eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płock › Opracowanie dok. projektowo-kosztorysowej wraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania remontowego pn. "Remont elewacji budynku Sądu Okręgowego w Płocku przy pl. G. Narutowicza 4 i 6"Ogłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dok. projektowo-kosztorysowej wraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania remontowego
pn. „Remont elewacji budynku Sądu Okręgowego w Płocku przy pl. G. Narutowicza 4 i 6”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Płocku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000570654

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Narutowicza 4

1.5.2.) Miejscowość: Płock

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-404

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 269 72 19

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gospodarczy@plock.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.plock.so.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

sąd powszechny

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dok. projektowo-kosztorysowej wraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania remontowego
pn. „Remont elewacji budynku Sądu Okręgowego w Płocku przy pl. G. Narutowicza 4 i 6”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-76e32ab0-0439-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248610

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034597/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji sanitarno-kanalizacyjnej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z ekspertyzą techniczną elewacji w budynku SO Płock

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-76e32ab0-0439-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
zapewnionych przez Platformę e-Zamówienia zapewniającą obsługę procesu udzielania zamówień publicznych. Wykonawca
podpisuje dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegółowe
informacje zawarte są w rozdziale V SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XXI SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem XXI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OG-262-15/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji budynku Sądu Okręgowego w Płocku wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania remontowego pn. „Remont elewacji budynku Sądu Okręgowego w Płocku przy pl. Gabriela Narutowicza 4 i 6”.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
• opracowanie inwentaryzacji wszystkich elewacji budynku na podstawie wykonanych pomiarów;
• wykonanie ekspertyzy technicznej elewacji zawierającej wyniki badań zasolenia i zawilgocenia murów, ich interpretację oraz zalecenia dotyczące naprawy uszkodzeń fasady;
• konsultowanie proponowanych rozwiązań z biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków;
• opracowanie projektu budowlanego remontu elewacji na podstawie sporządzonej ekspertyzy;
• opracowanie projektu technicznego remontu elewacji;
• sporządzenie dokumentacji kosztorysowej projektowanego remontu;
• uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę ( po uzgodnieniu konserwatorskim);
• udzielanie odpowiedzi na pytania złożone w trakcie postępowania na realizację projektu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-11

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Sposób wyliczenia oceny końcowej - suma punktów uzyskanych w kryterium „cena” i „doświadczenie Projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej"
2. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami
zaokrąglania. Maksymalna ilość punktów – 100.
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbą punktów.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub
kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium
o najwyższej wadze.
5. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną lub
najniższym kosztem.
6. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 5, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.1.1. posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
1.1.2. posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
1.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
1.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) w okresie prowadzenia działalności wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie (jedna umowa) polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej obejmującej remont, przebudowę lub rozbudowę budynku użyteczności publicznej wpisanego do rejestru zabytków zakończone uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
b) dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Projektanta w specjalności architektonicznej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń;
c) dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji niniejszego zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jednej dokumentacji projektowej w skład której wchodziły projekt budowlany i projekt wykonawczy obejmujące remont, przebudowę lub rozbudowę budynku użyteczności publicznej wpisanego do rejestru zabytków.
Każda wskazana w pkt b i c osoba musi uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. W przypadku skierowania przez Wykonawcę innych osób do realizacji zamówienia (zamiast pierwotnie wskazanych), każda z nich musi spełniać warunki, o których mowa wyżej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.
W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
W przypadku oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę;
3) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
W przypadku oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę;
4) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
5) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ);
6) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienie było wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy - przy uwzględnieniu warunku opisanego w rozdziale VI pkt 1.2.4 lit. a niniejszej specyfikacji – według załącznika nr 5 do niniejszej SWZ;
2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( według załącznika nr 10 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy zamierzający wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. Pełnomocnictwo musi wskazywać w szczególności: postępowanie
o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika, zakres jego umocowania. Pełnomocnictwo musi być podpisane w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.
2. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum.
3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa odrębne oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik nr 3 do SWZ).
Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany w umowie będą mogły być dokonywane wyłącznie w zakresie dopuszczonym ustawą Prawo zamówień publicznych, wymagają zgodnej woli Stron oraz zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Przy czym dla zachowania formy pisemnej czynności prawnej wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli lub w formie elektronicznej/postaci elektronicznej i opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, chyba że umowa stanowi inaczej.
2. Strony dopuszczają, poza zmianami wskazanymi w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, możliwość zmiany umowy bez obowiązku przeprowadzania nowego postępowania w następujących przypadkach i zakresach:
1) zmiana, w tym zmiana istotna w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy - pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, tj.: gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, spowodowanych np.: zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, siłą wyższą;
2) zmiana terminu wykonania zamówienia lub innych postanowień umowy (zmiana sposobu wykonywania umowy, zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadająca mu zmiana wynagrodzenia wykonawcy) wywołana wystąpieniem siły wyższej lub wystąpieniem skutków już występującej siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość i sposób wykonania niniejszej umowy; siła wyższa, o której mowa to zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie stanowiące jego i jego podwykonawców problemów organizacyjnych, którego wystąpienia lub skutków nie mógł przewidzieć, któremu nie mógł zapobiec, ani któremu nie mógł przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy albo mającej bezpośredni wpływ na terminowość i sposób wykonywanej umowy. Strony za okoliczności siły wyższej uznają: ogłoszone stany klęski żywiołowej, w tym powódź i trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, strajki generalne lub lokalne, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, atak terrorystyczny, ogłoszone stany wyjątkowe, ogłoszone stany zagrożenia epidemicznego, ogłoszone stany epidemii,
3) zmiany terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy dla dokumentacji projektowej, spowodowanej okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego lub Wykonawcy, w szczególności: przedłużający się termin uzyskania uzgodnień, postanowień i decyzji wydawanych przez organy administracyjne, gestorów sieci oraz innych podmiotów, których uzgodnienia są niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, z tym zastrzeżeniem, że opóźnienia wynikają z przyczyn leżących po stronie tych podmiotów;
4) zmiana danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych, zmiany w KRS, wpisie do CEIDG) stron umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych),
5) zmiana stosownych postanowień umowy wskutek wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej umowy,
6) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy,
3. Zmiany do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do Umowy i muszą być udokumentowane przez Strony na piśmie, w sposób nie budzący wątpliwości.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Portal e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.