytnik kart (terminal) typu Mifare Classic. Z uwagi na obecne korzystanie z wdrożonego oprogramowania Dispatcher Paragon znajdującego się na infrastrukturze serwerowej UJCM, służącego do zarzadzania wydrukiem i urządzeniami drukującymi, jedno urządzenie kserograficzne musi być z nim kompatybilne.
Jedno urządzenie drukujące kserograficzne musi posiadać wbudowany terminal do odczytu kart typu Mifare Classic. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i aktywacji jednej licencji, która pozwoli na dołączenie urządzenia z wbudowanym w/w terminalem do programu Dispatcher Paragon. Zainstalowane oprogramowanie nie może łączyć się z zewnętrznymi usługami poza UJCM.
W dniu dostarczenia urządzenia z wbudowanym terminalem, dostawca zobowiązuje się podłączyć i skonfigurować urządzenie w programie Dispatcher Paragon zainstalowanego na serwerach wewnątrz UJCM.
11.10 Wraz z urządzeniami kserograficznymi Wykonawca dostarczy w tym samym dniu lub wcześniej, na nośniku elektronicznym (pendrive lub płyta DVD) oprogramowanie do zarządzania drukowaniem. Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje na serwerze oprogramowanie do zarządzania drukowaniem. Wykonawca przedstawi potwierdzenie legalności oprogramowania. Software musi posiadać możliwość podłączenia 1 urządzenia kserograficznego z zainstalowanym terminalem czytnikiem kart typu Mifare Classic oraz posiadać interfejs WWW (administratora) zainstalowany wewnątrz infrastruktury serwerowej UJ CM (usługa komunikacji między oprogramowaniem a terminalem zzainstalowanym w urządzeniu). Zainstalowane oprogramowanie nie może łączyć się z zewnętrznymi usługami poza UJ CM. Software będzie oparty o platformę Windows Server lub dystrybucję Linux typu Open Source. Baza danych opierać się będzie o MS SQL Server, PostgresQL, MySQL lub równoważne. W przypadku wykorzystania innego niż wymienione komercyjnego systemu zarządzania bazą danych Wykonawca musi dostarczyć odpowiednią licencję pozwalającą na korzystanie z produktu przez cały okres trwania niniejszej umowy pod rygorem odmowy przyjęcia zamówienia. Wykonawca może skorzystać z oprogramowania zainstalowanego już na serwerze UJ CM, po uzyskaniu pisemnej zgody od Kserkop sp. z o.o., która jest właścicielem systemu. Korzystanie z oprogramowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim może nastąpić jedynie w okresie trwania umowy zawartej przez Zamawiającego z Kserkop sp. z o.o. Po zakończeniu umowy zawartej przez Zamawiającego z Kserkop Sp. z o.o., Wykonawca zobowiązany będzie do migracji danych do nowego systemu dostarczonego przez podmiot, z którym Zamawiający zawrze kolejną umowę, /Zamawiającego a skorzystanie z oprogramowania przez Wykonawcę będzie uzależnione od zgody właściciela tego oprogramowania.
11.11 Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w SWZ i załącznikach do Formularza oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30120000-6 - Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30120000-6 - Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego

50313100-3 - Usługi w zakresie naprawy fotokopiarek

50313200-4 - Usługi w zakresie konserwacji fotokopiarek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opisany jest w pkt 17) SWZ - Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas naprawy urządzeń

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1.1 oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

5. Wykonawca musi wraz z ofertą złożyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:
5.1 karty katalogowe i/lub wydruki ze stron internetowych i/lub inne dokumenty potwierdzające minimalne parametry i/lub oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia, w języku polskim lub obcym wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Karty katalogowe i/lub wydruki ze stron internetowych i/lub inne dokumenty potwierdzające minimalne parametry i/lub oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia, w języku polskim lub obcym wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
3.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowania i braku podstaw do wykluczenia, załącznik nr 2 do SWZ,
3.2 kalkulację cenową odpowiednio do wzoru stanowiącą Załącznik A do Formularza oferty (plik exel),
3.3 parametry i warunki wymagane przedmiotu zamówienia, odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik B do Formularza oferty,
3.4 karty katalogowe i/lub wydruki ze stron internetowych i/lub inne dokumenty potwierdzające minimalne parametry i/lub oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia, w języku polskim lub obcym wraz z tłumaczeniem na język polski,
3.5 zobowiązanie innego podmiotu, o ile dotyczy, załącznik nr 3 do SWZ,
3.6 oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile dotyczy, załącznik nr 4 do SWZ,
3.7 odpowiednie pełnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, jak również w przypadku składania oferty wspólnej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z punktem 12) SWZ - Opis sposobu przygotowywania oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z punktem 7) SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

6) Termin realizacji zamówienia.
1. Wykonawca musi zapewnić realizację przedmiotu zamówienia w okresie 48 miesięcy liczonych od dnia 01.09.2023r. do dnia 01.09.2027r. lub do wyczerpania wartości umowy.
2. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszego rozpoczęcia umowy niż określony w pkt. 1 o czym poinformuje Wykonawcę pisemnie (e-mail) z 1 miesięcznym wyprzedzeniem.

2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 129 z późn. zm.), zwanej poniżej ustawą z postępowania wyklucza się:
2.1 Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2.2 Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2022r., poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2.3 Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.